Legea notarilor publici a fost modificata prin Legea 77/2012

In Monitorul Oficial 386/2012 a fost publicata Legea 77/2012 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995.

In cadrul actului normativ se arata ca:

Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.

Pe teritoriul Romaniei functia de notar public se organizeaza si se exercita numai in conditiile prezentei legi, in cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniunea, si al Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere.

Functia de notar public se exercita numai de catre notarii publici membri ai Uniunii, organizati in cadrul Camerelor.

In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, notarul public este protejat de lege.

Constituirea si functionarea de forme de organizare a profesiei de notar public, altele decat Uniunea si Camerele, sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare a oricaror altor forme de organizare sunt nule de drept.

Notarul public isi exercita functia intr-un birou notarial. Formele de exercitare a functiei de notar public sunt:

a) birou individual;

b) societate profesionala.

In cadrul biroului individual isi exercita functia un notar public, angajati cu studii superioare si personal auxiliar.

Societatea profesionala se constituie din 2 sau mai multi notari publici asociati. In cadrul societatii profesionale, notarii publici asociati pot angaja personal cu studii superioare si personal auxiliar.

Notarii publici asociati intr-o societate profesionala isi exercita personal functia si raspund individual pentru activitatea lor.

Notarul public nu isi poate exercita functia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acesteia.

Formele de exercitare a profesiei de notar public vor fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza:

a) in cazul biroului individual – numele notarului public titular, urmat de sintagma «birou individual notarial» sau denumirea biroului;

b) in cazul societatii profesionale – numele notarilor publici asociati sau denumirea societatii profesionale, in ambele cazuri urmate de sintagma «societate profesionala notariala».

Denumirile prevazute la alin. (1) vor figura pe insemnele exterioare ale birourilor individuale sau ale societatilor profesionale, in conditiile stabilite de statutul profesiei.

Prin contractul de asociere, notarii publici pot conveni ca denumirea societatii profesionale sa ramana nemodificata, in cazul decesului sau al iesirii din asociere a unuia dintre asociati.

Notarul public este liber sa opteze si sa isi schimbe in orice moment optiunea pentru una dintre formele de exercitare a functiei prevazute de lege.

Cu respectarea prevederilor prezentei legi si ale statutului profesiei, o forma de exercitare a functiei de notar public se poate transforma in alta fara a intra in lichidare.

Actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta si, dupa caz, forta executorie prevazute de lege.

Notarii publici si institutiile prevazute la art. 5 care desfasoara activitate notariala au obligatia sa verifice, in scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au inteles sensul si le-au acceptat efectele.

In cazul in care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public va refuza intocmirea lui.

Notarul public indeplineste urmatoarele acte si proceduri notariale:

a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor;

b) autentificarea inscrisurilor;

c) procedura succesorala notariala;

d) certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;

e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

f) darea de data certa inscrisurilor;

g) primirea in depozit a bunurilor, a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti, precum si a sumelor de bani, a altor bunuri, inscrisuri sau documente gasite cu ocazia inventarului succesoral, in limita spatiului si utilitatilor de care dispune biroul notarial;

h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;

i) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;

j) efectuarea si legalizarea traducerilor;

k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a intocmit;

l) activitati fiduciare, in conditiile legii;

m) numirea, in cazurile prevazute de lege, a custodelui sau a curatorului special;

n) inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;

o) certificarea etapelor procedurale ale licitatiilor si/sau ale rezultatelor acestora;

p) procedura divortului, in conditiile legii;

q) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor mostenitorilor;

r) orice alte operatiuni prevazute de lege.“

Notarii publici pot da si alte consultatii juridice in materie notariala decat cele privind continutul actelor pe care le indeplinesc si pot participa, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

In indeplinirea atributiilor ce ii revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute in situatiile urmatoare:

a) procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu;

b) in cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre notarii publici care isi desfasoara activitatea intr-un birou individual sau intr-o societate profesionala din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma;

c) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care urmeaza a se face plata;

d) eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, indreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vadite se fac de notarul public in a carui arhiva se afla originalul actelor notariale;

e) procedura divortului este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor;

f) procedura eliberarii incheierii cu privire la rezultatul verificarilor efectuate in Registrul de evidenta a procedurilor succesorale al Camerelor si in registrele nationale notariale ale Uniunii se indeplineste de notarul public competent, in conditiile legii, sa efectueze procedura succesorala;

g) orice alte situatii prevazute de lege.

Notarul public isi poate schimba sediul biroului notarial dintr-o localitate in alta localitate, prin concurs organizat de catre Institutul Notarial Roman, la nivel national, pe posturile destinate schimbarilor de sedii.

Concursul de schimbari de sedii prevazut la alin. (1) consta intr-o proba practica scrisa. Nota minima de promovare este 8,00.

Ocuparea posturilor de catre candidatii admisi se face potrivit optiunii exprimate in cererea de inscriere la concurs, in ordinea mediilor obtinute si in limita posturilor prevazute in ordinul de actualizare mentionat la art. 15 alin. (3) lit. d).

Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), schimbarea sediului biroului notarial dintr-o localitate in alta localitate se poate realiza prin incetarea calitatii notarului public titular si preluarea postului acestuia, la cerere, de catre notarul public asociat.

In cazul in care in societatea profesionala functioneaza mai mult de 2 notari publici asociati, care nu sunt numiti in localitatea respectiva, locul vacantat in conditiile alin. (4) se ocupa de notarul public nominalizat prin contractul de asociere de catre notarul public titular, dintre notarii asociati. In cazul in care nu este nominalizat unul dintre notarii asociati, locul vacantat se ocupa prin concurs organizat in conditiile prezentei legi.

La stabilirea posturilor destinate schimbarilor de sedii, Colegiile directoare ale Camerelor vor tine seama atat de criteriile prevazute la art. 15 alin. (4), cat si de locurile devenite vacante ca urmare a incetarii calitatii unor notari publici.

Notarul public isi poate schimba temporar sediul, prin asociere, dintr-o localitate in alta localitate, cu respectarea dispozitiilor art. 14 alin. (1)–(3).

Componenta comisiilor pentru organizarea si desfasurarea concursului de schimbare de sedii se stabileste potrivit regulamentului aprobat de catre Consiliul Uniunii.

Schimbarea sediului biroului se dispune prin ordin al ministrului justitiei.

Schimbarea temporara a sediului biroului notarial prevazuta la alin. (7) se dispune prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, prin decizie a Colegiului director al Camerei.

Procedura privind organizarea si desfasurarea concursului de schimbare de sediu se stabileste prin regulament, aprobat de Consiliul Uniunii.

Pentru a deveni notar stagiar, o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 16 lit. a)–g) si sa promoveze examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar, organizat de Colegiul director al Camerei in care s-a inscris pentru examen sau concurs.

Colegiile directoare ale Camerelor organizeaza anual si simultan, intr-o zi lucratoare, la o data stabilita de presedintele Uniunii, examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar.

Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar consta intr-o proba scrisa, cu caracter teoretic, si o proba orala, din tematica aprobata de Consiliul Uniunii. Media minima de promovare este 8,00, dar nu mai putin de nota 7,00 la fiecare proba. Candidatii declarati admisi vor ocupa locurile in limita posturilor aprobate de Colegiul director al Camerei.

Dupa promovarea examenului sau concursului prevazut la art. 161, notarul stagiar urmeaza timp de 2 ani cursurile de pregatire teoretica si practica organizate de Institutul Notarial Roman.

Pe perioada desfasurarii stagiului, notarul stagiar suporta cheltuielile de pregatire stabilite de catre Institutul Notarial Roman. Nefrecventarea cursurilor sau neplata cheltuielilor de pregatire atrage incetarea calitatii de notar stagiar. Structura pregatirii si conditiile aplicarii sanctiunii prevazute in prezentul alineat, precum si procedura desfasurarii stagiului se stabilesc prin regulament aprobat de catre Consiliul Uniunii.

Pregatirea teoretica se desfasoara prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Roman. Pregatirea practica se desfasoara in cadrul unui birou notarial, desemnat de catre Colegiul director al Camerei in care notarul stagiar a sustinut examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar, cu acordul notarului public coordonator.

Activitatea unui notar stagiar poate fi indrumata numai de notari publici cu o vechime de cel putin 6 ani in aceasta calitate si care se bucura de o buna reputatie profesionala.

Dupa finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar trebuie sa participe si sa promoveze examenul de definitivat organizat de Institutul Notarial Roman, denumit in continuare INR.

Examenul de definitivat consta in doua probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic si una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minima de promovare este 8,00, dar nu mai putin de nota 7,00 la fiecare proba.

Dupa finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar are dreptul de a se prezenta la cel mult doua sesiuni ale examenului de definitivat.

Respingerea sau, dupa caz, lipsa nejustificata a notarului stagiar la doua examene de definitivat consecutive atrage incetarea calitatii de notar stagiar.

Comisia de examinare pentru examenul de definitivat este constituita din urmatorii membri: un membru al Consiliului Uniunii, care este si presedintele comisiei, un reprezentant al Ministerului Justitiei, un membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate si 2 notari publici cu prestigiu profesional, desemnati in conditiile regulamentului de organizare si desfasurare a concursului.

In functie de numarul candidatilor, Consiliul Uniunii, la propunerea INR, poate hotari suplimentarea numarului comisiilor de examinare cu componenta celei prevazute la alin. (9), cu exceptia presedintelui, care este unic.

Dispozitiile alin. (9) si (10) se aplica in mod corespunzator si pentru constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor.

Rezultatele examenului de definitivat se valideaza de catre Consiliul Uniunii, la propunerea presedintelui comisiei de examinare.

Examenul sau, dupa caz, concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar se sustine in limba romana si se organizeaza de catre Colegiile directoare ale Camerelor, conform conditiilor si procedurii prevazute prin regulament aprobat de Consiliul Uniunii.

Examenul de definitivat si concursul de dobandire a calitatii de notar public se desfasoara la Bucuresti, iar examenul sau, dupa caz, concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar se desfasoara in localitatea in care isi are sediul principal fiecare Camera.

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului pentru dobandirea calitatii de notar public se aproba prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii.

In termen de 15 zile de la validarea rezultatelor, candidatii care au promovat examenul de definitivat isi exprima optiunile pentru ocuparea locurilor de notar public, in ordinea mediilor obtinute, pe locurile din cadrul Camerei in care au sustinut examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar si in limita locurilor cuprinse in ordinul de actualizare prevazut la art. 15 alin. (3) lit. b).

Dupa exprimarea optiunilor de ocupare a locurilor si comunicarea acestora Ministerului Justitiei de catre Consiliul Uniunii, candidatii declarati admisi sunt numiti notari publici prin ordin al ministrului justitiei, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Poate dobandi calitatea de notar public si persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la art. 16 lit. a)–g), are cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica si promoveaza concursul de admitere in functia de notar public organizat de INR.

Persoanele care doresc sa dobandeasca calitatea de notar public, in conditiile alin. (1), trebuie sa se inscrie la Camera in circumscriptia careia doresc sa isi desfasoare activitatea, pentru ocuparea unui post propus de respectiva Camera si cuprins in ordinul de actualizare emis de ministrul justitiei.

INR organizeaza concursul de admitere la nivel national pentru persoanele inscrise din toate Camerele, la o data unica stabilita de presedintele Uniunii, in conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare a concursului.

Comisia de examinare si comisia pentru solutionarea contestatiilor pentru concursul de admitere se constituie potrivit dispozitiilor art. 162alin. (9)–(11).

Concursul de admitere consta in doua probe scrise, respectiv una cu caracter teoretic si una cu caracter practic, din tematica de concurs. Media minima de promovare este 8,00, cu conditia ca la fiecare proba din concurs sa obtina cel putin nota 7,00.

Presedintele concursului inainteaza, spre validare, Consiliului Uniunii rezultatele concursului de admitere.

Concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica se organizeaza de catre INR, la solicitarea Consiliului Uniunii, ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 2 ani.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close