Monitorul Oficial, Partea I – 26 iulie 2010

M.Of. nr. 517/26.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 661/2010
privind modificarea şi completarea H.G. nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1990/2010
al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 
• Ordinul nr. 1.996/2010 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007

M.Of. nr. 518/26.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 164/2010
pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986, împreună cu decretul de promulgare
• Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT)
• Protocol privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT)

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 911 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
• Decizia nr. 916 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 C.proc.pen.
• Decizia nr. 947 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 lit. a) şi art. 38 C.proc.pen., precum şi a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) şi (5) C.pen.
• Decizia nr. 1.017 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. (1)-(4) C.pen.

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 711/2010
privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi instituţiilor sau autorităţilor aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate
Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Decizia nr. 542/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a unei societăţii comerciale

M.Of. nr. 519/26.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 662/2010
privind unele măsuri organizatorice şi funcţionale pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale şi Inspecţia Muncii 
• H.G. nr. 732/2010 pentru modificarea H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru modificarea H.G. nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pentru modificarea H.G. nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor
• H.G. nr. 766/2010 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant 
• H.G. nr. 767/2010 pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
 
Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 195/2010
privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al unui secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 570/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC  14-15
• Ordinul nr. 1.848/2.023/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii  atractivităţii României ca destinaţie turistică” al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close