RIL admis. Obligatia de plata a taxei de poluare

Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat in examinare recursurile in interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj.

Recursurile in interesul legii vizau:

• aplicarea art. 4, art. 7 si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, raportate la art. 7 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la posibilitatea obligarii institutiei prefectului la inmatricularea unui autovehicul, fara a exista o prealabila constatare din partea autoritatii fiscale competente, in sensul ca taxa de poluare este sau nu datorata;
• admisibilitatea sau inadmisibilitatea actiunii de restituire a taxei de poluare, in conditiile in care reclamantul nu a facut dovada parcurgerii procedurii prealabile, prevazuta la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011.
Problemele de drept ce au generat practica neunitara

Prin recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe langa ICCJ, de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj s-a aratat ca, in practica judiciara, nu exista un punct de vedere unitar cu privire la:

• aplicarea art. 4, art. 7 si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, raportate la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la posibilitatea obligarii institutiei prefectului la inmatricularea unui autovehicul, fara a exista o prealabila constatare din partea autoritatii fiscale competente, in sensul ca taxa de poluare este sau nu datorata;
• admisibilitatea sau inadmisibilitatea actiunii de restituire a taxei de poluare, in conditiile in care reclamantul nu a facut dovada parcurgerii procedurii prealabile, prevazuta la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011.
Examenul jurisprudential

In urma verificarii jurisprudentei la nivelul intregii tari, s-a constatat ca nu exista practica unitara cu privire la solutionarea actiunilor avand ca obiect constatarea refuzului nejustificat al institutiei prefectului – serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a autovehiculelor si/sau obligarea acestei autoritati de a inmatricula autovehicule second-hand importate in Romania din alte state membre ale Uniunii Europene fara ca reclamantii sa faca dovada platii taxei de poluare ori a nedatorarii acesteia (constatata prin decizie a autoritatii fiscale sau prin hotarare judecatoreasca).

Din perspectiva examinata, s-a constatat astfel ca nu exista un punct de vedere unitar relativ la aplicarea prevederilor art. 3, art. 7 si ale art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, raportate la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examenul jurisprudentei a relevat ca o alta problema de drept care a generat o practica neunitara la nivelul instantelor judecatoresti din Romania vizeaza admisibilitatea actiunii avand ca obiect obligarea autoritatilor fiscale la restituirea taxei de poluare, in situatiile in care reclamantii nu au facut dovada parcurgerii procedurii fiscale prealabile de contestare, prevazuta la art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura fiscala, la care face trimitere art. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011.

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

Intr-o prima orientare a practicii, instantele au dispus obligarea institutiei prefectului la inmatricularea autovehiculelor, constatand ca serviciul public de inmatriculare a impus nejustificat, cu exces de putere, prezentarea dovezii de plata a taxei de poluare in baza unor dispozitii normative nationale care obstructioneaza circulatia marfurilor intre statele Uniunii Europene, fiind contrare art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Intr-o alta orientare a practicii, instantele au considerat ca, in lipsa prezentarii documentelor prevazute la art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarii autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu completarile ulterioare, inclusiv a dovezii platii taxei de poluare sau a unui inscris din care sa rezulte ca solicitantul este scutit de plata acesteia, refuzul autoritatii competente nu este nejustificat, in sensul art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece lipseste excesul de putere ce ar putea atrage raspunderea administrativa.

Intr-o prima opinie, s-a apreciat ca actiunea este admisibila, fara a fi necesara parcurgerea procedurii prealabile prevazute de art. 205–209 din Codul de procedura fiscala.

In argumentare, s-a aratat ca art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, este doar o norma de trimitere, astfel ca nu se poate sustine ca in aplicarea sa devine obligatorie parcurgerea procedurii administrativ-fiscale prealabile prevazute de art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura fiscala, care este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul persoanei care se considera lezata in drepturile sale printr-un act administrativ-fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile legii, de a se adresa instantei de judecata.

Intr-o alta argumentare, s-a aratat ca obiectul actiunii il constituie refuzul nejustificat de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea unui drept, in lumina art. 8 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, refuzul autoritatii fiscale, respectiv al Administratiei Fondului pentru Mediu de restituire a unei taxe considerate ca fiind nedatorata deschizand accesul direct la instanta de judecata.

In fine, in justificarea aceleiasi solutii, s-a mai retinut si ca necontestarea deciziei de calcul al taxei de poluare nu prezinta relevanta, intrucat reclamantii au uzat de o alta reglementare, respectiv de art. 117 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala, contestand insasi legalitatea taxei prelevate, in integralitatea ei, in contextul in care aceasta intra in contradictie cu art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, ale carui dispozitii se aplica cu prioritate.

Intr-o alta opinie, instantele au considerat ca actiunile privind restituirea taxei pe poluare sunt inadmisibile, retinand in considerente, in principal, ca prin art. 7 raportat la art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, s-a reglementat o procedura administrativa de contestare, conforma cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu poate fi eludata prin cererea de restituire intemeiata pe dispozitiile art. 117 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala.

Opinia procurorului general

Procurorul general a apreciat ca fiind in acord cu litera si spiritul legii opiniile exprimate la pct. 3.1.2 si 3.2.2.

Sub un prim aspect, s-a considerat ca nu poate fi asimilata unui refuz nejustificat conduita Serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a autovehiculelor de a refuza inmatricularea unui vehicul second-hand importat dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fara plata taxei de poluare.

In economia argumentelor prezentate de procurorul general, un loc central il ocupa teza potrivit careia institutia prefectului nu are competenta de a refuza aplicarea unor dispozitii nationale contrare Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, asa incat, potrivit art. 7 alin. (1) lit. j) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarii autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu completarile ulterioare, serviciul de specialitate are „numai“ obligatia de a primi si de a verifica daca dosarul pe baza caruia se efectueaza operatiunea de inmatriculare contine documentele prevazute de lege, inclusiv dovada platii taxei de poluare. Numai judecatorul national are, potrivit procurorului general, competenta aplicarii prioritare a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene si numai dupa verificarea indeplinirii procedurii administrative prealabile stabilite de legiuitor.

Un alt argument porneste de la premisa ca, in cadrul procesual concret, nu se pot invoca motive de nelegalitate ce tin de modul de aplicare a legislatiei fiscale, serviciul de specialitate din cadrul institutiei prefectului neavand atari competente.

In fine, in sustinerea punctului sau de vedere, procurorul general mai invoca si imprejurarea ca, pe langa taxa de poluare, Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a autovehiculelor analizeaza si alte conditii de natura juridica si tehnica privitoare la autoturismul a carui inmatriculare se cere.

In al doilea rand, procurorul general considera ca nu se poate obtine restituirea taxei de poluare fara contestarea, in prealabil, a deciziei prin care organul fiscal competent a procedat la calcularea acesteia.

Prin raportare si la jurisprudenta europeana, Cauza C-74/2006 – Comisia Europeana c. Greciei, s-a aratat ca, prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, Romania aplica un sistem de impozitare similar celui examinat de Curtea de la Luxembourg, iar posibilitatea de contestare este clar reglementata de acest act normativ, atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata in grila fixa prevazuta de legiuitor.

S-a mai retinut, pe aceeasi linie a rationamentului, ca instanta europeana a decis ca statul nu isi incalca obligatiile care ii revin in temeiul art. 90 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene daca aplica autovehiculelor de ocazie importate din alte state membre un sistem de impozitare in care deprecierea reala a autovehiculelor este definita intr-un mod general si abstract, pe baza unor criterii determinate in dreptul national, aduse la cunostinta publicului, iar proprietarul autovehiculului are posibilitatea de a contesta aplicarea unui astfel de mod de calcul, incalcarea art. 90 urmand a fi verificata in fiecare caz in parte.

In fine, in argumentarea aceleiasi opinii, s-a mai subliniat caracterul voluntar al achitarii taxei de poluare, proprietarul autovehiculului supunandu-se astfel normei interne care reglementeaza atat procedura contestarii administrative, cat si accesul la instanta de judecata de contencios administrativ si fiscal. Daca s-ar valida demersul intreprins de reclamanti, ar fi deturnate normele procesual-fiscale, acestia fiind repusi astfel in termenul prevazut de art. 207 din Codul de procedura fiscala, ceea ce nu este posibil.

Inalta Curte apreciaza ca, de lege lata, singura posibilitate pe care o au contribuabilii este conferita de dispozitiile art. 117 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala.

In consecinta, urmeaza a se admite recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj si a se stabili ca:

1. Actiunea avand ca obiect obligarea institutiei prefectului prin serviciul de specialitate, la inmatricularea autovehiculelor second-hand achizitionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fara plata taxei de poluare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, si fara parcurgerea procedurii de contestare a obligatiei fiscale prevazute de art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, este admisibila.

2. Procedura de contestare prevazuta la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, raportat la art. 205–218 din Codul de procedura fiscala nu se aplica in cazul cererilor de restituire a taxei de poluare intemeiate pe dispozitiile art. 117 alin. (1) lit. d) din acelasi cod.

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedura civila, admite recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj.

Sursa: Infolegal.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close