Curierul Judiciar nr. 8/2010

  CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Editoral

Delia Cataramă: Manifestul contribuabilului care vrea să fie corect şi nu poate

Dialoguri

În dialog cu Iulia Motoc: Despre modernizarea Curţii Constituţionale

Curier legislativ iulie – august 2010

România în faţa CEDO

Carabulea c. România şi Ahmed c. România
cu notă de Radu Chiriţă

  • Dreptul AFACERILOR

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială, Decizia nr. 400/2010
Notă
de Judecător dr. Csaba Bela Nász

Înregistrările în registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel. Pentru a pronunţa o asemenea încheiere procedura este, în principal, una necontencioasă, judecătorul delegat fiind ţinut să verifice dacă, din punct de vedere formal, actele care se solicită a fi înregistrate în registrul comerţului corespund sau nu normelor legale.
Deşi modificările actelor constitutive ale societăţilor comerciale sunt supuse controlului de legalitate al judecătorului delegat, cu excepţia celor dispuse prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, oficiul teritorial al registrului comerţului, prin judecătorul delegat de tribunal, nu face decât să constate dacă hotărârea adunării generale a asociaţilor ori actul adiţional la actul constitutiv respectă cerinţele legale de formă.
A admite contrariul, în sensul de a extinde competenţa judecătorului delegat în sensul verificării valabilităţii hotărârii adunării generale a asociaţilor, ar însemna ca acest magistrat să facă o adevărată cercetare judecătorească şi să tranşeze fondul raporturilor juridice născute din actul sau faptul a cărui înregistrare se cere, ocolind astfel procedurile speciale în materie şi răpind persoanelor interesate posibilitatea de a-şi face apărările şi a dezbate în mod efectiv şi contradictoriu cauza.

Articole

Titlu: Limitele arbitrajului în materie societară
Autor:
Lector univ. dr. Cristian Gheorghe

Cercetarea admisibilităţii arbitrajului ar trebui să privească întregul raport juridic dedus judecăţii, în privinţa întregului său conţinut patrimonial. Iar invalidarea unei clauze compromisorii ar trebui să privească raportul juridic patrimonial în întregime. Excluderea arbitrajului pentru anumite acţiuni patrimoniale izvorând dintr-un raport juridic trebuie să contamineze toate acţiunile patrimoniale bazate pe acel raport juridic.Excluderea arbitrajului pentru o acţiune şi acceptarea lui pentru alta contrazice unitatea juridică a raportului juridic şi soluţionarea unitară a litigiilor.

  • Drept PRIVAT

Monitorul Oficial Adnotat

Comentariu de Consilier de concurenţă Valentin Mircea

Legislaţia cu privire la regulile de liberă concurenţă (antitrust) – Legea nr. 21/1996, republicată – a fost modificată în mod substanţial prin O.U.G. nr. 75/2010. Legea nr. 21/1996 a mai fost modificată prin O.U.G. nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 (M.Of. nr. 875/10.12.2003), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2004 (M.Of. nr. 461/24.05.2004).

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, Decizia nr. 1619/2010
Notă
de Judecător Traian Dârjan

Plângerea împotriva încheierii de carte funciară reprezintă o cale specială de atac, în cadrul căreia nu este admisibilă formularea unor capete de cerere care tind să o transforme într-o acţiune de drept comun, deoarece controlul judecătoresc este limitat exclusiv la verificarea legalităţii încheierii atacate, raportat la cererea petiţionarului în forma avută la momentul soluţionării ei de către registrator.

Articole

Titlu: Dobânda moratorie – fruct civil?
Autor
: Lector univ. drd. Maria Dumitru

Expresia „dobânda – fruct civil” are în vedere dobânda remuneratorie, ca preţ al folosinţei cu drept a capitalului altuia pe o anumită perioadă; nu vizează şi dobânda reparatorie, discutabilă fiind calificarea datoriei de dobândă în cazul restituirilor. Natura acesteia se apropie totuşi mai mult de aceea de fruct civil decât de aceea de daune-interese, însuşi legiuitorul indicând-o prin termenul „fructe”.

  • Drept PUBLIC

Jurisprudenţă comentată 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 3386/2010
Notă
de Conf. univ. dr. Emanuel Albu
 

Potrivit art. 30-43 din O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, în faţa instanţei de contencios administrativ poate fi atacată numai decizia Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor, astfel că excepţia de nelegalitate care vizează decizia de imputare este inadmisibilă, din moment ce aceasta nu poate fi atacată în faţa instanţei de contencios administrativ nici pe calea acţiunii directe.

Articole 

1. Titlu: Hotărârea nr. 3 din 9 februarie 2010 a Curţii Constituţionale. Raţiuni şi consecinţe
Autor
: Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Judecător la Curtea Constituţională 

Începând cu data de 1 martie 2010, dosarele având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate cu privire la care instanţa de contencios constituţional este sesizată în temeiul art. 146 lit. d) din Constituţie vor fi constituite în sensul celor statuate prin Hotărârea nr. 3 din 9 februarie 2010 a Plenului Curţii Constituţionale.
 

2. Titlu: Rolul criteriului de clasificare a actelor administrative premergătoare în acte de execuţie sau de decizie în rezolvarea unor proceduri decizionale administrative complexe
Autor
: Avocat Andrei-Răzvan Nănescu  

Criteriul clasificării actelor administrative unilaterale premergătoare în acte de execuţie sau acte de decizie ţine de identificarea în cuprinsul lor a unei „decizii” a administraţiei, a unei aprecieri de valoare care tranşează o problemă specifică, afectând situaţia juridică a unui/unor administraţi.

  • Drept PENAL

Jurisprudenţă comentată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 26/2009
Notă
de Asist. univ. drd. Daniel Niţu

1. În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai este concomitent atât în stare de ebrietate, cât şi cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, se va reţine concurs real între infracţiunea prevăzută la art. 184 alin. (41) C.pen. şi cea prevăzută la art. 87 alin. (1) O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.
2. În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai se află în stare de ebrietate, fără însă a avea o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, fapta sa constituie infracţiunea unică prevăzută la art. 184 alin. (41) C.pen.
3. În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai nu se află în stare de ebrietate, dar are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, există o pluralitate de infracţiuni sub forma concursului real între infracţiunea prevăzută la art. 184 alin. (3) C.pen. şi art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 sau între art. 184 alin. (4) C.pen. şi art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002.

Articole

Titlu: Forţa legii. Recurs în interesul legii, decizie a Curţii Constituţionale sau hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului de condamnare a României?
Autor
: Judecător Liviu Herghelegiu

Potrivit prevederilor art. 20 din Constituţia României, „dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. Dacă există neconcordanţă între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”.
Deşi perfect din punct de vedere tehnic şi declarativ acordat cu legislaţia europeană în domeniul drepturilor omului, art. 20 din Constituţie are în realitate un caracter pur declarativ.

Sinteze de jurisprudenţă – iunie 2010

Curtea Constituţională

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Instanţe Penale Internaţionale 

Instrumente 

Titlu: Cu privire la noul criteriu de admisibilitate prevăzut de dispoziţiile art. 35 parag. 3 lit. b) din Convenţie 
Autor:
Prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

Newsletter Ţuca Zbârcea & Asociaţii lansează invitaţia la primul seminar ICC Young  Arbitrators Forum din România care va avea loc în perioada 27-28 septembrie 2010 la hotel Intercontinental. Detalii…

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close