Actualitate europeană – Iunie/Iulie 2010

Parlamentul European 
(
http://www.europarl.europa.eu)
 
În perioada 5-8 iulie 2010 a avut loc sesiunea plenară a Parlamentului European în cadrul căreia s-au adoptat mai multe rezoluții, printre care:
• Rezoluţia legislativă din 6 iulie 2010 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
• Rezoluţia din 6 iulie 2010 referitoare la Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană
• Rezoluţia din 7 iulie 2010 referitoare la cererea Islandei de aderare la Uniunea Europeană
• Rezoluţia din 8 iulie 2010 referitoare la viitorul politicii agricole comune după 2013
• Poziţia adoptată la 8 iulie 2010 în vederea adoptării deciziei Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului european pentru acțiune externă
• Rezoluţia din 6 iulie 2010 privind deliberările Comisiei pentru petiţii în cursul anului 2009

Consiliul Uniunii Europene
(
http://www.consilium.europa.eu)

La 1 iulie, Belgia a preluat președinția Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Programul preşedinţiei este pregătit în prealabil împreună cu celelalte două ţări cu care formează Trio-ul preşedinţiilor Uniunii Europene – Spania și Ungaria. Dintre prioritățile președinției belgiene fac parte:
– ocuparea forței de muncă și coeziunea socială, mediul înconjurător și climatul
– avansarea către o procedură comună de azil
– combaterea terorismului, a crimei organizate și imigrării ilegale
– realizarea unui Serviciu European de acțiune exterioară (SEAE)
– inițiativa cetățenească

Comisia Europeană
(
http://ec.europa.eu)

Comisia a publicat un raport în care analizează modalităţile prin care s-ar permite protejarea sistemelor de pensii. Propunerile vizează unele măsuri care să încurajeze populaţia să rămână cât mai mult în câmpul muncii şi să valorifice oportunităţile de angajare în alte ţări din UE, deschiderea pieţei europene către alte tipuri de planuri de pensii şi informarea publicului, astfel încât acesta să ia deciziile corecte cu privire la veniturile din pensii.

Comisia va aloca 250 de milioane de euro pentru peste 200 de noi proiecte LIFE+
Comisia Europeană a aprobat finanțarea a 210 noi proiecte în cadrul celei de a treia cereri de propuneri pentru programul LIFE+ (2007 2013), fondul european pentru mediu. Proiectele provin din întreaga UE și vizează domeniul conservării naturii, politica de mediu, al informării și comunicării.

În urma cererii de propuneri, care s-a încheiat în noiembrie 2009, Comisia a primit peste 600 de proiecte din partea unor organisme publice sau private din cele 27 de state membre ale UE. 210 au fost selecționate pentru cofinanțare în cadrul celor trei componente ale programului: LIFE+ Natură și biodiversitate, LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu și LIFE+ Informare și comunicare.

Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Natură și biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a unor specii și habitate pe cale de dispariție.

Componenta LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu promovează proiecte pilot care contribuie la dezvoltarea de politici, tehnologii, metode și instrumente inovatoare.

Proiectele LIFE+ Informare și comunicare pun în evidență problemele de mediu, diseminează informații pe această temă și includ activități de formare și de sensibilizare a publicului cu privire la prevenirea incendiilor forestiere.

Programul LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu, cu un buget total de 2.143 de miliarde EUR (două mii o sută patruzeci și trei de milioane de euro) pentru perioada 2007 2013. Pe parcursul acestei perioade, Comisia va lansa câte o cerere de propuneri de proiecte LIFE+ pe an.

Comisia Europeană a publicat raportul din acest an privind eforturile României privind reforma judiciară și lupta împotriva corupției. Se precizează că România și-a pierdut dinamismul, că există deficiențe importante în eforturile acesteia de a realiza progrese. Raportul include o serie de recomandări concrete ce sunt necesare a fi puse în aplicare în cursul anului viitor. Analiza Comisiei se sprijină pe o evaluare a progreselor realizate de autoritățile din România, precum și pe informațiile provenind de la statele membre, de la organizații internaționale, de la experți independenți și din diverse alte surse. De asemenea, rapoartele iau în considerare răspunsurile României la chestionarele detaliate elaborate de către Comisie. Adoptarea recentă a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală constituie un progres, dar se remarcă lipsa unui angajament politic insuficient de a sprijini procesul de reformă. Lipsa eficienței procedurilor judiciare și a consecvenței jurisprudenței rămâne deficiența fundamentală a României. În plus, sunt necesare îmbunătățiri în ceea ce privește responsabilizarea sistemului judiciar și procedurile disciplinare. Următoarea evaluare a progreselor va avea loc în vara anului 2011.
La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un Mecanism de cooperare și de verificare a angajamentelor asumate de Bulgaria și de România în domeniul reformei sistemului judiciar, al luptei împotriva corupției și – în cazul Bulgariei – al luptei împotriva criminalității organizate. În consecință, Comisia elaborează periodic un raport privind situația existentă și progresele realizate.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
(
http://curia.europa.eu)

Hotărârea în cauza C-211/10 PPU Doris Povse / Mauro Alpago
(http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-07/cp100071fr.pdf)

În această hotărâre, Curtea clarifică aplicarea anumitor norme cu privire la recunoașterea și executarea deciziilor care hotărăsc reîntoarcerea unui copil care a fost deplasat în mod ilicit.
Regulamentul cu privire la competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești prevede că, în cazul deplasării ilicite a unui copil, instanțele statului membru în care acesta avea reședința în mod normal imediat după deplasare, sunt competente [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000]. Cu toate acestea, această competență poate fi transferată unei alte instanțe a unui stat membru în cazuri specifice, în special, atunci când copilul are reședința în acest alt stat membru de cel puțin un an, s-a integrat noului său mediu și o hotărâre de încredințare care nu implică reîntoarcerea sa a fost pronunțată de instanța competentă inițial.
Conform acestui regulament, o hotărâre care ordonă reîntoarcerea copilului, pronunțată de o instanță competentă este executorie. Se prevede, de asemenea, o procedură de certificare pentru anumite hotărâri.
Executarea unei decizii certificată prin care se decide reîntoarcerea unui copil nu poate fi refuzată, nici ca urmare a unei hotărâri ulterioare a unei jurisdicții a statului membru de executare și nici, datorită modificării circumstanțelor intervenite după adoptarea sa.
De asemenea, se constată că numai o hotărâre definitivă, adoptată pe baza examinării complete a tuturor elementelor pertinente prin care instanța competentă se pronunță cu privire la reglementarea încredințării copilului poate avea ca efect transferarea competenței către o altă instanță.
Totodată, Curtea constată că o decizie a instanței competente certificată în conformitate cu regulamentul și care ordonă reîntoarcerea copilului are forță de executare, chiar dacă nu este precedată de o decizie definitivă privind dreptul de încredințare a copilului. Această decizie se bucură de o autonomie procedurală.

Legislaţie europeană
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(
http://eur-lex.europa.eu/)

• Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe.
[JO L 192 din 23 iulie 2010]
• Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea.
[JO L 189 din 22 iulie 2010]
• Decizia Consiliului din 12 iulie 2010 de autorizare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept.
• Adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010.
• Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului.
• Decizia Comisiei din 2 decembrie 2009 privind ajutorul de stat C 39/08 (ex N 148/08) planificat de România pentru formare asigurată de Ford Craiova [notificată cu numărul C(2009) 9350].
[JO L 167 din 1 iulie 2010]
• Regulamentul (UE) nr. 573/2010 al Comisiei din 30 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației.
[JO L 166 din 1 iulie 2010]
• Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene din 23 iunie 2010 de numire a judecătorilor în cadrul Tribunalului.
[JO L 163 din 30 iunie 2010]
• Regulamentul (UE) nr. 539/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară.
[JO L 158 din 24 iunie 2010]

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close