Normele privind calificarea profesionala a persoanelor care lucreaza in asigurari s-au modificat

In Monitorul Oficial nr. 333 din 13.05.2011 a fost publicat Ordinul nr. 11/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2010.

Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1

(1) Prezentele norme stabilesc cerintele de calificare profesionala a persoanelor care doresc sa lucreze in domeniul distributiei produselor de asigurare, cerintele de pregatire profesionala continua a acestora, precum si cerintele de specializare/perfectionare profesionala.“

2. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:

„b1) specializarea/perfectionarea profesionala – imbunatatirea deprinderilor specifice unui domeniu de activitate;“.

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 2

Dispozitiile prezentelor norme se aplica urmatoarelor categorii de persoane:

a) agenti de asigurare persoane fizice;

b) conducatori ai agentilor de asigurare persoane juridice;

c) subagenti;

d) conducatori ai activitatii de bancassurance si persoanele fizice care desfasoara activitate de bancassurance;

e) conducatori executivi ai brokerilor de asigurari si/sau reasigurari;

f) brokeri in asigurari/reasigurari;

g) asistenti in brokeraj persoane fizice;

h) conducatori ai asistentilor in brokeraj persoane juridice, precum si personalul propriu si persoanele aflate in relatii contractuale cu acestia pentru intermedierea in asigurari;

i) personal propriu al brokerului de asigurare si/sau reasigurare, care are ca principala atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare si/sau reasigurare;

j) angajati ai societatilor de asigurare implicati in activitatea distributiei produselor de asigurare.“

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4

(1) Tematica detaliata, programa analitica si suportul de curs ale programelor de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua sunt elaborate de Comisia de monitorizare a calitatii pregatirii profesionale si se supun aprobarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Comisia de monitorizare este definita in Normele privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Programa-cadru pentru programele de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua va fi structurata pe module de asigurari astfel: asigurari de viata si asigurari generale.

(3) Programa-cadru pentru programele de calificare profesionala in domeniul asigurarilor va cuprinde cel putin urmatoarele sectiuni:

A. pentru calificarea in domeniul asigurarilor generale:

a) legislatia specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari;

b) principiile activitatii de asigurare;

c) etica profesionala in asigurari;

d) implicatii ale legilor speciale asupra activitatii de asigurare;

e) tipologia produselor de asigurare generale;

f) prezentarea tipurilor de asigurari generale;

g) structura procesului de vanzare si principiile de baza in vanzarea produselor de asigurare generale;

B. pentru calificarea in domeniul asigurarilor de viata:

a) legislatia specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari;

b) principiile activitatii de asigurare;

c) etica profesionala in asigurari;

d) implicatii ale legilor speciale asupra activitatii de asigurare;

e) tipologia produselor de asigurare de viata;

f) principii de baza in vanzarea asigurarilor de viata;

g) sisteme ale activitatii de vanzare;

C. pentru calificarea profesionala a conducatorilor intermediarilor persoane juridice:

a) legislatia specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari;

b) principiile activitatii de asigurare;

c) etica profesionala in asigurari;

d) implicatii ale legilor speciale asupra activitatii de asigurare;

e) tipologia produselor de asigurare;

f) managementul resurselor umane si managementul organizatiei.“

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5

(1) Programele de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua se finalizeaza cu examen de absolvire organizat de Institutul de Management in Asigurari (IMA).

(2) Examenul de absolvire se organizeaza pentru intregul program prin teste de examinare.

(3) Testele-grila pentru examenele de absolvire a programelor de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua se vor elabora de catre Comisia de monitorizare si se supun aprobarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

(4) Examenul de absolvire pentru programele de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua se organizeaza de catre IMA.“

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 6

(1) In vederea sustinerii examenului de absolvire, cursantii se vor inscrie la IMA pe baza adeverintei eliberate de furnizorul de programe educationale prin care se adevereste parcurgerea intregului program de calificare profesionala. Adeverinta va fi eliberata in termen de maximum 15 zile de la data finalizarii cursurilor.

(2) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de calificare profesionala primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.

(3) Pana la eliberarea certificatelor de calificare profesionala IMA poate elibera adeverinte de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberarii.

(4) Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, cu plata unei taxe de reexaminare, intr-o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii rezultatelor. Data si locul reexaminarii vor fi stabilite de catre IMA.“

7. La articolul 7, alineatele (6)–(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(6) Dupa crearea unei platforme-suport in cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, se pot organiza si examene online.

(7) Programa-cadru pentru programele de pregatire profesionala continua va cuprinde cel putin urmatoarele sectiuni, adaptate, dupa caz, domeniilor de activitate – asigurari de viata, respectiv asigurari generale:

a) cadrul legislativ al activitatii de asigurare;

b) principiile activitatii de asigurare si produsele de asigurare;

c) principiile generale privind tehnicile de vanzare si negociere a produselor de asigurare si cele privind etica in asigurari;

d) protectia asiguratilor, protectia datelor cu caracter personal, elemente de prevenirea si combaterea spalarii banilor.

(8) Programa-cadru pentru programele de pregatire profesionala continua a conducatorilor intermediarilor persoane juridice va contine una dintre urmatoarele sectiuni:

Sectiunea A – Asigurari de viata:

a) Legislatie specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari; etica profesionala in asigurari;

b) Managementul riscului in asigurari;

c) Reglementari contabile, raportari financiare si tehnice.

Sectiunea B – Asigurari generale:

a) Legislatie specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari; etica profesionala in asigurari;

b) Constatarea, solutionarea si plata daunelor auto;

c) Managementul resurselor umane.

Sectiunea C:

a) Legislatie specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari; etica profesionala in asigurari;

b) Managementul organizatiei;

c) Reglementari contabile, raportari financiare si tehnice.

(9) In vederea sustinerii examenului de absolvire, cursantii se vor inscrie la IMA pe baza adeverintei eliberate de furnizorul de programe educationale prin care se adevereste parcurgerea intregului program de pregatire profesionala continua. Adeverinta va fi eliberata in termen de maximum 15 zile de la data finalizarii cursurilor.“

8. La articolul 7, dupa alineatul (9) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)–(14), cu urmatorul cuprins:

„(10) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de pregatire profesionala continua primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.

(11) Pana la eliberarea certificatelor de pregatire profesionala IMA poate elibera adeverinte de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberarii.

(12) Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, intr-o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii rezultatelor, cu plata unei taxe de reexaminare. Data si locul reexaminarii vor fi stabilite de catre IMA.

(13) Lipsa certificatului de pregatire profesionala continua conduce la imposibilitatea exercitarii activitatii de distributie a produselor de asigurare.

(14) Programa cursurilor la distanta sau e-learning trebuie sa corespunda, prin studiu individual, duratei mentionate la alin. (3) si (4).“

9. Dupa articolul 7 se introduc doua noi articole, articolele 7¹ si 7², cu urmatorul cuprins:

„Art. 7¹

(1) Tematica detaliata, programa analitica si suportul de curs ale programelor de specializare/perfectionare profesionala sunt elaborate de furnizorul de programe educationale in domeniul asigurarilor.

(2) Examenul de absolvire al programelor de specializare/perfectionare profesionala este organizat de furnizorul de programe educationale in domeniul asigurarilor.

(3) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de specializare/perfectionare profesionala primesc un certificat de absolvire, eliberat de furnizorul de programe educationale in domeniul asigurarilor, al carui model este prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentele norme.

Art. 7²

(1) Componenta Comisiei de examinare va fi stabilita de catre IMA. Pentru sustinerea examenului de absolvire a programelor de pregatire profesionala absolventul va achita taxa de examinare pana cel tarziu la data depunerii dosarului pentru participarea la examen.

(2) Contestatiile rezultatelor la examen se transmit IMA in termen de doua zile de la afisarea rezultatelor si se solutioneaza de catre IMA in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.“

10. La articolul 8, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 8

(1) Incepand cu data de 1 septembrie 2011, pentru persoanele mentionate la art. 2 certificatul de calificare profesionala este conditie de incheiere a contractelor de munca, respectiv de mandat in domeniul asigurarilor sau de intermediere, dupa caz, cu asiguratorii sau intermediarii in asigurari.

……….

(3) Dupa data mentionata la alin. (1), asiguratorii si intermediarii de asigurari/sau reasigurari sunt obligati sa includa in contractele de munca, respectiv de mandat sau de intermediere ale persoanelor prevazute la art. 2 termenul pana la care acestea trebuie sa urmeze un program de pregatire profesionala continua. Pentru persoanele care la data mentionata la alin. (1) au deja incheiat un contract de munca, respectiv de mandat sau de intermediere, prevederile privind acest termen se pot face printr-un act aditional.“

11. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2.

12. Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 3.

13. Anexele nr. 1–3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la norme)
INSTITUTUL DE MANAGEMENT IN ASIGURARI
Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI) SIGLA (daca este cazul)
      
 Fotografie  
    
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
a programului de calificare profesionala
Doamna/Domnul, ………., nascut(a) la data de ………. in ………., judetul ………., CNP ………., a absolvit cu nota/calificativul ………. programul de calificare profesionala ………. .
Director general,
……….
(semnatura si stampila)
Data ……….
Seria ………. Nr. ……….
 
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la norme)
INSTITUTUL DE MANAGEMENT IN ASIGURARI
Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI) SIGLA (daca este cazul)
      
 Fotografie  
    
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
a programului de pregatire profesionala continua
Doamna/Domnul, ………., nascut(a) la data de ………. in ………., judetul ………., CNP ………., a absolvit cu nota/calificativul ………. programul de pregatire profesionala continua ………. .
Director general,
……….
(semnatura si stampila)
Data ……….
Seria ………. Nr. ……….
 
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la norme)
Furnizorul de programe educationale
Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI) SIGLA (daca este cazul)
      
 Fotografie  
    
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
a programului de specializare/perfectionare profesionala
Doamna/Domnul, ………., nascut(a) la data de ………. in ………., judetul ………., CNP ………., a absolvit cu nota/calificativul ………. cursul de specializare/perfectionare profesionala ………. .
Conducatorul furnizorului de programe,
……….
(semnatura si stampila)
Data ……….
Seria ………. Nr. ……….

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close