Curierul Judiciar nr. 7/2010

  CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Editorial

Dan Claudiu Dănişor: Curtea Constituţională a României în capcana nefilosofării

Dialoguri

În dialog cu Valeriu M. Ciucă: Despre creativitatea judecătorului şi rolul lui în construcţia noii culturi juridice europene

Curier legislativ iunie – iulie 2010

România în faţa CEDO

Mihai Ionescu c. România
cu notă de Radu Chiriţă

  • Dreptul AFACERILOR

Monitorul Oficial Adnotat 

Comentariu de Andra-Roxana Ilie
 

Recent adoptata O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale prevede, printre altele, modificarea Codului fiscal în sensul înfiinţării şi organizării în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a Registrului operatorilor intracomunitari, începând cu data de 1 august 2010. Acest Registru cuprinde, pentru fiecare contribuabil, următoarele informaţii: codul de înregistrare în scopuri de TVA, denumirea/ numele şi prenumele contribuabilului, adresa domiciliului fiscal, datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor şi detalii cu privire la înregistrarea sau/şi radierea din Registru.

Jurisprudenţă comentată 

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială, Decizia nr. 1348/R/2009
Notă
de Judecător dr. Csaba Bela Nász 

Chiar dacă operaţiunile juridice legate de transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor nu se concretizează în momentul înscrierii în registrul comerţului a menţiunilor referitoare la aceste operaţiuni, publicitatea realizată prin registru fiind una facultativă, atâta timp cât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat irevocabil asupra legitimităţii deţinerii de către o persoană a unor acţiuni nominative, este contrar normelor legale în vigoare să se opereze, pe cale necontencioasă, în lipsa unui act translativ de proprietate, modificări în această privinţă. În aceste condiţii, este inadmisibil să se mai poată solicita, pe calea unei proceduri graţioase, modificarea fără niciun temei a înscrierilor referitoare la deţinătorul legal al acestor participaţii la capitalul social, altfel ajungându-se la situaţia de neacceptat în care o hotărâre irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti din România rămâne fără efect, fiind golită de orice conţinut. 

Articole 

Titlu: Noile reglementari privind arbitrajul
Autor:
 Avocat Cristiana I. Stoica

Noile prevederi sunt mult mai adaptate cerinţelor actuale privind iniţierea şi organizarea arbitrajului, inclusiv a celui internaţional, cerinţe impuse de schimburile comerciale dintre statele Uniunii Europene, ca şi de legislaţia în această materie a Uniunii Europene. Pentru arbitrii ca şi pentru practicienii în materie de arbitraj, aceste noi reglementări sunt de natură să contribuie la eficientizarea actului de judecată arbitrală, cu condiţia de a fi aplicate atât în litera, cât şi în spiritul prevederilor respective.

  • Drept PRIVAT

Monitorul Oficial Adnotat 

Comentariu de Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Avocat Alexandru Dimitriu
 

Noul Cod de procedură civilă, reglementat prin Legea nr. 134/2010, aduce modificări semnificative procedurii judiciare. Se pune un accent deosebit pe celeritatea procedurii, în acest sens fiind introduse noi proceduri şi instituţii pentru a asigura soluţionarea rapidă a litigiilor. Printre acestea se numără: completul filtru în privinţa recursurilor ce se judecă de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia în tergiversarea procesului, procedura cu privire la cererile de valoare redusă, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept etc.

Jurisprudenţă comentată 

Tribunalul Argeş, Secţia civilă, Decizia nr. 163/2009
Notă
de Judecător Viorel Terzea 

În cazul în care dreptul real, ce se urmăreşte a se apăra pe calea ordonanţei preşedinţiale, este contestat, măsura sistării poate fi dispusă numai în cazul în care este indubitabil dreptul reclamantului, în ciuda contestaţiilor formulate de pârât. În cazul în care există dubii asupra apartenenţei dreptului de proprietatea asupra terenului, asupra căruia urmează a se edifica construcţia, atunci nu se poate dispune suspendarea provizorie a edificării construcţiilor, pe calea ordonanţei preşedinţiale.
 

Articole 

Titlu: Activitatea electronică notarială – aspecte specifice
Autor
: Avocat drd. Mihai Acsinte
 

Includerea autentificării înscrisurilor electronice în sfera activităţii notariale electronice apare ca fiind primul pas necesar în evoluţia reglementărilor specifice deoarece măsura va avea un dublu efect: pe de o parte, va dinamiza activitatea notarială, prin reducerea costurilor de timp şi resurse materiale şi, pe de altă parte, va permite şi va încuraja dezvoltarea utilizării serviciilor societăţii informaţionale în domenii în care lipsa înscrisurilor electronice autentice constituie încă un blocaj în evoluţia reglementărilor. 

  • Drept PUBLIC

Monitorul Oficial Adnotat 

Comentariu de Lector univ. dr. Alexandru-Sorin Ciobanu
 

Prin Hotărârea nr. 14 din 26 mai 2010 au fost aduse modificări şi completări Regulamentului Camerei Deputaţilor. Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 26 mai 2010.

Jurisprudenţă comentată 

Curtea Constituţională, Deciziile nr. 871/2010, nr. 872/2010, nr. 873/2010 şi nr. 874/2010
Notă
de Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan 

Excepţiile de neconstituţionalitate ridicate au vizat Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Curtea Constituţională a constatat constituţionalitatea, dar şi neconstituţionalitatea unor dispoziţii ale celor 2 legi.

Articole 

 Titlu: Un nou criteriu de clasificare a actelor administrative premergătoare – consecinţe în planul contenciosului administrativ
Autor:
 Avocat Andrei-Răzvan Nănescu

Pentru că actul administrativ premergător de execuţie nu poate produce efecte vătămătoare asupra drepturilor materiale şi nici asupra intereselor legitime ale terţilor, soluţia corectă a acţiunilor ce poartă asupra unui astfel de act trebuie să fie respingerea ca inadmisibilă sau pentru fine de neprimire.
 

  • Drept PENAL

Monitorul Oficial Adnotat 

Comentariu de Asist. univ. dr. Raluca Mocanu
 

Prin Legea nr. 135/2010 a fost adoptat viitorul Cod de procedură penală. Acesta este construit pe o structură având două părţi: Partea Generală şi Partea Specială, în subsidiar folosindu-se împărţirea pe titluri, capitole, secţiuni şi paragrafe. Se menţine de asemenea, ca tehnică de redactare, denumirea marginală a fiecărui articol.

Jurisprudenţă comentată 

Curtea de Apel Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, Decizia nr. 7/2010
Notă
de Conf. univ. dr. Cristina Rotaru
 

Deşi legea nu dă o definiţie a actului obscen, literatura de specialitate reţine că actele cu caracter obscen reprezintă acte ce aduc atingere pudorii şi bunului simţ al celor care sunt prezenţi. În ceea ce priveşte latura subiectivă a infracţiunii de corupţie sexuală se cere ca minorul să asiste la actele respective sau actul obscen să se producă asupra unui minor. Actul este săvârşit în prezenţa minorului, când acesta este de faţă în locul unde se produce actul obscen, putând vedea şi auzi fără un efort deosebit.
În acest sens este şi practica judiciară, şi anume atunci când „raportul sexual nu a avut loc, fiind vorba de o simplă palpare sau un simplu contact al organelor sexuale, dacă victima este minoră, fapta nu constituie infracţiunea de viol, ci infracţiunea de corupţie sexuală”.
Deşi legiuitorul foloseşte pluralul pentru caracterizarea elementului material al infracţiunii (acte cu caracter obscen), existenţa infracţiunii nu este totuşi exclusă în cazul săvârşirii unui singur act cu caracter obscen.

Articole 

Titlu: Efecte colaterale ale hotărârii Tsonev NR. 2 în justiţia penală română
Autor
: Judecător drd. Mihail Udroiu 

Hotărârea pronunţată de CEDO în cauza Tsonev NR. 2 impune abandonarea unor practici sau soluţii consacrate tradiţional în doctrina şi jurisprudenţa penală română, precum şi revizuirea legislaţiei penale în vederea eliminări suprapunerilor dintre ilicitul contravenţional şi cel penal.
De asemenea, de lege ferenda, se impune reglementarea unui proceduri prin care procurorul sau instanţa de judecată să poată anula procesul-verbal prin care o persoană a fost sancţionată contravenţional în măsura în care apreciază că aceeaşi faptă, datorită pericolului social pe care îl reprezintă, constituie infracţiune.

Sinteze de jurisprudenţă – mai 2010 

Curtea Constituţională 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

Instanţe Penale Internaţionale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close