O noua schema de ajutoare de stat pentru sprijinirea investitiilor a fost instituita

In Monitorul Oficial 563/2012 a fost publicata HG 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca.

Scopul hotararii consta in instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala ce se realizeaza prin investitii care utilizeaza tehnologii noi si creeaza locuri de munca in urmatoarele sectoare:

– industria prelucratoare, cu exceptia fabricarii bauturilor si fabricarii produselor din tutun;
– productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat;
– activitati de editare produse software;
– telecomunicatii;
– activitati de servicii in tehnologia informatiei;
– activitati de servicii informatice;
– cercetare-dezvoltare.

In baza hotararii NU se pot acorda ajutoare de stat:

– activitatilor din sectorul carbunelui;
– activitatilor din sectorul siderurgic;
– activitatilor din sectorul constructiilor navale;
– activitatilor din sectorul fibrelor sintetice.

Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru finantare este de 2 ani, respectiv 2012-2013. Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2013-2018, in limita bugetului anual alocat schemei. Bugetul total maxim al schemei este de 440 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii.

Numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat este de 10, numarul mediu anual de intreprinderi beneficiare fiind de 5.

Criterii de acordare a ajutorului de stat

Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt inregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) intentioneaza sa realizeze o investitie initiala in Romania, in unul din domeniile de activitate prevazute mai sus;
c) nu inregistreaza debite restante la bugetul general consolidat si la bugetul local;
d) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”, potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
e) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
f) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
g) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.

Investitiile pentru care se solicita finantare trebuie sa indeplineasca, cumulativ,urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sa fie considerate investitii initiale – investitiile constand in active corporale si/sau necorporale legate de realizarea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de noi produse, suplimentare,sau schimbarea fundamentala a procesului general de productie a unei unitati existente;
b) sa fie investitii inovative sau investitii care sa includa o componenta ITC de minimum 20% din valoarea planului de investitii;
c) sa conduca la crearea a cel putin 200 de locuri de munca;
d) sa faca dovada viabilitatii proiectului de investitii si a eficientei economice a intreprinderii pe baza planului de afaceri. Acesta este elaborat pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia;
e) sa faca dovada contributiei la dezvoltarea regionala – contributia intreprinderii la bugetul de stat consolidat si bugetul local, aferenta investitiei, realizata prin plata de taxe si impozite la bugetul general consolidat si la bugetul local pe perioada investitiei si 5 ani de la finalizarea acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Aceasta contributie trebuie sa aiba o valoare cel putin egala cu ajutorul de stat solicitat.

Intreprinderea are obligatia de a face dovada existentei surselor de finantare necesare realizarii investitiei, excluzand sursele de finantare de natura ajutorului de stat.

Intreprinderile beneficiare au obligatia sa demareze investitia pentru care au solicitat finantare si sa informeze Ministerul Finantelor Publice (MFP) in acest sens in termen de maximum 3 luni de la data comunicarii acordului pentru finantare.

In cazul in care intreprinderea solicitanta a demarat investitia anterior primirii acordului pentru finantare, intreaga investitie nu este eligibila.

Cand intreprinderea solicitanta angajeaza salariati disponibilizati de o intreprindere asociata, costul salarial aferent acestor salariati nu este considerat cheltuiala eligibila. Locurile de munca sunt create ca urmare a realizarii investitiei si trebuie sa fie create in cel mult 3 ani de la data finalizarii acesteia.

Depunerea si inregistrarea cererii de acord pentru finantare

In vederea obtinerii acordului pentru finantare, intreprinderea transmite la registratura generala a MFP o cerere de acord pentru finantare insotita de urmatoarele documente justificative:
a) certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii si data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia;
b) situatii financiare anuale aprobate, corespunzatoare ultimului exercitiu financiar, in copie, dupa caz;
c) plan de investitii, cu indicarea, dupa caz, a componentei ITC de minim 20% din valoarea acestuia;
d) plan de creare a locurilor de munca;
e) plan de afaceri din care sa rezulte viabilitatea investitiei pentru care se solicita finantarea si eficienta economica a intreprinderii;
f) document care atesta situatia juridica a locatiei unde se realizeaza investitia;
g) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante, in original sau in copie legalizata;
h) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante, in original sau in copie legalizata;
i) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat acesta semneaza cererea de acord pentru finantare;
j) act de identitate al persoanei imputernicite sa semneze cererea de acord pentru finantare, in copie;
k) opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finantare.

Plata ajutorului de stat

Ajutorul de stat se plateste intreprinderilor care au primit acord pentru finantare, dupa efectuarea partiala, respectiv totala a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finantare.

Plata ajutorului de stat se face pe baza unei cereri de plata a ajutorului de stat depusa de catre intreprindere la registratura generala a MFP, prin reprezentant sau prin posta cu confirmare de primire. Intr-un an calendaristic, intreprinderea poate depune o singura cerere de plata a ajutorului de stat. Aceasta trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

– formularul de decont privind obligatiile de plata insotit de documentele justificative;
– formularul privind stadiul crearii si mentinerii locurilor de munca;
– formularul privind stadiul realizarii/ mentinerii investitiei initiale;
– formular privind realizarea contributiei intreprinderii la dezvoltarea regionala;
– scrisoarea de garantie – emisa de o institutie de credit sau o institutie financiara, prin care se prevede ca in cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de stat nu isi va respecta obligatiile, conform prevederilor schemei si ale acordului de finantare emis, sa plateasca ea insasi suma corespunzatoare ajutorului de stat de recuperat. Scrisoarea de garantie se prezinta la fiecare cerere de plata si are cel putin valoarea ajutorului de stat platit si solicitat in vederea platii. Scrisoarea de garantie trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea si adresa institutiei financiare garante, denumirea si adresa intreprinderii beneficiare de ajutor de stat, numele si adresa MFP in calitate de beneficiar al garantiei, obiectul, valoarea si termenul de valabilitate al garantiei. Scrisoarea de garantie trebuie sa aiba valabilitatea de cel putin un an calendaristic de la data depunerii cererii de plata a ajutorului de stat si trebuie reinnoita anual pe perioada implementarii si monitorizarii planului de creare a locurilor de munca;
– situatii financiare aferente ultimului exercitiu financiar incheiat, inregistrate la autoritatile competente, in copie;
– certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante, in original sau in copie legalizata;
– certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fara debite restante, in original sau in copie legalizata;
– cerere de deschidere cont la Trezoreria Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea, pentru cod IBAN 50.70 „Disponibil din subventii si transferuri”, in copie;
– opis cu documentele anexate cererii de plata a ajutorului de stat.

Alte precizari

Daca dupa incasarea ajutorului de stat planul de investitii si/sau planul de creare a locurilor de munca inregistreaza modificari, intreprinderea are obligatia de a informa MFP in termen de 10 zile lucratoare in legatura cu aceste modificari, anexand o fundamentare tehnico-economica si documentele mentionate mai sus modificate corespunzator. Sunt permise maximum doua modificari.

Investitia si locurile de munca trebuie mentinute pe o perioada de 5 ani de la finalizare si va fii monitorizata de catre MFP.

In perioada de monitorizare, anual pana la data de 30 iunie, intreprinderea transmite MFP, pe baza ultimelor situatii financiare incheiate si inregistrate la autoritatile competente, informatii privind:

– mentinerea investitiei initiale;
– realizarea contributiei intreprinderii la dezvoltarea regionala;
– mentinerea locurilor de munca;
– scrisoarea de garantie.

De asemenea, prin actul normativ mentionat mai sus, s-au aprobat modelul si continutul formularelor utilizate in aplicarea procedurii respective:

– Cerere de acord pentru finantare;
– Cerere de plata a ajutorului de stat;
– Formular de decont;
– Formular privind stadiul crearii si mentinerii locurilor de munca;
– Formular privind realizarea investitiei;
– Formular privind mentinerea investitiei;
– Formular privind contributia intreprinderii la dezvoltarea regionala;
– Formular privind mentinerea locurilor de munca.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close