Atributiile Departamentului pentru lupta antifrauda

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 331 din data de 12 mai 2011 a fost publicata Legea nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda – DLAF.

Departamentul pentru lupta antifrauda — DLAF se organizeaza ca structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea primului-ministru, finantata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Departamentul asigura, sprijina si coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Departamentul este institutia de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda — OLAF din cadrul Comisiei Europene.

In indeplinirea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, Departamentul actioneaza pe baza de autonomie functionala si decizionala, independent de alte autoritati si institutii publice.

Departamentul indeplineste urmatoarele functii:

a) functia de coordonare a luptei antifrauda, in scopul asigurarii unei protectii efective si echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

b) functia de control, in scopul identificarii de nereguli, fraude si alte activitati ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

c) functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru asigurarea protectiei  intereselor financiare ale  Uniunii  Europene in Romania;

d) functia de reprezentare, prin care se asigura participarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare sau schimb de informatii, in materia protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.

In realizarea functiilor sale, Departamentul indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) asigura si faciliteaza cooperarea intre institutiile nationale implicate in protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, intre acestea si Oficiul European de Lupta Antifrauda — OLAF si autoritatile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistenta financiara din partea Uniunii Europene;

b) efectueaza sau coordoneaza actiuni de control in vederea identificarii neregulilor, fraudelor si altor activitati ilicite in legatura cu gestionarea, obtinerea si utilizarea fondurilor europene si a celor de cofinantare aferente, precum si a oricaror altor fonduri ce intra in sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a imprumuturilor si garantiilor acordate de Banca Europeana de Investitii;

c) efectueaza sau coordoneaza actiuni de control in vederea identificarii neregulilor, fraudelor si altor activitati ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania prin diminuarea ilegala a resurselor proprii;

d) culege, analizeaza si prelucreaza date si efectueaza cercetari statistice in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

e) initiaza sau avizeaza proiecte de acte normative privind protectia  intereselor financiare  ale  Uniunii  Europene  in Romania;

f) elaboreaza si coordoneaza programe de perfectionare profesionala si instruire in domeniul luptei antifrauda;

g) solutioneaza cererile de asistenta administrativa, in calitate de unitate centrala, conform acordurilor de cooperare internationala, avand ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care Romania este parte;

h) asigura, coordoneaza si monitorizeaza raportarea neregulilor intre institutiile nationale si Comisia Europeana in conformitate cu prevederile legislatiei europene.

Departamentul primeste sesizarile Oficiului European de Lupta Antifrauda — OLAF sau ale altor surse ori se sesizeaza din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activitati care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

Modul de solutionare a sesizarilor se aduce la cunostinta institutiei/persoanei care a formulat sesizarea.

Departamentul are calitatea de organ de constatare, in sensul art. 214 din Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in privinta aspectelor de natura infractionala care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

Departamentul poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze controale cu privire la respectarea dispozitiilor legale in materia protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene.

In exercitarea functiei de control, Departamentul efectueaza investigatii administrative, controale la fata locului, analize si verificari documentare.

In cadrul desfasurarii actiunilor de control:

a) toate institutiile si autoritatile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice alta entitate, precum si persoanele fizice sunt obligate sa permita reprezentantilor Departamentului accesul in sedii, pe terenuri, in mijloace de transport sau in alte spatii folosite in scopuri economice;

b) Departamentul solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici cu capital de stat sau privat, oricaror altor entitati, precum si persoanelor fizice documentele si informatiile necesare intocmirii actului de control. in cazul existentei unei imposibilitati temporare motivate in furnizarea acestora, persoanele prevazute au obligatia ca in termen de 10 zile de la primirea solicitarii sa dea curs acesteia;

c) reprezentantii Departamentului procedeaza la luarea de declaratii de la orice persoana care poate furniza date si informatii cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activitati ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Departamentul intocmeste acte de control care pot constitui mijloace de proba, in conditiile Codului de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actele de control intocmite de Departament nu sunt acte sau operatiuni administrative in sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In scopul clarificarii unor aspecte ce fac obiectul unei actiuni de control, Departamentul poate solicita organelor de control financiar-fiscal, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sau institutiilor publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor cu competente in materie de control administrativ specializat sa efectueze verificari si controale in domeniul lor de activitate.

La  cererea  Departamentului,  organele de  politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa acorde sprijin echipei de control in exercitarea atributiilor ce ii revin.

In cazul identificarii de nereguli privind obtinerea sau utilizarea fondurilor europene, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, Departamentul transmite actul de control autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin in materia raportarii neregulilor si recuperarii financiare, conform legii.

Autoritatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a comunica, in termen de 60 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum si actiunile intreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

In cazul identificarii de nereguli privind gestionarea fondurilor europene, Departamentul transmite actul de control ministerelor de resort in vederea luarii masurilor care se impun pentru remedierea deficientelor constatate si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor responsabile, cu informarea primului-ministru.

Ministerele de resort informeaza Departamentul, in termen de 60 de zile, cu privire la masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actul de control si, dupa caz, la sanctiunile dispuse.

In cazul identificarii de nereguli care au ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor proprii, Departamentul transmite actul de control autoritatii responsabile pentru stabilirea si colectarea acestora.

Autoritatile prevazute la alin. (1) informeaza Departamentul, in termen de 60 de zile, cu privire la masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate si, dupa caz, recuperarea sumelor datorate.

In cazul constatarii unor elemente de natura infractionala, Departamentul sesizeaza parchetul competent sa efectueze urmarirea penala si transmite actul de control in vederea recuperarii prejudiciului si tragerii la raspundere penala a persoanelor vinovate.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close