Modificările Codului fiscal vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010

Impozitul pe venit şi pe profit, taxa pe valoare adăugată şi accizele vor fi modificate, începând cu anul 2010, prin O.U.G. nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Actul normativ transpune legislaţia comunitara în domeniul politicii fiscale, reglementările urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2010.
O.U.G. nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în M.Of. nr. 689/2009.

Impozitul pe profit
O.U.G. nr. 109/2009 prevede continuarea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei nr. 90/434/CEE.
Astfel, actul normativ stabileşte regimul fiscal aplicabil societăţilor europene (SE) sau societăţilor cooperative europene prin:
– includerea acestor tipuri de societăţi în categoria contribuabililor obligaţi la plata impozitului pe profit;
– stabilirea regulilor fiscale aplicabile în situaţia transferului sediului social al unei „societăţi europene” (SE) sau al unei „societăţi cooperative europene” (SCE) din România în alte state membre ale Uniunii Europene;
– stabilirea regimului fiscal al sediilor permanente aparţinând societăţilor cedente din România.
Totodată, se prevede includerea în categoria cheltuielilor sociale a costurilor sociale pe care societăţile trebuie să le suporte conform contractului colectiv la nivel naţional sau de ramură de activitate.
De asemenea, ordonanţa stabileşte deducerea la calculul profitului impozabil a dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere datorate de persoanele juridice romane, în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente şi/sau autorităţi străine.
În categoria veniturilor neimpozabile vor fi incluse şi veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere.
În plus, ordonanţa vrea să clarifice prevederilor referitoare la împrumuturile care se iau în calcul pentru determinarea gradului de îndatorare. Astfel, în condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar, aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare, sunt nedeductibile.

Impozitul pe venit
Noile prevederi includ tichetele de vacanţă la categoria veniturilor salariale neimpozabile şi dau o noua definiţie veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor.
Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.
De asemenea, ordonanţa prevede descentralizarea competenţelor, de la nivelul Ministerului Finanţelor Publice la nivelul direcţiilor teritoriale, privind stabilirea activităţilor cuprinse în nomenclatorul activităţilor independenţei revizuirea sistemului declarativ actual în sensul simplificării acestuia.
Totodată, se prevede reaşezarea frecvenţei de actualizare a expertizelor privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile efectuată de către Camera Notarilor Publici pentru corelarea cu evoluţia pieţei imobiliare.
În plus, noile prevederi vor să clarifice noţiunile utilizate în capitolul privind impunerea veniturilor din salarii ca urmare a modificărilor din alte acte normative.
O.U.G. nr. 109/2009 abrogă prevederile cu caracter fiscal din alte acte normative şi reglementează aspectele fiscale numai prin Codul fiscal, în vederea înlăturării paralelismului legislativ.

Taxa pe Valoare Adăugată
Din punctul de vedere al TVA, ordonanţa transpune în legislaţia naţională toate Directivele europene pe care statele membre trebuie sa le aplice obligatoriu de la data de 1 ianuarie 2010:
– Directiva nr. 2008/8/CE a Consiliului de modificare a Directivei nr. 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor;
– Directiva nr. 2008/9/CE a Consiliului de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva nr. 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare;
– Directiva nr. 2008/117/CE a Consiliului din 16.12.2008 de modificare a Directivei nr. 2006/112/CE, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operaţiunile intracomunitare.
Din punctul de vedere al TVA, O.U.G. nr. 109/2009 mai prevede adoptarea unor măsuri pentru evitarea procedurii de infringement datorată existenţei în cuprinsul Codului fiscal a unor prevederi ce reglementează înscrierea în facturi a unor informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute de legislaţia europeană în domeniu.

Accizele
În domeniul accizelor, O.U.G. nr. 109/2009 prevede:
A. Transpunerea prevederilor Directivei nr. 2008/118/CE care va conduce la:
– modificarea şi completarea unor definiţii ale operatorilor economici ce efectuează operaţiuni cu produse accizabile (de exemplu, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat);
– redefinirea momentului de eliberare pentru consum a produselor supuse accizelor armonizate;
– definirea expresă a plătitorilor de accize în cazul produselor supuse accizelor armonizate;
– crearea cadrului juridic necesar introducerii sistemului informatizat pentru facilitarea şi monitorizarea circulaţiei intracomunitare a produselor accizabile în regim suspensiv de accize (EMCS);
– stabilirea procedurilor care trebuie utilizate pentru aplicarea sistemului informatizat;
– introducerea posibilităţii de împărţire a responsabilităţii de garantare a riscului de neplata accizelor care ar putea deveni exigibile;
– stabilirea regimului accizelor pentru lipsurile şi pierderile de produse accizabile în afară regimului suspensiv de accize (produse cu accize plătite);
B. Eliminarea din sfera de aplicare a accizelor a produselor pentru care accizele sunt stabilite în cote procentuale;
C. Stabilirea unor dispoziţii tranzitorii pentru deplasările de produse accizabile în regim suspensiv de accize către alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat.
O.U.G. nr. 109/2009 stabileşte că accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru consum.
Condiţiile de exigibilitate şi nivelul accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în statul membru în care are loc eliberarea pentru consum.
Termenul de plata a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru care se prevede în mod expres alt termen de plată.
Prin excepţie de la aceste prevederi, în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final.
În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, momentul plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.
Orice plătitor de accize are obligaţia de a depune lunar la autoritatea competentă o declaraţie de accize, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă.
Prin excepţie, destinatarul înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile are obligaţia de a depune declaraţia de accize pentru fiecare operaţiune în parte. Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă, de către plătitorii de accize, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia. Întârzierea la plată accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaţiei deţinute de operatorul economic plătitor de accize până la plata sumelor restante.

Sursa: avocatnet.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close