Statutul studentului

feature photo

Statutul studentului, premiera in Romania, va cuprinde drepturile si obligatiile pe care le vor avea studentii care invata in institutiile de invatamant universitar.

Art. 1 Prezentul Statut cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor studentilor ce invata in institutiile de invatamant universitar romanesc.

Art. 2 (1) Studentul, ca membru al comunitatii academice, beneficiaza de drepturi si obligatii care respecta urmatoarele principii :

a)    principiul echitatii in educatie;

b)    principiul participarii studentilor la viata academica prin structurile de reprezentare;

c)     principiul libertatilor academice;

d)    principiul angajabilitatii;

e)     principiul invatamantului centrat pe student.

 

(2) Principiul echitatii in educatie presupune urmatoarele:

a)      Statul garanteaza un invatamant echitabil in ceea ce priveste admiterea, parcurgerea cat si finalizarea studiilor pentru toti studentii inmatriculati;

b)      Cetatenii romani precum si cetatenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene au dreptul la educatie subventionata in totalitate de catre stat, in limita locurilor disponibile si a reglementarilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Etnicii romani de pretutindeni beneficiaza de locuri subventionate in conformitate cu legislatia in vigoare;

c)      Taxele de scolarizare la locurile nebugetate reprezinta  costurile efective ale actului educational;

d)      Candidatii proveniti din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social – absolventi ai liceelor din mediu rural sau din orase cu mai putin de 10.000 de locuitori – pot beneficia de un numar de locuri bugetate garantate, in conditiile legii. Universitatile vor asigura acestor studenti servicii gratuite aferente integrarii lor academice, sociale si culturale in comunitate si vor urmari permanent traseul lor educational;

e)      In cadrul Institutiilor de Invatamant Superior functioneaza principiul egalitatii de sanse pentru toti studentii. Orice discriminare directa sau indirecta fata de student bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, varsta, rasa, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa;

f)      Statul aloca anual un fond de burse si protectie sociala a studentilor.

(3)  Principiul participarii studentilor la viata academica prin structurile de reprezentare presupune urmatoarele drepturi ale studentilor:

a) Studentii, in calitate de membri cu drepturi depline ai comunitatii universitare si parteneri in procesul educational, sunt reprezentati in  toate forurile consultative, deliberative si executive din cadrul universitatilor;

b) Reprezentantii studentilor in Consiliile Facultatilor si in Senatele Universitare sunt alesi prin votul direct, secret si universal al tuturor studentilor de la  nivelul facultatii, respectiv universitatii. Organizatiile studentesti legal constituite la nivel de facultate/universitate isi pot delega reprezentanti de drept in aceste structuri. Numarul reprezentantilor delegati de organizatii studentesti in aceste structuri se realizeaza in baza autonomiei universitare. Procesul de desemnare a studentilor membri in orice alte structuri consultative, deliberative si executive se realizeaza in baza autonomiei universitare si se stabileste de catre studenti, prin reprezentantii alesi precum si prin organizatiile studentesti legal constituite;

c) Institutiile de invatamant superior nu pot conditiona statutul de student reprezentant in functie de performantele academice, prezenta la cursuri, seminarii si laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica in procedurile de alegere a studentilor reprezentanti, indiferent de nivelul de reprezentare. Interventiile se sanctioneaza conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011;

(4)  Principiul libertatilor academice presupune urmatoarele drepturi si libertati pentru studenti:

a)      Libertatea de exprimare a opiniilor este garantata in cadrul institutiei de invatamant in care studiaza.

b)      Dreptul studentilor de a se asocia in structuri sau organizatii studentesti cu caracter social, sindical, profesional, cultural sau sportiv.

c)      Studentii nu pot fi sanctionati sau discriminati pentru critica privata sau publica adusa argumentat institutiei de invatamant superior sau pentru exprimarea opiniei personale in acest sens, atunci cand acestia respecta prevederile legislatiei in vigoare.

d)      Propaganda politica, religioasa ca si orice forma de discriminare individuala sau in masa sunt interzise in cadrul Institutiilor de Invatamant Superior.

(5) Principiul angajabilitatii presupune urmatoarele:

a)      Procesul educational este centrat pe student in vederea dezvoltarii personale, integrarii in societate si dezvoltarii capacitatii de a se angaja, a-si pastra locul de munca si de a fi mobil pe piata muncii.

b)      Continutul teoretic si practic al studiilor din invatamantul superior trebuie sa fie de o natura relevanta pentru domeniul studiat si cu aplicabilitate in viata sociala si economica. Membrii consiliului de administratie ai universitatii si sefii departamentelor se vor implica activ in identificarea de locuri de desfasurare a practicii de specialitate de catre studenti, incheierea de protocoale inter-institutionale in acest sens si distribuirea locurilor de practica in baza unor proceduri elaborate de reprezentantii studentilor din organizatii, Consilii si Senat si aprobate de Consiliul facultatii respectiv Senatul universitar.

c)      Rezultatele invatarii trebuie sa fie in stransa corelare cu competentele, aptitudinile si atitudinile date de catre programele de studii, si cu Cadrul National al Calificarilor.

 (6)     Invatamantul Universitar din Romania este un invatamant centrat pe student si pe nevoile acestuia,  studentul fiind partener in procesul de educatie, drepturile studentilor care rezulta din principiul invatamantului centrat pe student fiind urmatoarele:

a)      dreptul la o evaluare care sa urmareasca in mod clar obiectivele de invatare ale cursului, cu relevarea aspectelor teoretice si practice aferente acestora;

b)      dreptul studentilor de a  beneficia de trasee de invatare individualizate. In acest sens, studentilor le este asigurat dreptul la libera alegere a cursurilor si specializarilor, in conformitate cu normele legale in vigoare si cu planurile de invatamant;

c)      dreptul de a lua parte la stagii de mobilitate interna sau externa, cu recunoasterea creditelor obtinute in acest fel;

d)      dreptul de a le fi recunoscute competentele obtinute prin mijloace non formale sau formale, dobandite anterior sau in timpul programului de studii urmat;

Art. 3 (1) In calitate de membru al comunitatii academice, studentul are urmatoarele drepturi generale:

a)     invatamant gratuit in universitatile publice, in limita locurilor alocate anual de guvern;

b)    dreptul la invatamant de calitate;

c)     durata studiilor prevazuta de lege este recunoscuta ca vechime in munca.

d)    studentii au acces la programe de mobilitate, interna si externa. Dupa acceptarea  cererilor de mobilitate interna, universitatile au obligatia de a depune diligentele necesare pentru ca acest lucru sa fie asigurat, in limita unor locuri minime disponibile;

e)     studentii se pot transfera de la o universitate la alta doar pe baza acordului universitatii unde doreste sa studieze. In acest context, studentul isi pastreaza locul bugetat;

f)      studentii beneficiaza de o reducere de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice;

g)     studentii au dreptul la protectia datelor personale;

h)     studentii pot participa la actiuni de voluntariat, pentru care pot primi un numar de credite ce va fi consemnat in suplimentul la diploma de studii.

(2) In relatia cu universitatea studentii au urmatoarele drepturi:

a)      dreptul la suport de curs gratuit, in format fizic sau electronic, precum si la toate materialele didactice disponibile in mod gratuit;

b)      dreptul de a fi informat, in primele doua saptamani de la inceperea semestrului, in legatura cu programa analitica, structura si obiectivele cursului, competentele generate de acesta, precum si modalitatile de evaluare si examinare. Orice modificare ulterioara a elementelor mentionate anterior, poate fi facuta doar cu acordul studentilor;

c)      dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrarilor practice, a cadrelor didactice si a altor aspecte educationale si/sau organizatorice legate de programul de studii urmat. Evaluarile sunt informatii publice si sunt folosite in evaluarea performantelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practica, programe de studiu si cadre didactice. Organizatiile studentesti pot initia activitati de evaluare a aspectelor mentionate mai sus, cu respectarea legilor in vigoare;

d)      evaluarea de catre studenti a prestatiei cadrelor didactice este obligatorie, conform legii. Universitatea va publica rezultatele evaluarii pe site-ul propriu. Rezultatele vor contine centralizarea tuturor evaluarilor pentru fiecare profesor in parte;

e)      dreptul sa primeasca la inceputul primului an de studiu un “Ghid al studentului” cu informatii referitoare la drepturile si obligatiile studentului, la detaliile legate de materii si servicii puse la dispozitie de  universitate, modalitatea de evaluare, modalitatea de stabilire a taxelor, baza materiala a universitatii si a facultatii, informatii despre asociatiile studentesti legal constituite, modalitati de acces la burse si alte mijloace de finantare, mobilitati, precum si alte facilitati si subventii acordate;

f)      dreptul de a beneficia de un indrumator de an/sectie/grupa, in functie de dimensiunea acestor structuri, din randul cadrelor didactice, din facultatea in cadrul careia isi desfasoara studiile;

g)      studentii beneficiaza de dreptul la proprietate intelectuala care se partajeaza cu echipa si universitatea in care lucreaza, conform legislatiei in vigoare;

h)      dreptul de a solicita si de a primi accesul la regulamente, hotarari, decizii, procese-verbale si alte documente ale institutiei la care studiaza;

i)      dreptul de a alege si de a fi alesi in structuri de conducere ale universitatii;

j)      dreptul de a fi reprezentati in structurile decizionale ale Institutiei de Invatamant Superior intr-o proportie de minim 25%, in conditiile legii;

k)      studentii sunt reprezentati in decizia modalitatii de desemnare a Rectorului precum si in procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de alegere, in conditiile legii;

l)      dreptul de a sesiza sub protectia identitatii, abuzurile si neregulile, precum si de a cere verificarea si evaluarea acestor sesizari de catre organisme specializate prevazute de legislatia in vigoare;

m)      studentii cu dizabilitati fizice au dreptul sa aiba cai de acces in totalitatea spatiilor universitare si locuri special amenajate pentru desfasurarea normala atat a activitatilor academice, cat si a celor sociale si culturale;

n)      studentii au dreptul sa se organizeze in asociatii cu statut de reprezentare si asociatii profesionale in conditiile legii. Institutiile de Invatamant Superior au obligatia de a se consulta permanent cu organizatiile studentesti legal constituite;

o)      organizatiile studentesti au dreptul sa acceseze spatiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenti sau pentru a derula activitatile interne, in afara orelor de curs si a altor activitati prestabilite. Modalitatea de colaborare intre universitati si organizatii este prevazuta in Carta Universitara;

p)      dreptul de a studia in limba materna, in conditiile stabilite de lege;

q)      studentii au dreptul sa fie informati de catre organele de conducere ale universitatii despre hotararile votate in structurile de conducere ale institutiei;

r)      dreptul de a le fi inregistrate toate cererile scrise sau online si de a primi raspuns scris, respectiv online la aceste cereri, in conditiile stabilite de lege si de regulamentele universitare;

s)      studentii au dreptul la un termen de inscriere de cel putin 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului pentru concursurile organizate in universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare si mobilitati;

(3)      In organizarea proceselor de invatare/predare studentii au urmatoarele drepturi:

a)      dreptul de a beneficia  de servicii de informare si consiliere academica, profesionala, psihologica si sociala. Accesul la aceste servicii conexe activitatii de invatamant, este gratuit pentru toti studentii;

b)      dreptul la o evaluare obiectiva a activitatii lor academice, precum si dreptul de a cunoaste baremul dupa care au fost evaluati;

c)      dreptul la contestarea notelor din examenele scrise, rezolvarea contestatiei fiind facuta de catre un alt profesor decat cel/cei care a/au evaluat anterior studentul;

d)      dreptul la practica  in conformitate cu obiectivele programei precum si dreptul la baza materiala,  transport si  masa asigurate;

e)      dreptul la recunoasterea practicii efectuate individual, dupa evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor de practica in conformitate cu aria curriculara scolara;

f)      dreptul de a amana si relua studiile conform legislatiei in vigoare;

g)      dreptul de a studia intr-o limba straina de circulatie internationala atata timp cat exista aceasta posibilitate in universitatea respectiva, in limita locurilor atribuite pentru acest tip de curricula;

h)      studentii pot decide sa participe la procesul educational mai mult de 8 ore pe zi, reprezentand cursuri, laboratoare si seminarii;

i)      dreptul sa propuna analizarea aspectelor pe care le considera nesatisfacatoare in activitatea universitara sau a oricarui cadru didactic al carui curs l-au urmat;

j)      dreptul la examinarea printr-o metoda alternativa atunci cand sufera de o dizabilitate temporara sau permanenta, certificata medical, care face imposibila prezentarea cunostintelor invatate in maniera prestabilita de catre titularul de curs, iar metoda alternativa identificata sa nu limiteze standardele examinarii;

k)      dreptul de a alege in cadrul programului de studiu un numar de cursuri optionale si/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate;

l)      dreptul la o evaluare obiectiva si nediscriminatorie a competentelor dobandite dupa parcurgerea unui curs, indiferent de prezenta la cursuri;

m)      dreptul sa obtina o copie a lucrarii de licenta/disertatie, impreuna cu punctajul acordat pentru fiecare punct din barem. Acestia au dreptul sa publice aceasta lucrare, cu respectarea prevederilor art. 143 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;

(4) Din punct de vedere social studentii beneficiaza de:

a)      Numarul total de studenti admisi intr-o institutie de invatamant superior trebuie sa fie in concordanta cu infrastructura si resursele umane de care dispune aceasta (sali de curs, sali de seminar, laboratoare dotate corespunzator, calculatoare cu acces la Internet, numarul de carti din biblioteci, numarul de locuri in camine, numarul de cadre didactice).

b)      burse pentru stimularea excelentei si de burse sociale, pentru sustinerea financiara a studentilor cu venituri reduse. In cazul burselor sociale, alocatia bugetara trebuie sa acopere un minim de masa si cazare iar acestea pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse. Cuantumul minim al burselor sociale va fi propus anual de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior, raportandu-se la costurile reale pentru masa si cazare. In cazul burselor pentru stimularea performantei, acestea se distribuie conform regulamentelor interne ale universitatilor si pot fi impartite in burse de merit, de studiu, de excelenta etc.

c)      asistenta medicala gratuita;

d)      Pentru studentii proveniti din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social, absolventi ai liceelor din mediu rural sau din orase cu mai putin de 10.000 de locuitori, universitatile asigura servicii gratuite de orientare si consiliere educationala si profesionala, ofera servicii de tutoriat, urmaresc traseele lor educationale si se asigura ca acestia sa se integreze in mediul academic;

e)      transport in comun subventionat;

f)      tarif redus cu cel putin 50% pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, in tot timpul anului calendaristic;

g)      studentii orfani de unul sau ambii parinti sau proveniti din casele de copii beneficiaza de gratuitate pentru categoriile de transport prevazute la lit. f);

h)      cazare/subventie de cazare, cu exceptia cazului in care studiaza in localitatea de domiciliu, in conditiile legii;

i)      studentii au dreptul la conditii care sa asigure desfasurarea normala a activitatii de invatamant;

j)      studentii au dreptul la subventie pentru regia de camin, ce se va aloca individual, cu exceptia cazului in care acestia studiaza in localitatea de domiciliu. Aceste subventii vor fi acordate si studentilor care aleg alta forma de cazare decat caminele institutiilor de invatamant superior, in conditiile legii;

k)      studentii si candidatii la acest statut au dreptul sa fie informati cu privire la numarul, tipul si cuantumul fiecarei taxe practicate de catre universitati precum si destinatia banilor platiti;

l)      toate actele de studii eliberate de universitate (inclusiv foaia matricola si diplomele de licenta, inginer, urbanist, master si doctor si suplimentele la diploma), precum si cele care atestã statutul de student (adeverinte, carnete, legitimatii inclusiv cele pentru accesul la biblioteca) se elibereazã in mod gratuit;

m)      studentii au dreptul de a cunoaste mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum si alte taxe percepute de universitate studentilor;

n)      contractele de studii nu se pot modifica pe perioada anului universitar;

o)      studentii au dreptul sa obtina imprumuturi pentru cheltuieli din timpul efectuarii studiilor universitare;

p)      studentii pot beneficia de burse pe baza de contract incheiat cu agenti economici ori cu alte persoane juridice sau fizice;

q)      studentii au dreptul de a beneficia de burse din alocatii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universitatilor precum si alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislatia in vigoare,  suma bugetara trebuie sa acopere un minim de masa si cazare;

r)      studentii au dreptul la acces gratuit la toate spatiile, apartinand universitatii, care permit desfasurarea de activitati sociale, sportive si culturale, in afara orelor in care exista alte activitati programate. Accesul gratuit peste programul stabilit de universitate se poate facilita organizatiilor studentesti, grupurilor informale de studenti, care prin activitatile desfasurate permit crearea unui cadru propice implicarii active, dezvoltarii pe plan social, cultural si sportiv al studentilor din universitate;

s)      studentii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile in educatia si formarea lor profesionala, culturala sau sportiva, beneficiaza de tabere in vacantele de iarna si vara. In cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesionala in context nonformal pentru care studentii pot primi un numar de credite de ECVET/ECTS;

t)      Taberele tematice sunt organizate bianual de MECTS prin organismele sale, cu consultarea federatiilor nationale studentesti legal constituite.

        Art. 4 Ca membru al comunitatii academice, studentul are urmatoarele   obligatii:

a)      de a respecta legislatia in vigoare;

b)      de a respecta carta, regulamentele si deciziile  Universitatii;

c)      sa respecte corpul profesoral si personalul auxiliar;

d)      sa respecte standardele de calitate impuse de catre universitati;

e)      de a respecta drepturile de autor ale altor persoane si de a recunoaste paternitatea informatiilor prezentate in lucrarile elaborate;

f)      de a semnala orice nereguli in procesul de invatamant  si in cadrul activitatilor conexe;

g)      sa nu participe la activitati academice sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante interzise;

h)      de a nu folosi un limbaj si comportament neadecvat mediului universitar.

i)      de a utiliza in mod corespunzator, conform destinatiei  stabilite, toate facilitatile si subventiile primite;

j)   de a respecta curatenia, linistea si ordinea in spatiul universitar;

k)   de a pastra integritatea si buna functionare a bazei materiale pusa la dispozitia lor de catre institutiile de Invatamant Superior;

l)   de a informa autoritatile competente cu privire la existenta oricarei situatii care ar putea influenta buna desfasurare a activitatilor de studiu individual si general;

m)   sa isi indeplineasca angajamentele financiare impuse de catre institutia la care studiaza, in conditiile stabilite in contractul de studiu.

Sursa: edu.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close