TAX Alert MAZARS

NOI MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL

În Monitorul Oficial nr. 431/28.06.2010 a fost publicată O.U.G. nr. 58/26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar – fiscale.

Principalele prevederi ale Ordonanţei sunt:
 Cota standard de TVA se modifică de la 19% la 24%;
Cota de impunere a dividendelor acordate de către o persoană juridică română acţionarilor/asociaţilor persoane juridice române se modifică de la 10% la 16%.
 Se aduc modificări privind deducerea impozitului achitat în străinătate şi deducerea pierderii realizate printr-un sediu permanent situat într-un alt stat.
 Se reglementează posibilitatea organelor fiscale de a reconsidera orice activitate ca şi activitate dependentă, dacă îndeplineşte cel puţin una din condiţiile introduse prin Ordonanţă. În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit.
 Sunt definite drepturile de autor şi drepturile conexe, în cadrul Articolului 7 – „Definiţii ale
termenilor comuni”.
 Se reduce cota forfetară de cheltuială ce poate fi dedusă la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală, de la 40% la 20% din venitul brut, respectiv de la 50% la 25% din venitul brut iar în cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă
monumentală.
 Începând cu drepturile salariale aferente lunii iulie 2010, se includ în veniturile salariale impozabile următoarelor sume / drepturi acordate angajaţilor:

– contravaloarea tichetelor cadou, acordate conform legii
– contravaloarea tichetelor de creşă, acordate conform legii
– contravaloarea tichetelor de vacanţă, acordate conform legii
– contravaloarea tichetelor de masă, acordate potrivit legii
– plăţile compensatorii, acordate potrivit legii.

Prevederile legale privind scutirea de la plata contribuţiilor sociale obligatorii, din legile speciale, rămân în vigoare în continuare.

 Eliminarea din veniturile neimpozabile şi impozitarea cu o cotă de 16% a veniturilor din dobânzi bonificate la:

– depozitele la vedere/conturi curente obţinute de către persoane fizice rezidente şi de persoanele nerezidente
– la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv
– veniturile din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene
– depozite la termen, şi/sau instrumente de economisire obţinute de către persoane fizice rezidente şi nerezidente (rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene), indiferent de data constituirii raportului juridic.

Se impozitează veniturile din dobânzi realizate începând cu 1 iulie 2010, indiferent de data constituirii raportului juridic.

 Se modifică cota de impunere, procedura de declarare şi plată a impozitului pe veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, precum şi procedura de reportare a pierderilor fiscale. Cota de
impozitare devine 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor.
 Cota de impunere anticipată a câştigurilor din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, se modifică de la 1% la 16%.
 Se reglementează o singură cotă de impunere pentru câştigurile din jocuri de noroc (25%), indiferent de valoarea venitului net.
 Se limitează baza de calcul a contribuţiilor sociale pentru veniturile de natură profesională, altele decât cele salariale, la 5 salarii medii brute pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.
 Persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România sunt impozitate conform prevederilor Titlului III – „Impozit pe venit” din Codul Fiscal, din prima zi a activităţii lor în România.

Noile obligaţii fiscale se vor aplica începând cu 1 iulie 2010, cu excepţia cazurilor în care în Ordonanţă se prevede altfel.

NOI MĂSURI PENTRU COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE 

În Monitorul Oficial nr. 421/23.06.2010 a fost publicată O.U.G.nr. 54/23.06.2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
În continuare vă prezentăm o parte din prevederile acesteia.

1. Modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

– Se introduce un nou articol care prevede înfiinţarea şi organizarea începând cu 1 august 2010 a Registrului operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.
– Persoanele deja înregistrate în scopuri de TVA, care intenţionează să desfăşoare după data de 1 august 2010 operaţiuni intracomunitare, vor solicita înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, dacă intenţionează să efectueze cel puţin o operaţiune intracomunitară.
– Cererile de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, însoţite de alte documente doveditoare, se depun la organele fiscale competente începând cu data publicării Ordonanţei.
– Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari se consideră că nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA.
– Sunt introduse o serie de condiţii ce trebuie îndeplinite pentru înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, iar organul fiscal poate aproba sau respinge solicitarea de înscriere, prin decizie emisă de organul fiscal competent, comunicată conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală. Deciziile produc efecte de la data comunicării acestora.
– Se introduce taxarea inversă ca măsură de simplificare şi pentru livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie.
Aplicarea măsurii este limitată până la 31 decembrie 2011 şi intră în vigoare începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi. Data comunicării aprobării derogării se va publica pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice.
– Se aduc o serie de modificări la Titlul VII Accize şi alte taxe speciale.
– Începând cu 1 iulie 2010, acciza datorată pentru ţigarete va fi egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 96% din acciza totală pentru ţigarete, care reprezintă acciza minimă.
– Se modifică articolul 2961, în sensul înăspririi pedepselor pentru achiziţionarea, utilizarea şi comercializarea unor produse accizabile fără a fi respectate prevederile legale în vigoare.
– Se reglementează obligaţii de reautorizare pentru antrepozitarii autorizaţi.

2. Modificarea O.U.G. nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

– Comercializarea mărfurilor în regim duty-free se va face în limita cantităţilor destinate uzului personal.
– Mărfurilor comercializate prin magazinele autorizate, în valută, potrivit legii, în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.
– Lista cu mărfurile ce pot fi comercializate în regim duty-free este cuprinsă în anexa la Ordonanţă.
– Taxa anuală de funcţionare a magazinelor duty-free se majorează de la 10.000 euro la 100.000 euro pentru fiecare magazin.
– Se modifică documentele în baza cărora se poate face vânzarea de produse în regim duty-free.
– Se introduc alte noi prevederi cu privire la comercializarea în regim duty-free.

3. Modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României cu privire la o serie de contravenţii la regimul vamal

4. Modificarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală

– Sunt adoptate o serie de prevederi referitoare la răspunderea solidară.
– Se introduce o nouă prevedere referitoare la obligaţia instituţiilor de credit de a comunica la solicitarea organelor fiscale toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, inclusiv datele de identificare ale persoanelor care au drept de semnătură, precum şi dacă debitorul are sau nu închiriate casete de valori.
– Se modifică prevederile articolelor cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate.
– Se introduce un nou articol ce reglementează contravenţiile şi sancţiunile la regimul „Registrului operatorilor intracomunitari”: efectuarea de operaţiuni intracomunitare de o persoană care nu este înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari se sancţionează cu amendă.
– Se introduc prevederi cu privire la constatarea infracţiunilor de către organele fiscale din cadrul ANAF şi colaborarea cu organele de urmărire penală.

5. Modificarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

6. Modificarea Legii nr. 241 / 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale prin care se aduc modificări privind infracţiunile

7. Modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

– Organele fiscale din cadrul ANAF vor avea dreptul de a opri în trafic conducătorii auto pentru îndeplinirea atribuţiilor de control.

APROBAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A REGISTRULUI OPERATORILOR INTRACOMUNITARI

În Monitorul Oficial nr. 429/25.06.2010 a fost publicat Ordinul nr. 2101 / 24.06.2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Principalele prevederi ale ordinului sunt prezentate în continuare.

– Aprobarea procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari.
– Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
– Cerere de înregistrare în / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari;
– Decizie privind înscrierea / respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari;
– Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari;
– Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari;
– Notificare privind modificarea listei asociaţilor şi/sau administratorilor.
– Aprobarea instrucţiunilor de completare a formularelor mai sus menţionate.

This article is also available in: Engleză

This post is also available in: Engleză

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close