Pragul pentru achizitii directe a crescut la 30.000 euro pentru bunuri si servicii si la 100.000 euro pentru lucrari

VASS-LawyersIn M.Of. nr. 387 din data de 28 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (denumita in continuare „Legea”).

Legea a intrat in vigoare la data de 1 iulie 2013, respectiv la 6 luni de la intrarea in vigoare a OUG nr. 77/2012.

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, aspecte precum:

• regiile autonome si companiile nationale;
• pragurile pentru achizitii directe;
• domeniul de aplicare a OUG nr. 34/2006;
• anularea procedurilor de atribuire;
• reluarea competitiei in cazul acordurilor-cadru;
• angajamentul ferm al tertului sustinator;
• ofertele cu pret aparent neobisnuit de scazut;
• solutionarea litigiilor prin arbitraj;
• contraventii si sanctiuni;
• anularea contractelor de achizitie publica la solicitarea A.N.R.M.A.P.

Regiile autonome si companiile nationale

Potrivit Legii, nu mai sunt autoritati contractante, in sensul OUG nr. 34/2006, regiile autonome sau companiile nationale/societatile comerciale cu capital integral ori majoritar detinut de un organism al statului – autoritate publica sau institutie publica – care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local, sau de catre un alt organism de drept public. Aceste regii si companii/societati fusesera incluse in domeniul de aplicare al OUG nr. 34/2006 prin OUG nr. 77/2012.

Cu toate acestea, regiile autonome sau companiile nationale/societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 8 sau 9 din OUG nr. 34/2006, dar al caror capital integral ori majoritar este detinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/executie de lucrari a caror valoare estimata depaseste pragurile pentru achizitii directe trebuie sa elaboreze norme procedurale interne care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de tratament, transparentei, proportionalitatii si recunoasterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de catre autoritatea tutelara.

Se impune sa precizam insa ca reprezinta in continuare autoritate contractanta oricare organism cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:
• este finantat, in majoritate, de catre un organism al statului – autoritate publica sau institutie publica – care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local, sau de catre un alt organism de drept public;
• se afla in subordinea sau este supusa controlului unui organism al statului – autoritate publica sau institutie publica – care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local, sau unui alt organism de drept public;
• in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre un organism al statului – autoritate publica sau institutie publica – care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local, sau de catre un alt organism de drept public.

Pragurile pentru achizitii directe

Autoritatile contractante vor putea achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor OUG nr. 34/2006, nu depaseste echivalentul in lei a:
• 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii;
• 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari.
Pragul prevazut de reglementarea anterioara pentru fiecare achizitie de produse, servicii ori lucrari era de 15.000 euro.

Domeniul de aplicare a OUG nr. 34/2006

Potrivit Legii, nu mai este exceptata de la aplicarea legislatiei achizitiilor publice atribuirea contractelor de servicii de cercetare si descarcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic si siturile arheologice, care anterior erau realizate exclusiv de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei si de celelalte institutii muzeale legal abilitate.

Anularea procedurilor de atribuire

Legea a modificat unul dintre cazurile care reprezinta abateri grave de la prevederile legislative, autoritatea contractanta avand obligatia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Astfel, reprezinta o abatere grava de la prevederile legislative cazul in care:
• autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire si
• prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate, si, in conformitate cu noua reglementare,
• daca autoritatea contractanta este pusa in imposibilitate de a respecta termenul de 6 zile prevazut pentru publicarea/transmiterea raspunsului la solicitarea de clarificari, atunci cand clarificarile sunt solicitate in timp util.
Reluarea competitiei in cazul acordurilor-cadru

In ceea ce priveste procedura de reluare a competitiei, autoritatea contractanta atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia de atribuire. Acest criteriu de atribuire nu trebuie sa mai fie cel in temeiul caruia a fost incheiat acordul-cadru.

Angajamentul ferm al tertului sustinator

Angajamentul ferm al tertului sustinator nu mai trebuie incheiat in forma autentica, nici in cazul sustinerii economice sau financiare, nici in cazul sustinerii tehnice sau profesionale.

De asemenea, se precizeaza prin Lege ca nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana:
• certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii;
• certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului.

Ofertele cu pret aparent neobisnuit de scazut

Potrivit noilor reglementari, o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cand pretul ofertat, fara T.V.A., reprezinta mai putin de 80% din valoarea estimata a contractului respectiv.

Anterior intrarii in vigoare a Legii, pragul pentru considerarea unei oferte ca avand un pret aparent neobisnuit de scazut a fost de 70% din valoarea estimata a contractului. Mai mult, noul prag de 80% se va aplica in cazul tuturor procedurilor, inclusiv al celor in care in procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte admisibile. In aceasta din urma situatie, pragul era anterior de 85% din media aritmetica a ofertelor calculata fara a se avea in vedere propunerea financiara cea mai mica si propunerea financiara cea mai mare.

In plus, atunci cand o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, termenul „rezonabil” pe care autoritatea contractanta il poate stabili pentru ca ofertantul sa demonstreze ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal a fost modificat intr-un termen care nu poate fi mai scurt de 3 zile.

Solutionarea litigiilor prin arbitraj

Legea clarifica si un aspect extrem de controversat in practica, mentionand expressis verbis ca partile pot conveni ca litigiile in legatura cu executarea contractelor reglementate de OUG nr. 34/2006 sa fie solutionate prin arbitraj.

Contraventii si sanctiuni

Legiuitorul a introdus sanctiuni mai dure pentru doua contraventii, dupa cum urmeaza:
• incalcarea prevederilor art. 23 din OUG nr. 34/2006, potrivit carora autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2006 care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice – se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei (anterior, aceasta contraventie era sanctionata cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei);
• incalcarea regulilor de publicitate prevazute de OUG nr. 34/2006 cu privire la anuntul de atribuire – se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei (anterior, aceasta contraventie era sanctionata cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei).

De asemenea, Legea precizeaza, referitor la modul de individualizare a sanctiunilor, urmatoarele:
• pentru contractele a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, amenda prevazuta ca sanctiune pentru savarsirea contraventiilor prevazute de Ordonanta reprezinta 50% din sumele prevazute la art. 294 alin. (2), (3), (32) si (4) din acelasi act normativ (prevederile art. 294 alin. (31) raman aplicabile);
• in cazul contractelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora, cu exceptia achizitiilor derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, prevederile referitoare la sanctionarea contraventiilor si modul de plata a acestora se aplica doar contraventiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor nationale aferente acestora; in cazul acestor abateri, constatarile Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, ca urmare a actiunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achizitie publica, sunt transmise, spre valorificare, autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene.

Anularea contractelor de achizitie publica la solicitarea A.N.R.M.A.P.

Legea a abrogat in intregime art. 2961 din OUG nr. 34/2006, care reglementa dreptul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice de a solicita instantei de judecata, in conditiile legii, constatarea nulitatii absolute a contractelor, pentru motivele expres stabilite anterior prin Ordonanta, precum:
• contractul de achizitie publica, contractul de concesiune de lucrari publice sau contractul de concesiune de servicii a fost incheiat cu nerespectarea cerintelor minime prevazute de autoritatea contractanta in caietul de sarcini sau, desi sunt respectate cerintele respective, contractul a fost incheiat in conditii mai putin favorabile decat cele prevazute in propunerile tehnica si/sau financiara care au constituit oferta declarata castigatoare;
• contractul de achizitie publica, contractul de concesiune de lucrari publice sau contractul de concesiune de servicii a fost incheiat cu nerespectarea prevederilor art. 691 care stabileste reguli de evitare a conflictului de interese;
• nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare si/sau selectie si/sau a factorilor de evaluare prevazute/prevazuti in cadrul invitatiei de participare/anuntului de participare;
• modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor si, dupa caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declararii ofertei castigatoare;
deciziile luate de autoritatea contractanta in procesul de evaluare a ofertelor au avut la baza cerinte/criterii de calificare si/sau selectie ce nu se regasesc in fisa de date/anuntul de participare/invitatia de participare.

Sursa: VASS Lawyers

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close