Curierul Judiciar nr. 5/2010

 CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Editorial

Proiectul Comisia pentru o nouă Constituţie

Dialoguri

În dialog cu Doru Boştină: Despre avocatură, lucruri durabile şi „dragoste de carte”

Curier legislativ aprilie – mai 2010

Daniela Ivan: Actualitate europeană

Bogdan Aurescu: Actualitate internaţională

România în faţa CEDO

Cârlan c. România şi C.B. c. România
cu notă de Radu Chiriţă

  • Dreptul AFACERILOR

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială, Decizia nr. 151/2010
Notă
de Judecător dr. Csaba Bela Nàsz

Dacă asociaţii se înţeleg între ei asupra modului de împărţire a bunurilor – surplus al lichidării – şi numai dacă pasivul societăţii este regularizat în prealabil, dizolvarea nu mai este urmată de lichidare, societatea dispărând ca subiect de drept ca urmare directă a înregistrării la registrul comerţului a menţiunii corespunzătoare. Lichidarea şi numirea unui lichidator intervin în situaţia în care lipseşte acordul de partaj ori pasivul societăţii nu este regularizat înainte de efectul extinctiv de personalitate juridică sau în cazul în care, prin hotărârea de dizolvare, asociaţii au decis să se urmeze procedura de lichidare judiciară.
Nu există niciun impediment legal ca pe calea recursului declarat împotriva încheierii de radiere din registrul comerţului creditorul social să se plângă de maniera în care asociaţii intimatei debitoare au încercat să le fraudeze interesele, inducând în eroare judecătorul delegat prin prezentarea unui raport nereal de stingere a pasivului social, potrivit căruia societatea comercială nu ar avea datorii faţă de alte persoane fizice sau juridice.

Articole

Titlu Supravegherea şi administrarea specială a societăţii bancare (I)
Autor
 Consilier juridic Eduard Istărescu şi Consilier juridic Livia Dumitru

Complexitatea regulilor de organizare şi a procedurilor aferente societăţii bancare a impus o reglementare mult mai elaborată cu privire la supravegherea şi administrarea specială, faţă de cea redată în cadrul dreptului comun aplicabil întreprinderilor aflate în dificultate. De altfel, fiind o noţiune relativ nou introdusă în cadrul procedurii insolvenţei, însă specifică dreptului comun, noţiunea de administrare specială apare cu caracter inovator în cadrul actelor normative din domeniul financiar-bancar şi cel al asigurărilor.

  • Drept PRIVAT

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, Decizia nr. 1014/2010
Notă
de judecător Traian Dârjan

Pentru a se putea trece la aplicarea sancţiunii civile privind anularea apelului ca netimbrat, instanţa învestită cu soluţionarea lui are obligaţia ca în prealabil să îi pună în vedere apelantului, iar dacă acesta a lipsit la primul termen de judecată, să îl citeze cu menţiunea achitării sumei datorate, sub sancţiunea anulării recursului ca netimbrat.
Înţelesul sintagmei „suma datorată” din cuprinsul art. 20 alin. (2) teza I din Legea nr. 146/1997, înseamnă cuantumul exact al taxei judiciare pe care apelantul are obligaţia să o achite cu titlu de taxă judiciară de timbru.
Citarea apelantului doar cu menţiunea de a preciza valoarea de circulaţie a imobilului în litigiu la momentul înregistrării acţiunii introductive, fără să i se aducă la cunoştinţă cuantumul exact al taxei judiciare de timbru datorate, nu îndreptăţeşte instanţa să dispună anularea apelului ca netimbrat.

Articole

Titlu Cesiunea contractului în reglementarea art. 1315-1320 din Noul Cod Civil
Autor
 Asist. univ. dr. Juanita Goicovici

În Noul Cod civil se arată că „o parte poate să-şi substituie un terţ în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta”. În esenţă, textul legal consacră valabilitatea unei cesiuni a poziţiei contractuale – formate din drepturi şi obligaţii – deţinute de una din părţi către un terţ faţă de momentul formării contractului, terţ care, astfel, va deveni ceea ce reputaţi autori au numit „parte survenită” la contract şi instituie obligativitatea obţinerii consimţământului părţii cedate pentru validitatea cesiunii contractului.

  • Drept PUBLIC

Jurisprudenţă comentată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1714/2010
Notă
de Conf. univ. dr. Emanuel Albu

Un act administrativ care a fost dat în baza unei ordonanţe sau a unei dispoziţii dintr-o ordonanţă, care a fost declarată ulterior neconstituţională, poate fi lipsit de efectele sale juridice, dacă este atacat în condiţiile şi în termenele prevăzute la art. 9 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Articole

Titlu Accesul la instanţa de contencios administrativ al organizaţiilor neguvernamentale având ca scop protecţia mediului (I)
Autor
Avocat senior Petronela Adriana Cernat

Jurisprudenţa recentă a scos la iveală un fenomen juridic pe care ţara noastră – după experienţa similară a statelor occidentale – nu avea cum să nu-l cunoască: instanţele de contencios administrativ se confruntă cu un adevărat „val” de litigii declanşate de diverse organizaţii neguvernamentale având ca scop protecţia mediului împotriva unor acte administrative ale autorităţilor publice locale.
Câţiva factori principali au concurat la „deschiderea largă” a acţiunii directe în contencios administrativ în raport cu această categorie de reclamanţi, transformând de facto organizaţiile neguvernamentale cu obiect de activitate protecţia mediului în aşa-zişi reclamanţi-privilegiaţi, adică reclamanţi în persoana cărora condiţiile speciale de intentare a acţiunii n-ar mai trebui întrunite.

  • Drept PENAL

Jurisprudenţă comentată

Judecătoria Iaşi, Sentinţa penală din 31 martie 2010
Notă de Avocat drd. Andra-Roxana Ilie

O persoană juridică poate răspunde penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 alin. (2) şi (4) C.pen., precum şi pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 37 alin. (2) şi alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, constând în neluarea, din culpă, a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, care a produs consecinţe deosebite, infracţiuni săvârşite în concurs, potrivit dispoziţiilor art. 33 lit. a) C.pen.

Articole

Titlu Câteva propuneri de lege ferenda privind răspunderea penală a persoanei juridice
Autor
Procuror Anca Jurma

Ar fi necesară modificarea legislaţiei specifice domeniului achiziţiilor publice, în sensul introducerii ca o condiţie obligatorie de eligibilitate a ofertanţilor, prezentarea unui certificat eliberat de registrele prevăzute de lege din care să rezulte că nu au fost condamnaţi la pedeapsa interzicerii persoanei juridice de a participa la procedurile de achiziţii publice.

Sinteze de jurisprudenţă – martie 2010

Curtea Constituţională

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Instanţe Penale Internaţionale

Instrumente

Titlu Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind furnizarea de servicii de comunicaţii, electronice accesibile publicului sau reţelelor de comunicaţii publice în legislaţia română
Autor Conf. univ. dr. Camelia Stoica, Dr. Marieta Safta

Newsletter Netor, Nestor, Diculescu, Kingston, Petersen: Protecţia mediului. Accesul la instanţa de contencios administrativ al ONG-urilor

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close