Buletin informativ UNBR

BULETIN INFORMATIV
de la Comisia permanentă

1. În şedinţa din 23 – 24 ianuarie 2009, Comisia Permanente a UNBR a analizat problematica consolidării capacităţii organizatorice şi funcţionale a organelor profesiei de avocat şi a identificat direcţiile de dezvoltare a profesiei de avocat în raport de evoluţia profesiei în anul 2008. Comisia Permanentă a luat act de mesajul Preşedintelui UNBR privind rolul şi locul Comisiei Permanente a UNBR în cadrul sistemului organelor profesiei. Comisia Permanentă a reafirmat necesitatea dezvoltării avocaturii naţionale, acţiunea solidară a celor aleşi în demnităţi profesionale, în vederea realizării binelui comun, şi a reafirmat capacitatea membrilor Comisiei Permanente de a uni profesia în proiecte care exclud  sacrificarea  binelui comun  in favoarea interesului personal sau de grup. Membrii Comisiei Permanente au reafirmat că la începutul mandatului au hotărât împreună ca numai prin exemplul personal pot duce profesia înainte şi că au obligaţia să nu dezamăgească aşteptarea celor care i-au ales sa-i reprezinte şi să asigure aplicarea stricta a legii pentru a putea cere altora să se comporte în conformitate cu legea. Corpul profesional are nevoie de o nouă atitudine a avocaţilor  fata de profesie si comunitatea profesionala, are nevoie de un dialog real al avocaţilor cu reprezentanţii lor, aleşi în organele ce decid evoluţia profesiei. Reforma profesiei nu poate fi făcuta prin măsuri administrative, dar sunt necesare măsuri şi decizii care nu mai pot fi amânate. Dacă nu le facem acum, generaţiile de mâine se vor întreba de ce am fost atât de laşi sau atât de dezbinaţi încât să le sacrificăm viitorul. Unele dintre aceste măsuri pot afecta interese  personale sau de grup privind profesia. Esenţial este ca binele comun sa fie cel care să subordoneze activitatea tuturor organelor profesiei. Comisia Permanentă şi-a reafirmat credinţa că în raporturile cu celelalte organe ale profesiei se va respecta strict conceptul de autonomie a barourilor în limitele şi cu conţinutul stabilit de prevederile Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 51/1995 consacră, la art. 1 independenţa şi libertatea profesiei de avocat, care beneficiază de organizare şi funcţionare autonomă, iar la art. 47, din Capitolul IV, secţiunea 1. dedicată barourilor, se prevede că organizarea şi funcţionarea profesiei se întemeiază pe principiul autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în lege. Din lectura acestor două texte rezultă că independenţa şi libertatea sunt atribute ale profesiei, în timp ce barourile, ca formă de organizare a profesiei, beneficiază de autonomie strict determinată de limitele legii. Autonomia este specifică raporturilor de drept public. Ea este expresia principiului descentralizării, care, ca principiu fundamental al organizării administraţiei locale în cadrul unui stat unitar, nu exclude în totalitate dependenţa organelor locale de organele centrale ale administraţiei. Ca regulă, descentralizarea, concretizată în principiul autonomiei locale, comportă două forme: descentralizarea teritorială şi descentralizarea tehnică. Prima dintre ele este determinată de existenţa unor interese specifice ale locuitorilor dintr-o fracţiune geografică a teritoriului unui stat, concretizate în „afacerile (problemele) locale” în cele mai diverse domenii, distincte de „afacerile naţionale”. Când vorbim însă de descentralizarea tehnică, ea presupune existenţa în teritoriu a unor persoane juridice de interes public, care, prin delegare de competenţă, prestează anumite servicii, distincte şi în completarea celor prestate de autorităţile centrale. Descentralizarea tehnică este determinată de raţiuni ce ţin de eficacitatea unui sistem prin repartizarea armonioasă a funcţiilor  între autorităţile centrale şi cele locale. În cazul autonomiei barourilor ne aflăm în prezenţa unei descentralizări tehnice. Ea este limitată de voinţa legiuitorului la acele atribuţii ce revin barourilor, enumerate în mod strict şi limitativ de prevederile Legii nr. 51/1995. Atribuţiile se exercită de adunarea generală, de consiliile barourilor şi de decani. Autonomia barourilor este determinata şi limitată prin voinţa legiuitorului şi sub pretextul acesteia nu poate fi distorsionată voinţa legiuitorului, prin limitarea artificială a atribuţiilor ce revin Congresului avocaţilor, Consiliului UNBR, Comisiei Permanente a UNBR. Fiecare dintre organele profesiei de avocat au o capacitate funcţională expres reglementată de lege şi o răspundere, corespunzătoare. Noţiunea corectă a autonomiei barourilor nu poate goli de conţinut atribuţiile altor organe ale profesiei. Comisia Permanentă a UNBR a hotărât ca îmbunătăţirea standardelor de acces în profesie, perfecţionarea pregătirii profesionale a avocaţilor, perfecţionarea relaţiilor dintre barouri, îmbunătăţirea comunicării publice a organelor profesiei cu societatea civilă şi întărirea democraţiei profesionale prin respectarea autonomiei reale a barourilor să reprezinte direcţiei de dezvoltare a profesiei în anul 2008 ce vor fi propuse spre dezbatere, în vederea adoptării unor hotărâri corespunzătoare, Consiliului UNBR şi Congresului avocaţilor.

2. Comisia Permanentă a UNBR a analizat problematica evoluţiei numerice a profesiei de avocat începând de la Congresul avocaţilor din 23 iunie 2004 (data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat) şi până la 31 decembrie 2008. S-a constatat că evoluţia numerică a profesiei s-a realizat în principal prin primiri în profesie prin examene, organizate de barouri. Situaţia constatată va fi dată publicităţii şi va fi comunicată tuturor barourilor.

3. Comisia Permanentă a UNBR a analizat modul de respectare de către consiliile barourilor a Deciziei nr. 76 din 17 iunie 2005 privind limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statutul profesiei de avocat, ce pot fi încasate de consiliul baroului, pentru a se asigura informarea transparentă a eventualilor plătitori, inclusiv a avocaţilor care sunt în situaţia de a se reînscrie în Tabloul avocaţilor (în urma suspendării din exerciţiul profesiei, în urma încetării stării de incompatibilitate) ori a avocaţilor din alte barouri care intenţionează să se transfere dintr-un barou în altul, să înfiinţeze un sediu secundar pe raza altui barou. Situaţia centralizatoare a fost comunicată tuturor decanilor barourilor. Decanii barourilor sunt rugaţi să aducă la cunoştinţa avocaţilor situaţia privind cuantumul taxelor încasate de barouri.

4. Comisia Permanentă a UNBR a analizat modul de desfăşurare a examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea decembrie 2008 – şi a decis ca situaţia examenului de primire în profesia de avocat organizat de Baroul Olt să fie analizată separat în şedinţa viitoare, pe baza actelor şi lucrărilor examenului, care vor fi solicitate Baroului. Comisia Permanentă a UNBR a mandatat pe dna consilier av. Ana Diculescu-Şova să întocmească un studiu privind situaţiile rezultate din sesizările şi reclamaţiile adresate U.N.B.R. în legătură cu examenul, care să servească soluţionării contestaţiilor în raport de dispoziţiile normative în vigoare.

5. Comisia Permanentă a UNBR a luat act de Raportul dlui consilier Dan Oancea privind stadiul întocmirii proiectului de modificare a Statutului profesiei de avocat şi a hotărât analiza acestuia în şedinţa viitoare.

6. Comisia Permanentă a analizat propunerile privind organizarea în anul 2009 a examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv (în aprilie şi octombrie 2009) în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, care consacră obligaţia organizării examenului naţional, unitar de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv, de către Consiliul UNBR.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close