Concurs pentru ocuparea posturilor de personal contractual din cadrul aparatului propriu al CSM

feature photo

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, Consiliul Superior al Magistraturii organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de personal contractual:

– 2 posturi de consilier juridic in cadrul Inspectiei judiciare – Serviciul de inspectie judiciara pentru judecatori;
– 1 post de consilier juridic in cadrul Inspectiei judiciare – Grefa sectiilor in materie disciplinara.

Concursul va avea loc in perioada 19 iulie 2011 — 22 iulie 2011, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii din Bucuresti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, dupa cum urmeaza;

19 iulie 2011, ora 10:00 – proba scrisa de testare a cunostintelor teoretice necesare ocuparii postului;
19 iunie 2011, ora 14:00 – proba practica de testate a indeplinirii criteriilor de evaluare prevazute de art. 23 alin. 1 din Regulament si a cunostintelor de operare PC;
– 22 iulie 2011, ora 10:00 – interviul in cadrul caruia se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

Cererea tip de inscriere se depune de catre candidat la Consiliul Superior al Magistraturii – Directia resurse umane si organizare, din Bucuresti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, etaj 3, cam. 300, pana la data de 20 iunie 2011, ora 16,00 si va fi insotita, in mod obligatoriu, de urmatoarele documente:

1. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
2. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
3. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
4. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
5. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
6. curriculum vitae;
7. caracterizare de la ultimul loc de munca;
8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului, respectiv 19.07.2011.

Documentele prevazute la punctele 1, 2 si 8 vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la Consiliul Superior al Magistraturii – Directia resurse umane si organizare, telefon 021/3116926 interior 2050;

Persoana de contact: consilier juridic Madalina Lucia Simion. Adresa de contact: druo@csml909.ro.

Conditii de ocupare a posturilor:

Conditii generale: Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

– studii superioare de lunga durata, specializarea drept, absolvite cu diploma de licenta;
– vechime in specialitate minim 1 an;
– cunostinte avansate de operarea PC (Microsoft Word, Excel, Outlook Expres – nivel avansat);
– abilitati de comunicare si munca in echipa, capacitate de analiza si sinteza, gandire logico-juridica.

Tematica:

1. Organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;
2. Atributiile Inspectiei Judiciare;
3. Atributiile care decurg din legi si regulamente pentru asigurarea bunei functionari a instantei, respectiv parchetului;
4. Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.

Bibliografia:

1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea nr.  326/2005 a Plenului Consiliului    Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare – Capitolul V – Reglementari privind magistratii (art. 101 – art. 110);
6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;
7. Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Regulamentul de ordine interioara al parchetelor din 21/02/2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 154 din 05.03.2007;
9. Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea nr. 328/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Sursa: CSM

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close