Monitorul Oficial, Partea I – 27 august 2010

M.Of. nr. 607/27.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 964 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
• Decizia nr. 965 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
• Decizia nr. 969 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 584 şi art. 585 din Codul civil
• Decizia nr. 970 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
• Decizia nr. 972 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1, art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 994 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
• Decizia nr. 1.002 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) şi art. 501 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
• Decizia nr. 1.004 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (2) şi art. 38 alin. (1) din Codul familiei, precum şi a celor ale art. 616 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 1.013 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1410-1453 din Codul civil

M.Of. nr. 608/27.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 771 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
• Decizia nr. 777 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
• Decizia nr. 784 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 11 şi 7 şi ale art. II din O.U.G. nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
• Decizia nr. 811 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 832/2010
pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Comercială „OMV Petrom” SA Bucureşti prin metode specifice pieţei de capital
• H.G. nr. 853/2010 pentru modificarea H.G. nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
• H.G. nr. 865/2010 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului
• H.G. nr. 866/2010 privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Justiţiei
• H.G. nr. 867/2010 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmbovița
• H.G. nr. 868/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului
• H.G. nr. 869/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foştii proprietari

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Instrucţiunile nr. 191/2010
ale ministrului administraţiei şi internelor de aplicare a H.G. nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
• Ordinul nr. 629/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea şi completarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007
• Ordinul nr. 633/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOX 2008), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 177(58) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 10 octombrie 2008
• Ordinul nr. 1221/2010 al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

M.Of. nr. 609/27.08.2010

Decizii
• Decizia nr. 16/2010
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 826/2010
pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA prin metode specifice pieţei de capital
• H.G. nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaş prin metode specifice pieţei de capital
• H.G. nr. 828/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale a unor suprafeţe de teren concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, Sucursala de Transport Constanţa şi Sucursala de Transport Piteşti
• H.G. nr. 833/2010 pentru modificarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin H.G. nr. 1213/2009
• H.G. nr. 875/2010 pentru abrogarea lit. c) a alin. (1) al art. 653 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006
• H.G. nr. 881/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Craiova Sud”

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.102/2010
al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale
• Ordinul nr. 1173/2010 al ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii strict protejate

Acte ale Autorităţii Electorale Permanente
• Lista nr. 11/2010
a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 22 august 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform H.G. nr. 705/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

M.Of. nr. 610/27.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 946 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 5, art. 312 alin. (3) şi art. 403 alin. (3) din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 949 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, 287, 288 şi art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi art. 164 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 953 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
• Decizia nr. 966 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 892/2010
pentru aprobarea declasificării informaţiilor clasificate secret de stat, nivel de secretizare secret, cuprinse în documentele de plată a drepturilor băneşti cuvenite personalului armatei, elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 17 februarie 1972 – 31 decembrie 2002

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 186/2010
al ministrului administraţiei şi internelor privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică de specialitate în structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru studenţii/masteranzii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior civile
• Ordinul nr. 619/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
• Ordinul nr. 1143/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close