Monitorul Oficial, Partea I – 7 iulie 2010

M.Of. nr. 464/07.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 131/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 89/1998 a apiculturii
• Decretul nr. 618/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 89/1998 a apiculturii
• Decretul nr. 772/2010 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1215/2010
al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind modificarea anexei la Ordinul nr. 1.652/2007 al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale
• Ordinul nr. 1739/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN – ÎNCERC” Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
• Ordinul nr. 1740/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism — I.N.C.D.T. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
• Ordinul nr. 2266/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Moara ţărănească”, din Str. Florilor nr. 2, oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa

Acte ale Camerei Auditorilor Financiari din România
• Hotărârea nr. 163/2010
privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

M.Of. nr. 465/07.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 720/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (11) şi (5), art. 18 lit. c), art. 29 alin. (1) şi (2), art. 45 alin. (2) şi (21), art. 46 alin. (4) şi art. 48 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi ale art. I pct. 2 şi 15 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
• Decizia nr. 721/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. (8) lit. a) şi b), art. 393 alin. (1) şi art. 394 alin. (1) lit. a) şi c) C.proc.pen.
• Decizia nr. 722/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278, art. 2781 şi art. 10 lit. g) din C.proc.pen.
• Decizia nr. 724/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 al cap. I şi art. 181 alin. (3) al Capitolului VI din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
• Decizia nr. 725/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14, art. 15, art. 16 şi art. 262 C.proc.pen., precum şi a dispoziţiilor O.U.G. nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie
• Decizia nr. 736/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
• Decizia nr. 737/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) coroborate cu dispoziţiile art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

M.Of. nr. 466/07.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 125/2010
pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007
• Decretul nr. 612/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007 

Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâri privind rechemarea şi numirea unui consul general  

Decizii ale Primului-Ministru
• Decizia nr. 157/2010
privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Lorant Para a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 306/299/4253/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

M.Of. nr. 467/07.07.2010

Hotărâri ale Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor
• Hotărârea nr. 11/2010
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII 

Decrete
• Decretul nr. 778/2010
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 795/2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
• Decizia nr. 798/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 595/2010
privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

Decizii ale Primului-Ministru
• Decizia nr. 158/2010
pentru atribuirea unei locuinţe de protocol

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 114/2010
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind certificarea listei finale cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate preschimbate conform prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
• Ordinul nr. 141/2010 al ministrului administraţiei şi internelor privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale „Ploieşti Industrial Parc” SA
• Ordinul nr. 972/2010 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor

M.Of. nr. 468/07.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 747/2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
• Decizia nr. 749/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
• Decizia nr. 754/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 C.proc.civ.
• Decizia nr. 756/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 636/2010
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bacău, Galaţi, Tulcea si laşi
• H.G. nr. 637/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finanţate în anul 2010 din Fondul pentru mediu” la H.G. nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 201
• H.G. nr. 638/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului
• H.G. nr. 639/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului din comuna Grindu, judeţul Tulcea

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close