Notarii publici au noi atributii privind publicitatea imobiliara


In Monitorul Oficial nr. 260/2011 s-a publicat Ordinul nr. 337/2011 al directorului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara care aduce unele modificari la Protocolul de colaborare cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare.

Actul aditional a modificat mai mult capitole din Protocolul incheiat intre cele doua institutii, printre care si Capitolul “Principii generale care vor sta la baza colaborarii dintre cele doua institutii”.

Astfel, Actul aditional dispune, cu caracter de noutate, ca „in cazul in care partile nu mai inteleg sa incheie actul notarial la notarul public care a solicitat extrasul de carte funciara pentru autentificare, acesta poate fi cedat altui notar public, in termenul de valabilitate, cu mentionarea pe verso a acordului notarului public cedent, insotit de semnatura si sigiliul acestuia”.

Au mai fost modificate de asemenea si atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. Conform noilor dispozitii, Registratorul admite cererea de inscriere si dispune inscrierea in cartea funciara prin incheiere, daca inscrisul indeplineste o serie de conditii, printre care si daca este insotit, cu exceptia scutirilor legale, de dovada achitarii tarifului constand in:

– chitanta personalizata cu antetul OCPI;
– copie a bonului fiscal eliberat de biroul notarial;
– copie a ordinului de plata a tarifului.

Copia bonului fiscal sau a ordinului de plata vor fi vizate si stampilate pentru conformitate de biroul notarial.

Actul aditional mai dispune ca in aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, tarifele aferente prestarii serviciilor de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele ANCPI, in numerar (pe chitantiere puse la dispozitie de catre oficiul teritorial sau pe bonuri fiscale care vor contine aceleasi mentiuni cu chitantele) sau prin virament bancar in contul biroului notarului public care intocmeste actul ce urmeaza a fi supus publicitatii imobiliare.

Indiferent de modalitatea de achitare a tarifului, notarul public poate emite, la cerere, factura personalizata cu antetul oficiului teritorial in circumscriptia caruia biroul notarial isi desfasoara activitatea, pusa la dispozitie de catre acesta si pe care se va mentiona modalitatea de plata a tarifului:

– chitanta oficiului teritorial;
– bonul fiscal eliberat de biroul notarial;
– ordinul de plata in contul biroului notarial, cu mentionarea contului biroului notarial, a tarifului si a codului aferent serviciului solicitat.

Sumele incasate de notarii publici vor fi virate/varsate in perioada 20-25 a lunii urmatoare celei in care acestea au fost incasate, intr-o singura transa, in contul unic deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, de catre ANCPI: IBAN RO80TREZ 7005 032XXX00 4164, CIF: 9051601. Documentul de plata va cuprinde in mod obligatoriu codul de identificare fiscala (CIF) atribuit de Ministerul Finantelor Publice biroului notarial respectiv sau asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici. Pentru sumele a caror provenienta nu poate fi identificata (in lipsa mentionarii CIF-ului sau in cazul identificarii eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi descarcat de obligatia de plata pana la identificarea cu CIF-ul corespunzator.

In cazul in care o asociatie formata din 2 sau mai multi notari publici urmeaza a fi dizolvata, sumele datorate de aceasta ca urmare a incasarii tarifelor de publicitate imobiliara se vireaza in contul unic al ANCPI inainte de intervenirea dizolvarii, iar documentul de plata va cuprinde in mod obligatoriu CIF-ul atribuit de Ministerul Finantelor Publice asociatiei respective.

Conform Actului aditional la Protocol, chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici, pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului, seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predare-primire al carui model este cuprins in anexa nr. 4, nou-introdusa prin Protocol. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar, dupa folosirea tuturor filelor acestora, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala. La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora.

Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial, la actul notarial intocmit, un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial, iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului.

Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului, dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial, iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial.

Atributiile ce revin UNNPR si notarilor publici s-au modificat si ele partial, in sensul ca s-a instituit obligatia notarului public de a transmite biroului de cadastru si publicitate imobiliara cererea de inscriere in cartea funciara insotita de actul notarial in original, in ziua intocmirii sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare, consecutiva celei in care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de mostenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale inscrise in cartea funciara sau care au documentatie cadastrala.

Noile prevederi mai impun si mentiunea expresa in cuprinsul actului a obligatiei notarului public de a comunica actul autentic sau, dupa caz, in certificatul de mostenitor ori de legatar in vederea inscrierii in cartea funciara, in conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Notarul public va mentiona, dupa caz, in incheierea de autentificare, certificatul de mostenitor sau de legatar, tarifele incasate pentru serviciul de publicitate imobiliara, situatie care echivaleaza cu indeplinirea conditiei prevazute la cap. III pct. 2 lit. g) pentru admiterea de catre registrator a cererii de inscriere in cartea funciara.

Anexa nr. 4 la Protocol – Proces-verbal de predare-primire a chitantierelor si facturierelor oficiului de cadastru si publicitate imobiliara

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close