Despre prezentul şi viitorul ONRC

Adriana IACOB – Director General Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

1. În ce măsură a afectat criza activitatea la ONRC? Este mai puţin de muncă?

Din punct de vedere al activității curente, în perioada ianuarie – august 2010, datorită legiferării unor acte normative cu impact direct asupra activității de înregistrare în registrul comerțului, volumul de activitate a crescut cu 5,75% față de aceeaşi perioadă a anului 2009. Punctual, în această perioadă s-au înregistrat cu 82.914 mai multe operaţiuni decât în aceeaşi perioadă a anului 2009.
Cu titlu de exemplificare situaţia operațiunilor efectuate în cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale în perioada 1 ianuarie – august 2010 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009 este următoarea: anul 2010 – total operațiuni 1.523.040; anul 2009 – total operațiuni 1.440.126.

2. Cum se prezintă ONRC la capitolul informatizare? Pe site apar o mulţime de formulare şi aplicaţii… Se descurcă utilizatorii sau preferă să vina la ghişeu?

Referitor la transparenţa procedurilor de înregistrare, ONRC a ţinut pasul cu noile reglementări şi a reuşit să pună la dispoziţia comercianţilor mijloace moderne de consultare a stadiului cererilor depuse, a înregistrării documentelor şi a informaţiilor referitoare la datele înregistrate în Registrul Comerţului, un bun exemplu fiind implementarea înregistrării on-line a cererilor şi documentelor depuse în susţinerea acestora, primă firmă înființată exclusiv on line fiind înregistrată în registrul comerțului în anul 2008.
Totodată, ONRC derulează, începând cu data de 31 iulie 2009, proiectul „Servicii on-line (de e-Guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE.
Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea de noi servicii publice on-line, creşterea complexităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite on-line de ONRC mediului de afaceri (Government to Business – G2B), cetăţenilor (Government to Citizen – G2C), şi administraţiei publice (Government to Government – G2G), servicii flexibile şi orientate către nevoile specifice ale solicitanţilor, prin intermediul unui portal dedicat.
În momentul de față solicitanții se prezintă, în cea mai mare parte, la ghişeele oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, dar există şi solicitanți care utilizează Sistemul de Formulare Electronice Inteligente (SFEI), constatându-se o creştere constantă a numărului de utilizatori care apelează la aplicațiile informatice, pe care ONRC le pune la dispoziția solicitanților de servicii.

3. Se simte lipsa judecătorului delegat de la ONRC?

Referitor la competența de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului, scopul O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 84/2010, a fost introducerea unei proceduri mai rapide de înregistrare, această procedură desfăşurându-se potrivit principiilor unei proceduri necontradictorii.
Măsurile luate prin actul normativ mai sus amintit au condus la remedierea blocajului existent la oficiile registrului comerţului la sfârşitul anului 2009 şi începutul anului 2010 şi la asigurarea respectării termenelor de eliberare a certificatelor de înregistrare, de înscriere de menţiuni şi a documentelor aferente, de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului, personalul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale preluând şi activitatea de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi a altor cereri aflate în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat.
Pe durata de aplicare a prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nu încasează taxa judiciară de timbru şi, după caz, contravaloarea timbrului judiciar.

4. Din experienţa altor state în materie de registru al comerţului au fost transpuse aspecte, adaptate specificului României?

Prin modificările legislative din ultimii ani, România a transpus legislația europeană în domeniu, spre exemplu: Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/68/CE din 6 septembrie 2006 de modificare a Directivei 77/91/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora (JOUE nr. L 264 din 25 septembrie 2006); Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2005/56/CE din 26 octombrie 2005 privind fuziunea transfrontalieră a societăţilor de capitaluri (JOUE nr. L 310 din 25 noiembrie 2005); Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2007/63/CE din 13 noiembrie 2007 de modificare a Directivelor Consiliului 78/855/CEE şi 82/891/CEE, cu privire la cerinţa întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul fuziunii sau al divizării unor societăţi comerciale pe acţiuni (JOUE nr.  L 300/47 din 17 noiembrie 2007); Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (JOUE nr. L 294 din 10 noiembrie 2001) şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (JOUE nr. L 207 din 18 august 2003); Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.137/85 din 25 iulie 1985 privind instituirea grupului european de interes economic (GEIE)  (JOUE nr. L 199 din 31 iulie 1985); Directiva 2009/101/2009 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul art. 48 parag. 2 din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților.

5. Ce gânduri de viitor aveţi pentru ONRC. Care este tendinţa? Încotro ne îndreptăm?

Ministerul Justiției a elaborat şi supus dezbaterii publice un proiect de lege privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în registrul comerțului.
Proiectul de act normativ mai sus amintit are, în primul rând, menirea de a asigura o codificare a dispoziţiilor privitoare la operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului, actualmente dispersate în foarte multe acte normative de nivel primar sau secundar, unele dintre ele contradictorii sau cu conţinut normativ similar ori chiar identic.
De asemenea, o modificare majoră o reprezintă înlocuirea controlului de legalitate al actelor şi faptelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului exercitat, până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 84/2010, de către judecătorul delegat la oficiile registrului comerţului. Înlocuirea controlului judiciar al legalităţii operaţiunilor de înmatriculare/ înscriere de menţiuni în registrul comerţului constituie una dintre măsurile ce se impun pentru o decongestionare a instanţelor judecătoreşti, suprasolicitate în contextul social-economic actual, dar şi fluidizarea procedurilor aferente desfăşurării unei activităţi comerciale.
Proiectul de lege stabileşte procedura de control prealabil înregistrării în registrul comerţului, efectuat de registratorii comerciali, condiţiile în care încheierea registratorului poate fi contestată în instanţă precum şi procedura în faţa organului judiciar.

Forma integrală se poate citi pe
Interviuri juridice.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close