Monitorul Oficial, Partea I – 30 iulie 2010

M.Of. nr. 532/30.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 519/2010
privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
• H.G. nr. 656/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la H.G. nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi  comunelor din judeţul Maramureş

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.78/2010
al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009 privind aprobarea Normelor pentru ocuparea posturilor permanente în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale

M.Of. nr. 533/30.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 708 din 25 mai 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. (1) lit. c) şi ale art. 303 alin. (5) din Codul de procedură civilă

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 718/2010
pentru modificarea anexei nr. 16 la H.G. nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1035/628/2010
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de  Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin H.G. nr. 262/2010
• Ordinul nr. 1935/1856/C/2010 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M.Of. nr. 534/30.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 768/2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.  44/2004

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 21/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006
• Ordinul nr. 22/2010 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2008
• Ordinul nr. 1867/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Circulara nr. 21/2010
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de cinci monede din argint dedicate patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Deciziile nr. 549, 552/2010
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a unor societăți comerciale

M.Of. nr. 535/30.07.2010

Decrete
• Decretul nr. 839/2010
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
• Decretele nr. 841-846/2010 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Ordonanţe și Hotărâri ale Guvernului României
• O.G. nr. 17/2010
pentru prorogarea unor termene prevăzute de O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de O.G. nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
• H.G. nr. 722/2010 privind revocarea şi numirea preşedintelui Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la H.G. nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
• H.G. nr. 733/2010 privind aprobarea amendamentului, convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 mai 2010 şi la Bucureşti la 27 mai 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
• H.G. nr. 738/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001.

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2042/2010
al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2010
• Ordinul nr. 6709/2010 al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5465/2007

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Ordinul nr. 9/2010
privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012

M.Of. nr. 536/30.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 776 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. (3) şi art. 2781 alin. 7 şi alin. (8) lit. a) din Codul de procedură penală
• Decizia nr. 824 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38, art. 45, art. 911, art. 265 alin. (2) şi ale art. 332 alin. (2) din Codul de procedură penală
• Decizia nr. 831 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie
• Decizia nr. 834 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (3) și (4), art. 174 alin. (1), art. 222 alin. (3) şi art. 2781 alin. (4), alin. (8) lit. c), alin. (9) şi alin. (10) din Codul de procedură penală
• Decizia nr. 836 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31) şi ale art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie
• Decizia nr. 850 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. (4) raportat la art. 291 alin. (1) din Codul de procedură penală
• Decizia nr. 869 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591-594 din Codul de procedură civilă

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 771/2010
pentru modificarea şi completarea Programului „Case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010”, aprobat prin H.G. nr. 708/2010, si modificarea art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de construcţii necesare pentru reconstrucţia şi repararea unor case afectate de calamităţile naturale din 2010

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close