Vass Lawyers: Principalele riscuri din domeniul achizitiilor publice

VASS-LawyersIn M.Of. nr. 481 din data de 1 august 2013 a fost publicat Ordinul comun al ministrului fondurilor europene, viceprim-ministrului, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului mediului si schimbarilor climatice, ministrului economiei, ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si ministrului transporturilor nr. 543/2366/1446/1489/1441/879 din 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice.

Actul normativ reglementeaza urmatoarele aspecte:
– riscurile;
– modificarea contractului de lucrari;
– identificarea conflictului de interese;
– recomandari privind managementul procedurii de atribuire;
– recomandari privind identificarea riscurilor in procesul de verificare a procedurilor de achizitie.

RISCURILE

Deficientele identificate in procesul de verificare a procedurilor de achizitii finantate din instrumente structurale constau in:
A. Reducerea nejustificata a termenelor ca urmare a publicarii unui anunt de intentie
Reducerea termenelor-limita de depunere a ofertelor este operabila numai in situatia in care in continutul anuntului de intentie sunt incluse toate criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire, regasite si la nivelul anuntului de participare. Factorii de evaluare vor fi detaliati in cuprinsul anuntului de intentie doar in masura in care acestia se cunosc la momentul transmiterii anuntului.

B. Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului

Accelerarea procedurilor de licitatie restransa/negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare poate fi realizata doar daca nu a fost generata de o actiune sau o inactiune a autoritatii contractante si daca exista o justificare a situatiei de urgenta.

C. Publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete

Criteriile de calificare si selectie avute in vedere trebuie sa fie obiective, nediscriminatorii si proportionale cu complexitatea si obiectul contractului si sa reflecte posibilitatea concreta a operatorului economic de a indeplini contractul.

Ordinul cuprinde si cateva exemple de criterii restrictive de tipul:
– solicitarea criteriului prin raportare la o anumita arie geografica restransa (e.g. unitate de productie stabilita in Romania);
– solicitarea de experienta similara specifica unui anumit tip de constructie (e.g. construirea de scoli in loc de constructii civile);
– solicitarea de dovezi nerezonabile pentru indeplinirea unui anumit criteriu de calificare (e.g. copia facturilor pentru dovedirea indeplinirii unui anumit nivel al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului);
– solicitarea unor certificate sau autorizatii care nu sunt relevante pentru indeplinirea contractului (de exemplu, ISO 9001 de la producator).

Anuntul de participare si documentatia de atribuire trebuie sa contina aceleasi criterii de calificare si selectie.

D. Utilizarea criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” cu includerea unor factori de evaluare nerelevanti si/sau necuantificabili

Factorii de evaluare trebuie sa reflecte avantaje reale si evidente pe care autoritatea contractanta le poate obtine. Factorii de evaluare si metodologia de aplicare a acestora trebuie sa permita o departajare adecvata a ofertelor si sa evite pe cat posibil aprecierile subiective ale comisiei de evaluare.

Trebuie evitata utilizarea ca factori de evaluare precum:
– “timpul de remediere a defectiunilor”, deoarece perioada nu poate fi estimata la momentul procedurii de atribuire;
– “intelegerea caietului de sarcini si a obiectivelor proiectului”, deoarece poate include aprecieri subiective ale membrilor comisiei de evaluare.

E. Excluderea automata a ofertantului cu pretul cel mai scazut pentru a compensa/a justifica eventualele probleme care pot aparea in derularea ulterioara a contractului, fapt care denota ca proiectul a fost conceput si pregatit insuficient sau prost

Autoritatea contractanta, inainte de a lua o decizie de respingere a unei oferte ce prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza sa fie furnizat/prestat/executat, are obligatia de a solicita clarificari, precum si de a verifica raspunsurile care justifica respectivul pret.

F. Modificarea anuntului de participare prin clarificari, si nu prin publicarea unei erate

Modificarile aduse informatiilor cuprinse in anuntul de participare trebuie publicate pe baza de erata, si nu de clarificari, deoarece pentru asigurarea principiului transparentei este necesar ca modificarile intervenite sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici.

Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor/ofertelor trebuie, de asemenea, publicata prin erata in SEAP, intrucat este vorba de modificarea unei informatii obligatorii a anuntului initial.

Se atrage atentia asupra publicarii in mod eronat a unei clarificari in loc de erata, motivat de faptul ca modificarea criteriilor de calificare a vizat relaxarea cerintelor impuse initial, precum si asupra modificarii unor informatii din anuntul de participare care au impact asupra modului de elaborare a ofertelor, fara publicarea unei erate care sa vizeze prelungirea termenului de depunere a ofertelor, astfel incat sa existe un timp suficient inclusiv pentru adaptarea ofertelor la noile conditii.

G. Respingerea solicitarii de modificare a datei-limita de depunere a ofertelor, la cererea ofertantilor

Printre greselile frecvente ce trebuie evitate se mentioneaza stabilirea termenului minim prevazut de legislatia in domeniul achizitiilor publice pentru elaborarea ofertelor, spre exemplu de 24 de zile, din care o perioada semnificativa este acoperita de sarbatori legale si, desi au existat solicitari din partea operatorilor economici de decalare a datei-limita de depunere a ofertelor si a celei de deschidere, autoritatea contractanta nu le-a dat curs.

H. Solicitarea de clarificari in timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor in mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)

Pentru a asigura respectarea principiului tratamentului egal intre candidatii/ofertantii participanti la procedura de atribuire, clarificarile solicitate cu privire la acelasi aspect trebuie sa fie formulate de aceeasi maniera si sa fie solicitate tuturor candidatilor/ofertantilor ale caror oferte necesita respectivele clarificari.

Totodata, perioadele de timp necesare elaborarii raspunsului de catre candidati/ofertanti, cu privire la acelasi aspect necesar a fi clarificat, trebuie sa fie aceleasi.

I. Lipsa informatiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situatie care duce la depunerea de contestatii

Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire trebuie sa cuprinda informatiile prevazute de art. 207 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.

J. Neacordarea unui interval rezonabil de timp pentru activitatea de evaluare a ofertelor/negocierea modificarilor contractuale

Sursa: Vass Lawyers

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close