Noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA

Publicat in M. Of. 271/2011, Ordinul nr. 1976/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular, abroga Ordinul nr. 3/2007

Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie

ORDIN Nr. 1.967/2011

pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular
M.Of. nr. 271 din 18.4.2011

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al pct. 66 alin. (1) lit. d) si e) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, depune la organul fiscal competent declaratia de inregistrare/mentiuni, avand completata rubrica „Date privind vectorul fiscal“, sectiunea „taxa pe valoarea adaugata“.

(2) Prin organ fiscal competent, in sensul prezentului ordin, se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.

Art. 2
(1) Se aproba modelul si continutul formularului „Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare“, prevazut in anexa nr. 1.

(2) Certificatele de inregistrare in scopuri de TVA emise pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza valabilitatea.

Art. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularului mentionat la art. 2 alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 4
Se aproba Procedura de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 5
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata“ din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile se considera valabila incepand cu:

a) data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in conditiile art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) prima zi a lunii urmatoare celei in care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul prevazut la art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Art. 7
In baza deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrisa data inregistrarii, conform art. 6.

Art. 8
Anexele nr. 1–3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 11 ianuarie 2007.

Art. 11
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1
DECIZIE
privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala ……….

Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal ……….

Nr. ………./……….

Adresa

Tel.: ……….

Fax: ……….

E-mail: ……….

Catre: Denumirea/Numele si prenumele ……….

Domiciliu fiscal:

Localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judetul/sectorul ……….

Cod de identificare fiscala ……….

In baza prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a)/c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ca urmare a analizei informatiilor cuprinse in declaratia de inregistrare/mentiuni, va comunicam ca solicitarea dumneavoastra a fost:

– aprobata, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata fiind valabila incepand cu data comunicarii prezentei decizii de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in temeiul pct. 66 alin. (1) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

– aprobata, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata fiind valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care vi s-a comunicat prezenta decizie de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in temeiul pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

– respinsa, din urmatoarele motive:

……….

……….

……….

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ……….

Semnatura si stampila unitatii ……….

Cod 14.13.02.60/i.c.

ANEXA Nr. 2
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularului „Decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare“
1.1. Denumire: „Decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare“

1.2. Cod: 14.13.02.60/i.c.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tiparire: – pe o singura fata;

– se utilizeaza echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (2 file)

1.6. Se difuzeaza gratuit.

1.7. Se utilizeaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor care au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA, in temeiul art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.8. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circula: – originalul la contribuabil;

– copia la organul fiscal.

1.10. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 3
PROCEDURA
de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
1. Prezenta procedura se aplica pentru eliberarea Deciziei privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata la organul fiscal competent in urmatoarele situatii:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

b) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

2. Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de inregistrare/mentiuni, avand completata rubrica „Date privind vectorul fiscal“, sectiunea „taxa pe valoarea adaugata“.

3. Ca urmare a analizei informatiilor cuprinse in declaratia de inregistrare/mentiuni prin care persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata si in documentele anexate acestei declaratii, organul fiscal competent emite „Decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare“.

4. In cazul aprobarii inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, decizia se emite avand bifata casuta corespunzatoare, dupa cum urmeaza:

a) in situatia persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se bifeaza casuta corespunzatoare inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in temeiul pct. 66 alin. (1) lit. e) din normele metodologice;

b) in situatia persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, se bifeaza casuta corespunzatoare inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a comunicat decizia de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in temeiul pct. 66 alin. (1) lit. d) din normele metodologice.

5. In cazul respingerii inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, decizia se emite avand bifata casuta corespunzatoare, cu indicarea motivelor de fapt si de drept pe baza carora a fost respinsa solicitarea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

6. Decizia privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata se intocmeste in doua exemplare; un exemplar se comunica persoanei impozabile solicitante, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

7. Dupa comunicarea deciziei prin care se aproba inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA.

8. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, emis de organul fiscal competent in baza deciziei prin care se aproba inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, avand inscrisa data inregistrarii, se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close