Codul fiscal a fost modificat in ultimele zile ale anului 2011

feature photo

In ultimele zile ale anului 2011, in Monitorul Oficial 938/2011, a fost publicata OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, care modifica, printre altele, impozitul pe profit, impozitul pe venit, Taxa pe Valoare Adaugata, accizele, impozitele si taxele locale si contributiile sociale obligatorii.

Amendamentele aduse Codului fiscal privesc, printre altele, urmatoarele aspecte:

1. Titlul I – Dispozitii generale

 • Ordonanta introduce definitia impozitului pe profit amanat.
 • Se introduc clarificari privind tratamentul fiscal aplicabil in cazul contribuabililor care, incepand cu 1.01.2012, vor aplica reglementarile contabile conform cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (de exemplu, banci).
 • Se introduc noi prevederi privind tratamentul fiscal al tranzactiilor efectuate de catre / cu contribuabilii declarati inactivi in perioada de inactivitate – aceasta prevedere se aplica incepand cu data de 1.04.2012.

2. Titlul II – Impozit pe profit

 • Se introduc prevederi privind regulile fiscale aferente stabilirii profitului impozabil de catre contribuabilii care vor aplica Standardele internationale de raportare financiara (i.e. venituri neimpozabile, cheltuieli din reevaluare si cheltuieli cu depreciere / amortizare, modul de plata al impozitului pe profit etc.).
 • Se modifica si se completeaza prevederile legate de veniturile neimpozabile (de exemplu, veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare in anumite conditii etc.).
 • Se modifica prevederile referitoare la deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul; astfel, incepand cu 1.01.2012, se permite deducerea in proportie de 50% a cheltuielilor privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.
 • Se completeaza prevederile referitoare la amortizarea fiscala, in cazul inlocuirii partilor componente ale mijloacelor fixe amortizabile / imobilizarilor necorporale.

3. Titlul III – Impozit pe venit

 • Se prevede admiterea dreptului de deducere de catre persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, determinate pe baza contabilitatii in partida simpla, in procent de 50% a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri.
 • Se modifica prevederile legate de impozitarea persoanelor pe baza de norme de venit, cea mai importanta modificare fiind legata de obligativitatea trecerii la determinarea venitului anual in sistem real in cazul in care in anul fiscal anterior contribuabilii au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat / norma de venit pana la data de 31 ianuarie, inclusiv.
 • Se aduc clarificari cu privire la impozitarea veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.
 • Se completeaza prevederile privind impunerea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin includerea in aceasta categorie si a contribuabililor care inchiriaza camere din locuinte proprietate personala in scop turistic. Ordonanta aduce lamuriri in legatura cu modul de impozitare a acestor categorii de contribuabili.

Aceste prevederi se aplica incepand cu data publicarii Ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, respectiv incepand cu data de 30.12.2011.

4. Titlul V – Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

 • Se introduce un nou tip de venit scutit: venitul obtinut din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale.
 • Se introduc machetele „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” si „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”, ce vor fi stabilite prin norme.

5. Titlul VI – Taxa pe Valoare Adaugata

 • Se introduc clarificari privind tratamentul TVA in cazul utilizarii bunurilor in alte scopuri decat desfasurarea activitatii economice a contribuabilului (de exemplu, folosirea autovehiculelor in interes personal, punerea la dispozitie catre alte persoane cu titlu gratuit etc.).
 • Se aduc modificari privind exigibilitatea in cazul avansurilor incasate pentru plata importurilor si a TVA-ului aferente importului, precum si pentru avansurile incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.
 • Este introdusa obligativitatea realizarii unui raport de expertiza pentru a stabili in ce masura constructie transformata se califica drept constructie noua in sensul scutirii de TVA in vederea vanzarii.
 • Se prevede admiterea partiala a dreptului de deducere (50%) a TVA la achizitia de autoturisme destinate transportului rutier de persoane, precum si deducerea in procent de 50% a TVA la achizitia de combustibili pentru acestea.
 • Sunt aduse clarificari cu privire la definirea bunurile de capital, mai exact referitor la durata normala de functionare stabilita pentru amortizarea fiscala.
 • Se modifica si se completeaza prevederile legate de inregistrarea si anularea inregistrarii unei persoane in scopuri de TVA.
 • Se introduc modificari in ce priveste inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari („ROI”), precum si in ce priveste radierea din oficiu de catre organul fiscal competent a unor categorii de persoane inregistrate in ROI.
 • Se extinde masura de simplificare a TVA (taxare inversa) la mai multe categorii de deseuri, dintre care: deseuri / rebuturi feroase si neferoase, reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa, reziduuri industriale, materiale reciclabile uzate din hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla, inclusiv materialele rezultate din prelucrarea / transformarea materialelor mai sus mentionate.

6. Titlul VII – Accize

 • Se aduc modificari in ce priveste procedura de informare a autoritatilor competente de catre expeditorul din Romania de produse accizabile in regim suspensiv de accize, in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania.
 • Se introduce un nou termen de plata a accizelor in cazul destinatarilor inregistrati – aceasta prevedere se aplica incepand cu data de 1.04.2012.
 • Se majoreaza nivelul accizei la motorina de la 358,00 euro/tona la 374,00 euro/tona, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.

7. Titlul IX – Impozite si taxe locale

 • Se precizeaza modul de calcul al impozitului pe cladiri in cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost.
 • Se aduc clarificari in legatura cu impozitarea mijloacelor de transport si se reactualizeaza nivelul taxelor datorate in acest sens, in functie de capacitatea cilindrica, numarul de axe sau remorci.
 • Se modifica termenele si modalitatea de plata a taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate.
 • Se pastreaza dreptul autoritatii locale de a stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale de pana la 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului, in functie de criterii economice, sociale, geografice sau de alte necesitati ale bugetului local.

8. Titlul IX2 – Contributii sociale obligatorii

Titlul IX2 este restructurat in trei capitole:

Capitolul I – „Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului”

 • Se redefineste termenul de contribuabil al sistemelor de asigurari sociale, persoane fizice.
 • Se abroga prevederea conform careia persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj ar avea calitatea de contribuabil al sistemelor de asigurari sociale. – Nota: prevederea se aplica incepand cu data de 1.07.2012.
 • Se aduc modificari in ce priveste definirea bazei lunare de calcul pentru contributiile sociale individuale, pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate precum si pentru contributiile pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (i.e. angajat si angajator in cazul ultimelor doua categorii de contributii).
 • Conform prevederilor, se exclud din baza lunara de calcul a contributiilor sociale, elemente de venit cum ar fi:

– sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, precum si indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in anumite conditii;
– unele avantaje acordate in legatura cu o activitate dependenta.

 • De asemenea, se aduc clarificari privind datorarea contributiilor sociale si de sanatate, respectiv eliminarea din baza de calcul a acestor contributii, pentru avantajele primite in legatura cu o activitate dependenta.
 • Se reformuleaza si se modifica lista exceptiilor specifice de la plata contributiilor sociale.
 • Se introduc unele prevederi specifice privind contributiile de asigurari sociale de sanatate.
 • Se introduce o prevedere privind modalitatea de calcul, retinere si plata a contributiilor sociale pentru sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
 • Se modifica prevederile legate de contributiile datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, in ce priveste modul de declarare a contributiilor sociale si data pana la care trebuie depusa Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, de catre platitorul de venit –prevederile se aplica incepand cu data de 1.07.2012.
 • Se abroga prevederea conform careia platitorii de venit nu au obligatia depunerii declaratiei in cazul persoanelor pentru care nu exista obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale, corespunzatoare veniturilor profesionale platite acestor persoane – prevederile se aplica incepand cu data de 1.07.2012.

Dupa art. 29620 se introduc doua noi capitole, capitolele II si III, ce intra in vigoare din data de 1.07.2012.

Capitolul II – „Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica”

 • Se definesc contribuabilii la sistemul public de pensii si cel de asigurari sociale de sanatate.
 • Se defineste baza de calcul al contributiilor si sunt prezentate exceptiile specifice pentru care nu se datoreaza contributia de asigurari sociale.
 • Se precizeaza conditiile de declarare, definitivare si plata a contributiilor sociale si sunt stabilite cotele de contributie – prevederile intra in vigoare incepand cu data de 1.07.2012.

Capitolul III – „Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri”

 • Se definesc categoriile de contribuabili care fac parte din aceasta categorie.
 • Se stabileste modalitatea de stabilire a contributiei.
 • Se prezinta baza de calcul si termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele care nu realizeaza venituri intr-un an fiscal, dar care doresc sa dobandeasca calitatea de asigurat – prevederile intra in vigoare incepand cu data de 1.07.2012.

Modificarile pe care le-am mentionat mai sus si pentru care nu am prezentat si data intrarii in vigoare vor deveni aplicabile incepand cu 1.01.2012.

9. Alte prevederi

 • Prin prezenta ordonanta de urgenta se proroga unele termene prevazute pentru aplicarea unor prevederi introduse de OUG 30/2011.
 • Pentru anul 2012, nivelul impozitelor privind autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
 • Incepand cu data de 1.07.2012, se abroga art. III din OUG 58/2010 (i.e. impozitarea veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale).
 • Incepand cu data de 1.07.2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Competenta de administrare a contributiilor sociale datorate pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1.01.2012, precum si perioadei 1.01. – 30.06.2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si, totodata, pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea, revine caselor de asigurari sociale.

Sursa: Mazars

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close