Monitorul Oficial, Partea I – 20 iulie 2010

M.Of. nr. 499/20.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 732 din 1 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor O.U.G. nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 2481 C.pen.
• Decizia nr. 746 din 1 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din anexa VI şi ale pct. 10 din anexa nr. VI/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
• Decizia nr. 778 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
• Decizia nr. 782 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) C.pen.
• Decizia nr. 783 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 862 alin. (31) şi (5) cu referire la art. 172 C.proc.pen.
• Decizia nr. 794 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi coroborate cu cele ale art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
• Decizia nr. 825 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2), art. 289 alin. (1) şi ale art. 290 C.pen.
• Decizia nr. 826 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 şi art. 224 alin. (3) C.proc.pen.
• Decizia nr. 828 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 228 alin. (6) C.proc.pen.
• Decizia nr. 833 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 18 şi art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

M.Of. nr. 500/20.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 624/2010
privind modificarea anexei nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 288/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind informarea consumatorilor de către prestatorii de servicii de transport în regim de închiriere de autovehicule
• Ordinul nr. 987/619/2010 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă la 31 martie 2010

M.Of. nr. 501/20.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 165/2010
privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 166/2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor –Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, împreună cu decretul de promulgare

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 580/2010
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti
• H.G. nr. 581/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
• H.G. nr. 584/2010 pentru modificarea art. 1 din H.G. nr. 1577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană
• H.G. nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale
• H.G. nr. 607/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 19 obiective de investiţii, grădiniţe noi cu 2, 3 şi 4 săli de grupă, cuprinse în „Proiectul privind incluziunea socială”
• H.G. nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 343/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

Acte ale Ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şl asistenţilor medicali din România
• Hotărârea nr. 10/2010
privind aprobarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor

M.Of. nr. 502/20.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 175/2010
 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, împreună cu decretul de promulgare

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 561/2010
pentru aprobarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 1993, împreună cu Protocolul de amendare a Acordului
• H.G. nr. 570/2010 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2010
• H.G. nr. 576/2010 privind aprobarea listei pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi
• H.G. nr. 577/2010 pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a celei de-a doua tranşe la costurile naţionale de participare la programul de cooperare tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului regional RER/0/016 – „Dezvoltarea resurselor umane şi sprijinul tehnologiei nucleare”, pe anul 2008-2009
• H.G. nr. 626/2010 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la H.G. nr. 1.588/2009 privind aprobarea proiectelor selectate şi a finanţării acestora în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 152/201
0 al ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

Acte ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
• Hotărârea din 21 februarie 2008
, definitivă la 21 mai 2008, în Cauza Pappszasz împotriva României

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Ordinul nr. 642/2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale EASV LEASING IFN SA

M.Of. nr. 503/20.07.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.29/2010
al ministrului sănătăţii privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
• Ordinul nr. 1.30/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ
• Ordinul nr. 1.31/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea modelului Contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

M.Of. nr. 504/20.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 167/2010
privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13
alin. (2) din  O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, împreună cu decretul de promulgare

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 568/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close