Monitorul Oficial, Partea I – 16 iulie 2010

M.Of. nr. 490/16.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 147/2010
privind aprobarea O.U.G. nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 148/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru   aprobarea   O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 149/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 19/2010 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 149/2010 privind respingerea O.U.G. nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, împreună cu decretul de promulgare
 
Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 787 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, art. 318 şi art. 3191 C.proc.civ. şi a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
• Decizia nr. 788 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) şi art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
• Decizia nr. 789 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua şi art. 111 din O.G. nr. 5/2001 privind  procedura somaţiei de plată
• Decizia nr. 790 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii    
• Decizia nr. 799 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
• Decizia nr. 842 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. (3) C.proc.pen.
• Decizia nr. 847 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 C.pen.

M.Of. nr. 491/16.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 572/2010
privind aprobarea Strategiei de restructurare şi modernizare a Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A.

M.Of. nr. 492/16.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 705/2010
privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale
• H.G. nr. 706/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 22 august 2010

M.Of. nr. 493/16.07.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1039/2010
al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a Metodologiei de atestare ca şefi de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor
• Ordinul nr. 6504/2010 al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Rectificări

M.Of. nr. 494/16.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 154/2010
privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci, împreună cu decretul de promulgare

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 710 din 25 mai 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) C.proc.civ.
 
Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 578/2010
privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă  despăgubire  pentru   imobilele  ce  constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin H.G. nr. 1.002/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în localitatea Calafat, judeţul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia infrastructurii de acces rutier şi feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin”
• H.G. nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuţi-Prut/km 106+650-km 142+250”
• H.G. nr. 585/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
• H.G. nr. 587/2010 privind aprobarea sumelor necesare pentru contractarea şi implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006
• H.G. nr. 709/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finanţate în anul 2010 din Fondul pentru mediu” la H.G. nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010
• H.G. nr. 710/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului   pentru   mediu   a   unor  lucrări  destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului din comuna Doljeşti, judeţul Neamţ

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 478/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-AIS „Serviciul de informare aeronautică”, ediţia 2/2008
• Ordinul nr. 1.975/2010 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice
• Ordinul nr. 2.176/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close