Varianta electronica a Monitorului Oficial va fi gratuita conform noii Constitutii a Romaniei

monitorConform Mediafax.ro, Comisia de revizuire a Constitutiei a adoptat, joi, cu unanimitate de voturi, un amendament initiat de PNL potrivit caruia accesul la varianta electronica a Monitorului Oficial este gratuit si nu poate fi ingradit.

Astfel, noua Constitutie ar urma sa aiba un nou alineat (2) la articolul 78, cu urmatorul cuprins: “Accesul la varianta electronica a Monitorului Oficial este gratuit si nu poate fi ingradit”.

In ultimii ani au existat mai multe discutii si actiuni din partea mediului privat prin care se cerea accesul gratuit la varianta electronica a Monitorului Oficial: Andrei Savescu (coordonatorul Juridice.ro), Albert Kurtyan (LiRD).

In ianuarie 2013 Fundatia Soros Romania a adresat Guvernului Romaniei o petitie online intitulata Vrem date de interes public in format deschis.

Mentionam si directiva privind reutilizarea informatiilor din sectorul public, directiva transpusa in sistemul de drept romanesc prin Legea nr. 109/2007, modificata ulterior prin Legea nr. 213/2008.

_________________________________________________________________________________________

legalis_gif_300_250_px.
Textul Directivei este preluat din Biblioteca Juridica Online

Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informatiilor din sectorul public, publicata in JO L 345, 31.12.2003

_________________________________________________________________________________________

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 95,
avand in vedere propunerea Comisiei [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],
avand in vedere avizul Comitetului Regiunilor [3],
hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din tratat [4],
intrucat:

(1) Tratatul prevede instituirea unei piete interne si a unui sistem care sa garanteze ca nu se produce denaturarea concurentei pe piata interna. Armonizarea normelor si practicilor statelor membre privind exploatarea informatiilor din sectorul public contribuie la atingerea acestor obiective.
(2) Evolutia catre o societate a informatiei si cunostintelor influenteaza viata fiecarui cetatean al Comunitatii, inter alia, prin faptul ca le ofera noi posibilitati de acces la cunostinte si de acumulare a cunostintelor.
(3) Continutul digital joaca un rol important in aceasta evolutie. Productia de continut a condus la crearea rapida de locuri de munca in ultimii ani si continua in acelasi sens. Majoritatea respectivelor locuri de munca sunt create in mici intreprinderi emergente.
(4) Sectorul public colecteaza, produce, reproduce si disemineaza o gama larga de informatii in multe domenii de activitate, precum cel social, economic, geografic, meteorologic, turistic, in sectorul afacerilor, brevetelor si educatiei.
(5) Unul din principalele obiective ale instituirii unei piete interne este crearea unor conditii care sa conduca la dezvoltarea unor servicii care sa se extinda pe intreg teritoriul Comunitatii. Informatiile din sectorul public constituie o materie prima importanta pentru produsele si serviciile cu continut digital si devin o resursa de continut din ce in ce mai importanta o data cu dezvoltarea serviciilor de continut fara fir (wireless). Vasta acoperire geografica transfrontaliera va fi, de asemenea, esentiala in acest context. Posibilitatile mai ample de reutilizare a informatiilor din sectorul public trebuie sa permita intreprinderilor europene, inter alia, sa isi exploateze potentialul si sa contribuie la cresterea economica si la crearea locurilor de munca.
(6) Exista diferente importante intre normele si practicile statelor membre privind exploatarea informatiilor din sectorul public, ceea ce constituie obstacole in calea valorificarii intregului potential economic al acestei resurse-cheie de documente. Practica traditionala a organismelor din sectorul public privind exploatarea informatiilor din sectorul public a evoluat in numeroase moduri disparate. Acest aspect trebuie luat in considerare. In consecinta, se impune armonizarea minima a normelor si practicilor nationale privind reutilizarea documentelor din sectorul public in cazurile in care diferentele intre normele sau practicilor nationale sau lipsa claritatii impiedica buna functionare a pietei interne si dezvoltarea adecvata a societatii informationale in cadrul Comunitatii.
(7) Mai mult, in lipsa unei armonizari minime la nivel comunitar, activitatile legislative intreprinse la nivel national, deja initiate intr-o serie de state membre pentru a raspunde provocarilor tehnologice, pot duce la diferente din ce in ce mai accentuate. Impactul unor astfel de diferente si neclaritati legislative devine tot mai semnificativ pe parcursul dezvoltarii societatii informationale, care a intensificat deja exploatarea transfrontaliera a informatiilor.
(8) Este necesar un cadru general care sa prevada conditiile ce reglementeaza reutilizarea documentelor din sectorul public in vederea asigurarii unor conditii echitabile, proportionale si nediscriminatorii de reutilizare a informatiilor. Organismele din sectorul public colecteaza, produc, reproduc si disemineaza documente pentru a-si indeplini sarcinile publice. Utilizarea respectivelor documente in alte scopuri constituie o reutilizare. Politicile statelor membre pot merge dincolo de standardele minime prevazute in prezenta directiva, permitand astfel o reutilizare mai ampla.
(9) Prezenta directiva nu include obligatia de a permite reutilizarea documentelor. Decizia de a permite sau nu reutilizarea lor apartine statelor membre sau organismului din sectorul public in cauza. Prezenta directiva se aplica documentelor care devin disponibile pentru reutilizare in momentul in care organismele din sectorul public acorda licente, vand, disemineaza, schimba sau furnizeaza informatii. Pentru a evita subventiile incrucisate, reutilizarea trebuie sa includa si folosirea ulterioara a documentelor in interiorul aceleiasi organizatii pentru activitati care ies din sfera sarcinilor sale publice. Activitatile care ies din sfera sarcinilor publice includ in mod normal furnizarea documentelor elaborate si taxate exclusiv pe baza unor considerente comerciale si in concurenta cu alti actori de pe piata. Definitia termenului de “document” nu acopera programele de calculator. Directiva se bazeaza pe programele de acces existente in statele membre si nu modifica normele de drept intern care reglementeaza accesul la documente. Ea nu se aplica in cazurile in care cetatenii sau intreprinderile pot obtine, pe baza regimurilor de acces relevante, un document numai in cazul in care pot dovedi un interes special. La nivelul Comunitatii, articolele 41 (dreptul la buna administrare) si 42 din Charta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene recunosc dreptul oricarui cetatean al Uniunii Europene, precum si al oricarei persoane fizice sau juridice rezidente sau cu sediul intr-un stat membru, de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului si ale Comisiei. Organismele din sectorul public trebuie incurajate sa puna la dispozitie, in vederea reutilizarii, orice documente pe care le detin. Organismele din sectorul public ar trebui sa promoveze si sa incurajeze reutilizarea documentelor, inclusiv a textelor oficiale de natura legislativa sau administrativa, in cazurile in care organismul din sectorul public are dreptul de a autoriza reutilizarea lor.
(10) Definitiile expresiilor “organisme din sectorul public” si “organism de drept public” sunt preluate din Directivele privind achizitiile publice [92/50/CEE [5], 93/36/CEE [6] si 93/37/CEE [7] 98/4/CE [8] ]. Intreprinderile publice nu fac obiectul prezentelor definitii.
(11) Directiva prevede o definitie generica a termenului “document”, adaptata la evolutia societatii informationale. Aceasta cuprinde orice reprezentare a unor acte, fapte sau informatii si orice compilatie a unor astfel de acte, fapte sau informatii, indiferent de mediul de stocare (scrise pe hartie sau stocate in forma electronica sau sub forma unei inregistrari audio, video sau audiovizuale), detinuta de organisme din sectorul public. Un document detinut de un organism din sectorul public este un document pentru care un organism din sectorul public are dreptul sa autorizeze reutilizarea.
(12) Termenul limita pentru raspunsurile la cererile de reutilizare trebuie sa fie rezonabil si corelat cu durata echivalenta prevazuta pentru cererile de acces la documentul respectiv in temeiul regimului de acces aplicabil. Limitele de timp rezonabile pe teritoriul Uniunii stimuleaza productia de produse si servicii informationale agregate la nivel paneuropean. Dupa aprobarea unei cereri de reutilizare, organismele din sectorul public trebuie sa puna la dispozitie documentele intr-un interval de timp care sa permita exploatarea intregului lor potential economic. Acest lucru este deosebit de important pentru continutul dinamic (de exemplu, in cazul informatiilor privind traficul), a caror valoare economica depinde de disponibilitatea imediata a informatiilor si de actualizari periodice. In cazul in care se foloseste o licenta, termenii licentei pot specifica disponibilitatea documentelor in timp util.
(13) Posibilitatile de reutilizare pot fi imbunatatite prin limitarea nevoii de a salva in format digital documentele redactate pe suport de hartie sau de a prelucra fisierele digitale pentru a asigura compatibilitatea lor reciproca. In consecinta, organismele din sectorul public trebuie sa puna la dispozitie documentele in orice format sau limba preexistente, pe suport electronic, dupa caz si in cazul in care este posibil. Organismele din sectorul public trebuie sa avizeze favorabil cererile de extrase din documente existente in cazul in care, pentru a raspunde unei asemenea cereri, este nevoie de o operatie simpla. Cu toate acestea, organismele din sectorul public nu trebuie sa fie obligate sa furnizeze un extras dintr-un document in cazul in care acest lucru necesita un efort disproportionat. Pentru a facilita reutilizarea, organismele din sectorul public trebuie sa puna la dispozitie documentele pe care le elaboreaza intr-un format care, in masura in care acest lucru este posibil si oportun, nu depinde de folosirea unui anumit program de calculator. In masura in care acest lucru este posibil si oportun, organismele din sectorul public trebuie sa tina seama de posibilitatile de reutilizare a documentelor de catre si pentru persoanele cu handicap.
(14) In cazul in care se percep taxe, venitul total nu trebuie sa depaseasca costul total al colectarii, producerii, reproducerii si diseminarii documentelor, la care se adauga un profit rezonabil, pentru a tine seama de cerintele de autofinantare a organismului din sectorul public in cauza, dupa caz. Productia include crearea si colationarea, iar diseminarea poate include mediul de stocare al utilizatorului. Recuperarea costurilor, insotita de un profit rezonabil, care sa respecte principiile contabile si metoda de calcul a costurilor relevanta pentru organismul din sectorul public in cauza, constituie limita maxima a taxei si orice tarifare excesiva trebuie interzisa. Plafonul maxim prevazut prin prezenta directiva nu aduce atingere dreptului statelor membre sau al organismelor din sectorul public de a percepe taxe mai mici sau de a nu percepe nici o taxa, iar statele membre trebuie sa incurajeze organismele din sectorul public sa furnizeze documentele in schimbul unor taxe care sa nu depaseasca costurile de reproducere si diseminare a documentelor.
(15) Asigurarea claritatii si disponibilitatii publice a documentelor din sectorul public reprezinta o cerinta preliminara a dezvoltarii unei piete comunitare a informatiei. In consecinta, toate conditiile aplicabile pentru reutilizarea documentelor trebuie prezentate in mod clar potentialilor reutilizatori. Statele membre trebuie sa incurajeze, dupa caz, crearea de indexuri accesibile on-line, care sa cuprinda documentele disponibile, in vederea promovarii si facilitarii cererilor de reutilizare. Solicitantii de reutilizari de documente trebuie informati cu privire la caile de atac disponibile, in ceea ce prieste deciziile si practicile care ii privesc. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care pot sa nu fie familiarizate cu interactiunile cu organismele din sectorul public ale altor state membre si cu caile de atac corespunzatoare.
(16) Punerea la dispozitia publicului a tuturor documentelor general disponibile detinute de sectorul public, care se refera nu numai la procesul politic, ci si la cel legal si administrativ, reprezinta un instrument fundamental pentru dezvoltarea dreptului la cunoastere, care este un principiu de baza al democratiei. Acest principiu se aplica institutiilor la orice nivel, fie el local, national sau international.
(17) In unele cazuri, reutilizarea documentelor are loc fara emiterea unei licente. In alte cazuri, se emite o licenta care precizeaza conditiile de reutilizare de catre posesorul ei, abordand aspecte precum raspunderea, folosirea corecta a documentelor, garantarea nealterarii lor si indicarea sursei. In cazul in care organismele din sectorul public emit licente pentru documente in vederea reutilizarii, conditiile de acordare de licente trebuie sa fie echitabile si transparente. Licentele standard disponibile on-line pot juca, de asemenea, un rol important in aceasta privinta. In consecinta, statele membre trebuie sa asigure disponibilitatea licentelor standard.
(18) In cazul in care decide sa nu mai permita reutilizarea unor documente sau sa nu mai actualizeze documentele, autoritatea competenta trebuie sa faca publice respectivele decizii, cat mai curand posibil, ori de cate ori este posibil prin mijloace electronice.
(19) Conditiile de reutilizare trebuie sa fie nediscriminatorii in ceea ce priveste categoriile comparabile de reutilizare. De exemplu, ele nu trebuie sa impiedice organismele din sectorul public sa schimbe gratuit informatii in exercitarea sarcinilor publice, in timp ce alte parti sunt taxate pentru reutilizarea acelorasi documente. Mai mult, nu trebuie sa impiedice elaborarea unei politici de taxare diferentiate pentru reutilizarea comerciala, spre deosebire de cea necomerciala.
(20) Atunci cand stabilesc principiile de reutilizare a documentelor, organismele din sectorul public trebuie sa respecte normele privind concurenta evitand, pe cat posibil, eventualele intelegeri exclusive intre ele si partenerii privati. Cu toate acestea, pentru a oferi un serviciu de interes economic general, uneori poate fi necesara acordarea unui drept exclusiv de reutilizare a anumitor documente din sectorul public. Acest caz poate aparea cand nici un editor comercial nu accepta sa publice informatiile in cazul in care nu detine un astfel de drept exclusiv.
(21) Prezenta directiva trebuie transpusa in practica si aplicata cu respectarea deplina a principiilor privind protectia datelor personale mentionate de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [9].
(22) Prezenta directiva nu aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala ale tertilor . Pentru a evita confuziile, termenul “drepturi de proprietate intelectuala” se refera numai la dreptul de autor si drepturile conexe (incluzand sui generis formele de protectie). Prezenta directiva nu are ca obiect documentele aflate sub incidenta drepturilor de proprietate industriala, precum patentele, proiectele inregistrate si marcile comerciale. Prezenta directiva nu afecteaza existenta sau detinerea unor drepturi de proprietate intelectuala de catre organismele din sectorul public, nici nu limiteaza exercitarea acestor drepturi intr-un mod care sa depaseasca domeniul de aplicare al prezentei directive. Obligatiile impuse prin prezenta directiva se aplica numai in masura in care sunt compatibile cu dispozitiile acordurilor internationale privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala, in special cu Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice (Conventia de la Berna) si cu Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (Acordul TRIPS). Cu toate acestea, organismele din sectorul public trebuie sa isi exercite dreptul de autor intr-un mod care sa faciliteze reutilizarea.
(23) Instrumentele care ajuta potentialii reutilizatori sa gaseasca documentele disponibile pentru reutilizare si conditiile de reutilizare pot facilita in mod considerabil utilizarea transfrontaliera a documentelor din sectorul public. Prin urmare, statele membre trebuie sa garanteze luarea unor masuri practice care sa ii ajute pe reutilizatori sa gaseasca documentele disponibile in vederea reutilizarii. Listele de resurse, accesibile de preferinta on-line, care cuprind documentele principale (documente reutilizate pe scara larga sau care au potentialul de a fi reutilizate pe scara larga) si siturile portal cu legaturi spre listele de resurse descentralizate sunt exemple de astfel de masuri practice.
(24) Prezenta directiva nu aduce atingere Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si ale drepturilor conexe in societatea informationala [10] si Directiva 96/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date [11]. Ea prezinta conditiile in limitele carora organismele din sectorul public isi pot exercita drepturile de proprietate intelectuala pe piata interna a informatiei, atunci cand autorizeaza reutilizarea documentelor.
(25) Deoarece obiectivele actiunii propuse, respectiv facilitarea crearii unor produse si servicii informationale de anvergura comunitara pe baza documentelor din sectorul public, consolidarea utilizarii transfrontaliere eficiente a documentelor din sectorul public de catre intreprinderilor private pentru produse si servicii informationale cu valoare adaugata si limitarea denaturarii concurentei pe piata comunitara, nu pot fi suficient atinse de statele membre si, prin urmare, tinand seama de domeniul de aplicare si de impactul actiunii in cauza, ambele intrinsec comunitare, pot fi atinse mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii enuntat la articolul 5 din tratat. In conformitate cu principiul proportionalitatii, enuntat la articolul mentionat anterior, prezenta directiva se limiteaza la ceea ce este necesar pentru a indeplini obiectivul in cauza. Prezenta directiva trebuie sa conduca la un nivel minim de armonizare, evitand disparitatile viitoare dintre statele membre privind reutilizarea documentelor din sectorul public,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Obiectul si domeniul de aplicare
(1) Prezenta directiva stabileste un set minim de norme privind reutilizarea, precum si mijloacele practice de facilitare a reutilizarii documentelor existente detinute de organismele din sectorul public ale statelor membre.
(2) Prezenta directiva nu se aplica:
(a) documentelor a caror punere la dispozitie constituie o activitate care iese din sfera sarcinii publice a organismelor in cauza din sectorul public, sarcina publica fiind definita in conformitate cu legea sau prin alte norme obligatorii din statul membru sau, in absenta unor astfel de norme, in conformitate cu practica administrativa comuna din statul membru in cauza;
(b) documentelor asupra carora tertii detin drepturi de proprietate intelectuala;
(c) documentelor la care accesul este exclus in temeiul regimurilor de acces din statele membre, inclusiv din urmatoarele motive:
– protejarea ssigurantei nationale (si anume siguranta de stat), apararea sau siguranta publica;
– confidentialitatea statistica sau comerciala;
(d) documente detinute de radiodifuziunile publice si filialele acestora, precum si de alte organisme sau filiale ale acestora pentru furnizarea unui serviciu public de radiodifuziune;
(e) documente detinute de unitati de invatamant si cercetare, precum scolile, universitatile, arhivele, bibliotecile si facilitatile de cercetare inclusiv, dupa caz, organizatii constituite pentru transferul rezultatelor cercetarii;
(f) documente detinute de institutii de cultura, precum muzeele, bibliotecile, arhivele, orchestrele, operele, baletele si teatrele.
(3) Prezenta directiva se bazeaza pe regimurile de acces existente in statele membre si nu le aduce atingere. Prezenta directiva nu se aplica in cazurile in care cetatenii sau intreprinderile trebuie sa faca dovada unui interes special pentru a obtine acces la documente, pe baza regimului de acces.
(4) Prezenta directiva lasa intact si nu aduce atingere in nici un fel nivelului de protectie al persoanelor prevazut in legislatia comunitara sau interna privind prelucrarea datelor personale si in special nu modifica drepturile si obligatiile prevazute de Directiva 95/46/CE.
(5) Obligatiile impuse prin prezenta directiva se aplica numai in masura in care sunt compatibile cu prevederile acordurilor internationale privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuala, in special Conventia de la Berna si Acordul TRIPS.

Articolul 2. Definitii
In sensul prezentei directive, se aplica urmatoarele definitii:
1. “organism din sectorul public” inseamna statul, autoritatile regionale sau locale, organismele de drept public si asociatiile formate din una sau mai multe astfel de autoritati sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public;
2. “organism de drept public” inseamna orice organism:
(a) constituit in scopul explicit de a raspunde nevoilor de interes general si care nu are caracter industrial sau comercial si
(b) cu personalitate juridica si
(c) finantat in proportie majoritara de stat sau de autoritatile locale sau regionale, sau de alte organisme de drept public; a carui gestionare este supravegheata de organismele in cauza; care are un consiliu administrativ, de conducere sau de supraveghere, jumatate din membrii caruia sunt numiti de stat, autoritati locale sau regionale sau alte organisme de drept public;
3. “document” inseamna:
(a) orice continut, indiferent de mediul de stocare (scris pe hartie sau stocat in forma electronica sau sub forma de inregistrare audio, video sau audiovizuala);
(b) orice parte a unui astfel de continut;
4. “reutilizare” inseamna utilizarea de catre persoane fizice sau juridice a documentelor detinute de organismele din sectorul public in scopuri comerciale sau necomerciale, diferite de scopul initial din cadrul sarcinii publice pentru care au fost elaborate. Schimbul de documente dintre organismele din sectorul public in scopul unic de a-si indeplini sarcinile publice nu constituie reutilizare;
5. “date personale” inseamna datele definite la articolul 2 litera (a) din Directiva 95/46/CE.

Articolul 3. Principiu general
Statele membre garanteaza ca, in cazurile in care reutilizarea documentelor detinute de organismele din sectorul public este permisa, documentele in cauza sunt reutilizate in scopuri comerciale sau necomerciale in temeiul conditiilor prevazute in capitolele III si IV. Daca este posibil, documentele sunt puse la dispozitie in format electronic.

CAPITOLUL II. CERERILE DE REUTILIZARE

Articolul 4. Cerinte privind prelucrarea cererilor de reutilizare
(1) Organismele din sectorul public, folosind mijloace electronice ori de cate ori este posibil si oportun, prelucreaza cererile de reutilizare si pun documentul la dispozitia solicitantului in vederea reutilizarii sau, in cazurile in care este necesara o licenta, finalizeaza oferta de licenta pentru solicitant intr-un interval de timp rezonabil, compatibil cu perioadele de timp prevazute pentru prelucrarea cererilor de acces la documente.
(2) In cazul in care nu s-au prevazut limite de timp sau alte norme privind punerea la dispozitie a documentelor in timp util, organismele din sectorul public prelucreaza cererea si pun documentele la dispozitia solicitantului in vederea reutilizarii, sau, in cazurile in care este necesara o licenta, finalizeaza oferta de licenta pentru solicitant intr-un interval de timp care sa nu depaseasca douazeci de zile lucratoare de la primirea solicitarii. Acest interval de timp poate fi prelungit cu inca douazeci de zile lucratoare pentru cererile ample sau complexe. In astfel de cazuri, solicitantul este anuntat intr-un interval de trei saptamani de la data cererii initiale de faptul ca este nevoie de mai mult timp pentru prelucrarea cererii sale.
(3) In cazul unei decizii nefavorabile, organismele din sectorul public comunica solicitantului motivele refuzului, pe baza prevederilor relevante ale regimului de acces din statul membru in cauza sau a dispozitiilor de drept intern adoptate in temeiul prezentei directive, in special a articolului 1 alineatul (2) literele (a), (b) si (c) sau a articolului 3. In cazul in care decizia negativa a fost luata in temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (b), organismul din sectorul public face trimitere la persoana fizica sau juridica titulara a drepturilor, in cazul in care este cunoscuta, sau la detinatorul licentei de la care organismul din sectorul public a obtinut materialul in cauza.
(4) Orice decizie nefavorabila cuprinde o trimitere la caile de atac, in cazul in care solicitantul doreste sa conteste decizia.
(5) Organismele din sectorul public mentionate la articolul 1 alineatul (2) literele (d), (e) si (f) nu sunt obligate sa respecte cerintele prezentului articol.

CAPITOLUL III. CONDITII DE REUTILIZARE

Articolul 5. Formate disponibile
(1) Organismele din sectorul public isi pun documentele la dispozitie in orice format sau limba preexistente, prin mijloace electronice, ori de cate ori este posibil si oportun. Acest lucru nu implica obligatia sectorului public de a crea sau adapta documente pentru a raspunde cererii, nici de a furniza extrase din documente in cazurile in care acest lucru ar necesita un efort disproportionat care depaseste o operatie simpla.
(2) Organismele din sectorul public nu pot fi obligate, in temeiul prezentei directive, sa continue productia unui anumit tip de documente, pentru ca ele sa poata fi reutilizate de o organizatie din sectorul privat sau public.

Articolul 6. Principii de taxare
In cazul in care se percep taxe, venitul total obtinut prin punerea la dispozitie a documentelor si autorizarea reutilizarii lor nu depaseste costul colectarii, producerii, reproducerii si diseminarii, la care se adauga un profit rezonabil. Taxele trebuie fixate tinand seama de costurile din perioada contabila in cauza si calculate pe baza principiilor contabile aplicabile organizatiilor din sectorul public in cauza.

Articolul 7. Transparenta
Orice conditii aplicabile si orice taxe standard privind reutilizarea documentelor detinute de organismele din sectorul public sunt prestabilite si publicate, prin mijloace electronice ori de cate ori este posibil si oportun. La cerere, organismul din sectorul public indica baza de calcul a taxei publicate. Organismul in cauza din sectorul public indica si factorii care vor fi luati in considerare la calcularea taxelor pentru cazuri atipice. Organismele din sectorul public garanteaza faptul ca solicitantii de reutilizare a documentelor sunt informati cu privire la caile de atac disponibile pentru deciziile sau practicile care ii privesc.

Articolul 8. Licente
(1) Organismele din sectorul public pot permite reutilizarea documentelor fara a impune conditii sau pot impune conditii, daca cazul prin printr-o licenta, in ceea ce priveste aspectele relevante. Aceste conditii nu limiteaza in mod inutil posibilitatile de reutilizare si nu sunt folosite pentru a restrange concurenta.
(2) In statele membre in care se folosesc licente, statele membre garanteaza ca licentele standard pentru reutilizarea documentelor din sectorul public, care pot fi adaptate pentru a veni in intampinarea unor cereri speciale de licente, sunt disponibile in format digital si pot fi prelucrate electronic. Statele membre incurajeaza toate organismele din sectorul public sa foloseasca licente standard.

Articolul 9. Masuri practice
Statele membre asigura luarea unor masuri practice care sa faciliteze cautarea documentelor disponibile pentru reutilizare, precum listele de resurse, accesibile de preferinta on-line, de documente principale si situri portal cu legaturi spre listele de resurse descentralizate.

CAPITOLUL IV. NEDISCRIMINAREA SI COMERTUL ECHITABIL

Articolul 10. Nediscriminarea
(1) Toate conditiile aplicabile de reutilizare a documentelor sunt nediscriminatorii fata de categoriile comparabile de reutilizare.
(2) In cazul in care documentele sunt reutilizate de un organism din sectorul public ca baza pentru activitatile sale comerciale desfasurate in afara domeniului de aplicare a sarcinii sale publice, pentru furnizarea documentelor necesare activitatilor in cauza se aplica aceleasi taxe si conditii ca cele valabile pentru ceilalti utilizatori.

Articolul 11. Interzicerea acordurilor de exclusivitate
(1) Reutilizarea documentelor este deschisa tuturor potentialilor actori de pe piata, chiar in cazul in care unul sau mai multi actori exploateaza deja produsele cu valoare adaugata bazate pe aceste documente. Contractele sau alte acorduri incheiate intre organismele din sectorul public care detin documentele si parti terte nu ofera drepturi exclusive.
(2) Cu toate acestea, in cazul in care un drept exclusiv este necesar pentru a furniza un serviciu de interes public, validitatea motivului pentru care a fost acordat dreptul exclusiv in cauza este reexaminata periodic si, in orice caz, o data la trei ani. Acordurile de exclusivitate incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei directive sunt transparente si publice.
(3) Acordurile de exclusivitate existente care nu se incadreaza la exceptia prevazuta la alineatul (2) iau sfarsit dupa incheierea contractului sau, in orice caz, pana la 31 decembrie 2008.

CAPITOLUL V. DISPOZITII FINALE

Articolul 12. Aplicare
Statele membre pun in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 1 iulie 2005. Statele membre informeaza de indata Comisia cu privire la aceasta.
Cand statele membre adopta aceste dispozitii, ele cuprind o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 13. Revizuire
(1) Comisia revizuieste modul de punere in aplicare a prezentei directive pana la 1 iulie 2008 si comunica rezultatele respectivei revizuiri Parlamentului European si Consiliului, insotite de eventualele propuneri de modificare a directivei.
(2) Revizuirea are ca obiect in special domeniul de aplicare si impactul prezentei directive, inclusiv cresterea reutilizarii documentelor din sectorul public, efectele principiilor de taxare si reutilizarea textelor oficiale de natura legislativa sau administrativa, precum si posibilitatile viitoare de ameliorare a functionarii pietei interne si de dezvoltare a industriei europene de continut.

Articolul 14. Intrare in vigoare
Prezenta directiva intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 15. Destinatari
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 17 noiembrie 2003.

[1] JO C 227 E, 24.9.2002, p. 382.
[2] JO C 85, 8.4.2003, p. 25.
[3] JO C 73, 26.3.2003, p. 38.
[4] Avizul Parlamentului European din 12 februarie 2003 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial), Pozitia comuna a Consiliului din 26 mai 2003 (JO C 159 E, 8.7.2003, p. 1) si Pozitia Parlamentului European din 25 septembrie 2003 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 27 octombrie 2003.
[5] JO L 209, 24.7.1992, p. 1, astfel cum a fost modificata ultima data prin Directiva 2001/78/CE a Comisiei (JO L 285, 29.10.2001, p. 1).
[6] JO L 199, 9.8.1993, p. 1, astfel cum a fost modificata ultima data prin Directiva 2001/78/CE a Comisiei.
[7] JO L 199, 9.8.1993, p. 54, astfel cum a fost modificata ultima data prin Directiva 2001/78/CE a Comisiei.
[8] JO L 101, 1.4.1998, p. 1.
[9] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[10] JO L 167, 22.6.2001, p. 10.
[11] JO L 77, 27.3.1996, p. 20.
————————————————–
© Uniunea Europeana, http://eur-lex.europa.eu

Sursa: Infolegal

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close