Legea privind promovarea judecatorilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost publicata

Legea privind promovarea judecatorilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si decretul de promulgare a acestui act normativ, au fost publicate pe 27 decembrie 2011 in Monitorul Oficial al Romaniei.

  • Legea nr. 300 din 23 decembrie 2011, „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara”, care a fost adoptata in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din 15 decembrie.

Art. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 52
(1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs organizat ori de cate ori este necesar, in limita posturilor vacante, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
(2) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor si procurorilor prin curtile de apel, prin parchetele de pe langa curtile de apel si prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si in trei cotidiene centrale, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
(3) Pot participa la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii si procurorii care au indeplinit efectiv, cel putin 5 ani, functia de judecator la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe langa curtea de apel ori la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au obtinut calificativul „foarte bine“ la ultimele 3 evaluari, nu au fost niciodata sanctionati disciplinar si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 15 ani.
(4) Dispozitiile art. 48 alin. (10)–(12) se aplica in mod corespunzator.
(5) Consiliul Superior al Magistraturii verifica indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul articol.

2.Dupa articolul 52 se introduc sapte noi articole, articolele 521–527, cu urmatorul cuprins:

Art. 521
(1) Cererile de inscriere la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie cuprind precizarea sectiei pentru care se depune candidatura.
(2) Concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie consta in:

a) o proba avand ca obiect evaluarea hotararilor judecatoresti redactate, in cazul judecatorilor, sau a actelor intocmite in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, in cazul procurorilor;
b) un interviu sustinut in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
c) probe scrise, cu caracter teoretic si practic.

(3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si corespund sectiilor inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care au fost depuse candidaturi.
(4) Comisiile de concurs sunt alcatuite din:

a) cate un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, propus de Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) cate un profesor universitar de la o facultate de drept, care are incheiat un contract de munca pe durata nedeterminata cu o universitate de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata pe baza evaluarii prevazute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, propus de Institutul National al Magistraturii;
c) cate un formator al Institutului National al Magistraturii, avand cel putin gradul de judecator de curte de apel, propus de Institutul National al Magistraturii;
d) cate un profesor de logica, propus de Institutul National al Magistraturii.

(5) Membrii comisiilor prevazute la alin. (3) nu pot avea apartenenta politica la data formarii comisiilor.
(6) In cadrul probei prevazute la alin. (2) lit. a), din comisiile de concurs fac parte si:

a) cate un avocat, cu inalta reputatie profesionala si morala, propus de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;
b) cate un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din Romania.

(7) Nu pot fi membri ai comisiilor prevazute la alin. (3) persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv, in randul candidatilor.

Art. 522
(1) In cadrul probei prevazute la art. 521 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Consiliul Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curtilor de apel sau, dupa caz, al parchetelor de pe langa curtile de apel ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, hotarari judecatoresti sau, dupa caz, acte ale procurorului, intocmite de candidati, din ultimii 10 ani de activitate, precum si celelalte date necesare evaluarii potrivit prezentei legi.
(2) Orice persoana poate transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la alin. (1), intocmite de candidati, care pot fi analizate in cadrul probei eliminatorii.
(3) Cererile de inscriere la concurs se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, insotite de un anunt prin care se aduce la cunostinta publica posibilitatea oricarei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la alin. (1), intocmite de candidati, precum si termenul in care acestea pot fi transmise.
(4) Actele prevazute la alin. (1) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, pentru a fi supuse dezbaterii publice pentru o perioada de 30 de zile de la publicare. Sesizarile sau observatiile primite din partea opiniei publice pot fi avute in vedere la evaluare de catre comisiile de concurs.

Art. 523
(1) Pentru candidatii judecatori, evaluarea prevazuta la art. 522 are ca obiect:

a) verificarea capacitatii de analiza si sinteza;
b) verificarea coerentei in exprimare;
c) verificarea argumentatiei din punctul de vedere al claritatii si logicii;
d) incuviintarea sau inlaturarea argumentata a cererilor partilor prin raportare la probe, principii si reguli de drept;
e) argumentarea coerenta si corecta din punctul de vedere al logicii juridice;
f) evitarea expunerii si detalierii aspectelor nerelevante in motivare;
g) redactarea dispozitivului intr-o forma clara, concisa, apta de a fi pusa in executare;
h) analiza si interpretarea probelor administrate;
i) exemplificarea modului in care au fost aplicate jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, atunci cand e cazul;
j) verificarea respectarii termenelor rezonabile de solutionare a cauzelor si de redactare a hotararilor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul evaluarii candidatilor procurori prevazute la art. 522.

(3) In cadrul procedurii de evaluare, comisiile de concurs pot solicita candidatilor explicatii cu privire la orice aspect supus evaluarii.

Art. 524
(1) In cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evalueaza aspecte referitoare la conduita, deontologia si integritatea candidatilor.
(2) La sedinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii in care se sustine interviul va participa, cu rol consultativ, si un psiholog desemnat de plen, la propunerea Colegiul Psihologilor din Romania, care va putea adresa intrebari candidatilor, in scopul evaluarii motivatiei si competentelor umane si sociale ale acestora.

Art. 525
(1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevazute la art. 521 alin. (2) lit. a) si b) este de 100 de puncte, distribuite astfel:

a) 75 de puncte pentru proba prevazuta la art. 521 alin. (2) lit. a);

b) 25 de puncte pentru proba prevazuta la art. 521 alin. (2) lit. b).

(2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis in vederea sustinerii probelor scrise este de 80 de puncte. Modul de acordare a punctajului in cadrul acestor probe se stabileste prin regulamentul prevazut la art. 527 alin. (2).

Art. 526

(1) Probele scrise prevazute la art. 521 alin. (2) lit. c) constau in:

a) in functie de specializare, una dintre urmatoarele grupe de materii:

1.(i)
drept civil, dreptul familiei si drept international privat;

2.(ii)
drept penal;

3.(iii)
drept administrativ, drept financiar si fiscal si dreptul muncii;

b) jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale;

c) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

d) procedura civila sau procedura penala, in functie de specializarea judecatorului ori procurorului.

(2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie sa obtina la probele scrise media minima 8 (opt), cu conditia ca la fiecare proba scrisa sa fie obtinuta nota minima 7 (sapte).

Art. 527
(1) In termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotarare, promovarea candidatilor declarati admisi.
(2) Procedura de desfasurare a concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, in conformitate cu prezenta lege, prin hotarare care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

3. La articolul 57, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8¹), cu urmatorul cuprins:

(8¹) in interesul serviciului, magistratii-asistenti pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, in functiile de prim-magistrat-asistent sau magistrat-asistent-sef de catre presedintele inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe o perioada de cel mult 6 luni. Delegarea magistratilor-asistenti poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 6 luni. Pe perioada delegarii, magistratii-asistenti beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati.

4. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 67
(1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistratii-asistenti sefi cu o vechime de cel putin 2 ani in aceasta functie.

Art. II
La articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecatorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea in functia de judecator la inalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. III
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va aproba regulamentul prevazut la art. 527 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

  • Decretul 992 din 22 decembrie 2011, prin care Presedintele Romaniei a promulgat aceasta lege si a dispus publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close