CJ nr. 7/2008

feature photo
 INFO CURIER

√  Discurs Mona-Maria Pivniceru 

 Discursul prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru, preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România, cu ocazia manifestărilor organizate de Ziua Justiţiei sub auspiciile Uniunii Juriştilor din România, 2 iulie 2008

 √  Principalele constatări din raportul privind mecanismul de cooperare şi verificare cu România 

 Comisia a adoptat primul raport privind progresele înregistrate în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare şi măsurile pe care România le-a luat în vederea atingerii obiectivelor specifice, stabilite de către Comisie prin decizia din 13 decembrie 2008.

√ De la Parlament

În lucru la comisiile de specialitate la Camera Deputaţilor şi Senat

√  Actualitatea europeană

Noutăţi de la Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană şi Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

 Legislaţie europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în luna iunie 2008

RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ADMISE

  I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXXVII (77) din 5 noiembrie 2007
M. Of. nr. 553 din 22 iulie 2008
Prima de concediu, respectiv o sumă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, se cuvenea funcţionarilor publici, astfel cum a fost reglementată prin dispoziţiile art. 34 alin. (2) devenit art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată.

   I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXXVIII (78) din 5 noiembrie 2007
M. Of. nr. 553 din 22 iulie 2008
Nu se pot negocia de consilierii juridici cu statut de funcţionari publici prestaţiile suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate şi clauza de confidenţialitate, în condiţiile prevăzute de art. 25 şi 26 C.muncii. Această categorie poate beneficia de sporuri salariale în condiţiile stabilite prin acte normative de salarizare a funcţionarilor publici şi de legislaţia specifică autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

   I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXXIV (74) din 5 noiembrie 2007
M. Of. nr. 545 din 18 iulie 2008
Interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) (teza I) – c) C.pen. nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. (3) C.pen.

   I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXXV (75) din 5 noiembrie 2007
M. Of. nr. 545 din 18 iulie 2008
În cazul suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere sau sub control aplicate inculpatului minor, instanţa va stabili un termen de încercare în condiţiile art. 110 din acelaşi cod, şi nu potrivit art. 862 alin. (1) C.pen.

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXXVI (76) din 5 noiembrie 2007
M. Of. nr. 545 din 18 iulie 2008
Măsurile preventive referitoare la obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara dispuse ori prelungite fie de procuror, fie de judecător, în cursul urmăririi penale, după sesizarea instanţei prin rechizitoriu, nu pot fi prelungite sau menţinute de către instanţa de judecată, urmând a fi discutată luarea acestora, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 143 alin. (1) C.proc.pen.

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XVI din 19 martie 2007
M. Of. nr. 542 din 17 iulie 2008
Distincţia dintre infracţiunea de trafic de persoane prevăzută de art. 12 şi, respectiv, art. 13 din Legea nr. 678/2001 şi cea de proxenetism prevăzută de art. 329 alin. (1) C.pen. este dată de obiectul juridic generic diferit al celor două incriminări, respectiv de valoarea socială diferită, protejată de legiuitor prin textele incriminatorii ale celor două legi: în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 678/2001 aceasta fiind apărarea dreptului la libertatea de voinţă şi acţiune a persoanei, iar în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 329 C.pen., apărarea bunelor moravuri în relaţiile de convieţuire socială şi de asigurare licită a mijloacelor de existenţă

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XVII din 19 martie 2007 
M. Of. nr. 542 din 17 iulie 2008
Cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţată în temeiul art. 2781 alin. (8) lit. a) şi b) C.proc.pen., este inadmisibilă.

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XVIII din 19 martie 2007
M. Of. nr. 542 din 17 iulie 2008
În cazul săvârşirii unei noi infracţiuni de către o persoană condamnată definitiv la mai multe pedepse, dintre care unele au fost executate, iar pentru altele durata pedepsei nu s-a împlinit, trebuie să se reţină că acea infracţiune a fost săvârşită atât în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie, cât şi în cele ale stării de recidivă postexecutorie, ceea ce atrage aplicarea concomitentă a dispoziţiilor art. 37 lit. a) şi b) C.pen.

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXVIII (68) din 19 martie 2007
M. Of. nr. 539 din 17 iulie 2008
Hotărârile pronunţate în temeiul art. 285 teza I C.proc.pen., prin care instanţa sesizată în mod greşit cu o plângere prealabilă o trimite organului competent, sunt sentinţe supuse recursului, în condiţiile art. 332 alin. (4) C.proc.pen.

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXIX (69) din 19 martie 2007
M. Of. nr. 539 din 17 iulie 2008
Compunerea completului de judecată care soluţionează declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, în raport cu faza procesuală în care acestea au fost formulate

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXX (70) din 15 octombrie 2007
M. Of. nr. 539 din 17 iulie 2008
Instanţele de control judiciar nu pot dispune direct în căile de atac contopirea pedepsei aplicate pentru infracţiunea care a făcut obiectul judecăţii cu pedepse aplicate infracţiunilor concurente, pentru care există o condamnare definitivă, în cazul în care contopirea nu a fost dispusă de către prima instanţă

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXXI (71) din 15 octombrie 2007
M. Of. nr. 539 din 17 iulie 2008
Competenţa de a soluţiona plângerea formulată în temeiul art. 168 C.proc.pen. revine procurorului în cursul urmăririi penale şi, respectiv, instanţei de judecată în cursul judecăţii

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXIV (64) din 15 octombrie 2007
M. Of. nr. 537 din 16 iulie 2008
Asistenţa juridică nu este obligatorie, pentru petenţi sau intimaţi, în cauzele ce au ca obiect plângeri formulate în condiţiile art. 2781 C.proc.pen. 

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXV (65) din 15 octombrie 2007
M. Of. nr. 537 din 16 iulie 2008
În situaţia restituirii cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale, durata maximă a arestării preventive nu poate depăşi 180 de zile, calculată prin adiţionarea tuturor perioadelor anterioare din cursul urmăririi penale şi ulterioare restituirii cauzei la procuror

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXVI (66) din 15 octombrie 2007
M. Of. nr. 537 din 16 iulie 2008
Sintagma „vătămarea integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane”, conţinută în dispoziţiile art. 89 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, se interpretează în sensul că se referă doar la vătămările ce necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mari de 10 zile, precum şi la celelalte urmări prevăzute în art. 182 alin. (2) C.pen.

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXVII (67) din 15 octombrie 2007
M. Of. nr. 537 din 16 iulie 2008
Cererea de liberare condiţionată va fi examinată de instanţă, sub aspectul îndeplinirii tuturor condiţiilor legale, la momentul judecării acesteia, şi nu la momentul introducerii ei.

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XIX din 19 martie 2007
M. Of. nr. 503 din 3 iulie 2008
Fapta cetăţeanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autorităţilor unui stat străin constituie infracţiunea de fals privind identitatea, prevăzută în art. 293 alin. (1) teza I C.pen.

 I.C.C.J., S.U., Decizie nr. 21 din 10 martie 2008
M. Of. nr. 444 din 13 iunie 2008
Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, precum şi personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, calculat la indemnizaţia brută lunară, respectiv salariul de bază brut lunar, şi după intrarea în vigoare a O.G. nr. 83/2000, aprobată prin Legea nr. 334/2001

JURISPRUDENŢĂ. COMENTARII

Jud. Traian Dârjan / Titlu de proprietate. Înstrăinări succesive ale terenului. Constatarea nulităţii  absolute a titlului de proprietate. Fostul proprietar rămas fără teren, îndreptăţit la remiterea preţului  actualizat

JURISPRUDENŢĂ. SINTEZE

 Jurisprudenţa Curţii Constituţionale (mai 2008)
Rubrică realizată de Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu
şi Lector univ. dr. Ştefan Deaconu
 

      Mai mult… (PDF format)

 Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (mai 2008)
Rubrică realizată de Av. drd. Daniela-Anca Deteşeanu 

      Mai mult… (PDF format)

 Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a
Tribunalului de Primă Instanţă (mai 2008)
Rubrică realizată de Asist. univ. drd. Augustina Dumitraşcu

      Mai mult… (PDF format)

 DOCTRINĂ

 Drd. Cristina Nicolescu / Coeziunea patrimonială a cuplului – finalitate a regimului matrimonial primar (II)

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

  Prof. univ. dr. Cristian Ionescu / Unele reflecţii pe marginea art. 76 din Constituţia României, republicată

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

 Prof. univ. dr. Dumitru Virgil Diaconu / Caz de incompatibilitate cu referire la contestaţia în anulare în faza admiterii în principiu

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

  Prof. univ. dr. Rodica Narcisa Petrescu / Reflecţii asupra evoluţiei reglementărilor legale referitoare la controlul de legalitate exercitat de prefect

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

RESTITUTIO

 Acţiune posesorie. Servitute de trecere. Dacă aceasta poate face obiectul unei acţiuni posesorii. Servitute de vedere. În ce clasă de servituţi intră dreptul de vedere. Dacă un asemenea drept poate face obiectul unei acţiuni posesorii. Respingere.

 CURIER LEGISLATIV

Rubrica cu caracter permanent – Curier legislativ – cuprinde lista actelor normative publicate în Monitorul Oficial în lunile iunie-iulie 2008. Din raţiuni de spaţiu, vor fi prezentate integral numai legile, ordonanţele simple şi cele de urgenţă ale Guvernului, deciziile Curţii Constituţionale – numai cele prin care sunt admise excepţiile de neconstituţionalitate – iar celelalte acte normative vor fi redate selectiv, în funcţie de importanţa lor

INDEX ALFABETIC

Vezi index (PDF format)

CUPRINS – format revistă (PDF format)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close