Regulamentul concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale a fost aprobat

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 720/2013 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Notarilor Publici nr. 95/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale.

Aceasta prevede ca Institutul Notarial Roman organizeaza, de regula, anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, denumit in continuare Consiliul Uniunii, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, in conditiile Legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii 36/1995, aprobat prin Ordinul 2333/C/2013 al ministrului justitiei, precum si ale prezentului regulament.

Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea in care este numit intr-o localitate din circumscriptia aceleiasi judecatorii sau din circumscriptia altei judecatorii se face prin concurs la nivel national pe posturile vacante destinate schimbarilor de sedii, prevazute in ordinul de actualizare.

In cazul in care pentru postul vacant cu aceasta destinatie exista un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fara a sustine proba scrisa de practica notariala.

Data concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.

Data desfasurarii concursului, lista cuprinzand candidatii inscrisi, precum si lista tuturor posturilor vacante destinate schimbarilor de sedii se publica pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniunea, si a Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere.

Data desfasurarii concursului si lista tuturor posturilor vacante destinate schimbarilor de sedii se afiseaza la sediul Institutului si al tuturor Camerelor, la loc vizibil si accesibil publicului, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii concursului, intocmindu-se in acest sens un proces-verbal.

Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale consta intr-o proba scrisa de practica notariala, cu durata de 3 ore.

Procedura de inscriere

Sub sanctiunea decaderii, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data concursului, notarul public va depune la Camera in circumscriptia careia se afla postul pentru care candideaza cererea de inscriere la concurs, prevazuta in anexa nr. 1, insotita de copia ordinului de numire in functia de notar public. In cererea de inscriere la concurs se va mentiona in mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii acesteia, localitatea in care se afla postul vacant prevazut in ordinul de actualizare pentru care isi exprima optiunea candidatul.

Pentru verificarea conditiilor care trebuie indeplinite de candidati pentru a putea participa la concurs, Colegiul director al Camerei va constitui o comisie formata din 3 membri ai Colegiului director. In termen de 48 de ore de la implinirea termenului de depunere a cererilor de inscriere la concurs, comisia va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna numarul cererilor, numarul si data inregistrarii acestora, numele candidatilor, rezultatul verificarii cererilor de inscriere si a documentelor anexate si, dupa caz, motivele care au stat la baza respingerii.

Comisia intocmeste situatia centralizata a notarilor publici care s-au inscris la concurs, cu indicarea dosarelor admise sau respinse si mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererilor.

Impotriva respingerii cererii de inscriere la concurs notarul public poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii situatiei centralizate prevazute la alin. (3).

Cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii concursului, Comisia pentru supravegherea desfasurarii concursului va solutiona contestatiile formulate de notarii publici impotriva respingerii cererii de inscriere la concurs, solutia fiind definitiva.

Dupa solutionarea contestatiilor, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii concursului, Comisia pentru supravegherea desfasurarii concursului va proceda la afisarea pe pagina de internet a Uniunii a situatiei centralizate finale cu notarii publici care vor participa la concurs.

Daca in urma admiterii contestatiei unui notar public pentru un post pentru care mai exista o alta cerere de inscriere admisa, celalalt notar public, care se afla in situatia ocuparii acestui post, va fi instiintat de indata ca urmeaza sa participe la concurs.

Stabilirea subiectelor si desfasurarea concursului

Cu cel putin 24 de ore inainte de ora fixata pentru inceperea probei, Comisia de examinare formeaza 5 seturi a cate 5 subiecte de practica notariala.

Seturile de subiecte se semneaza de catre membrii Comisiei de examinare, se introduc in plicuri care se sigileaza si se stampileaza cu stampila Institutului, apoi se depoziteaza, luandu-se masurile de siguranta care se impun.

Asigurarea si raspunderea pentru securitatea subiectelor revin presedintelui concursului.

Inainte de ziua desfasurarii concursului, presedintele Comisiei de examinare va solicita, in scris, compartimentului de specialitate din cadrul Uniunii un referat care sa cuprinda informatiile necesare potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (3), despre fiecare candidat inscris la concurs, conform mapei profesionale a notarului public.

La ora stabilita pentru inceperea concursului, presedintele Comisiei de examinare, in prezenta membrilor comisiei, prezinta candidatilor cele 5 plicuri cu seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga unul dintre plicurile cu subiecte. Dupa extragere, se incheie procesul-verbal, cu mentionarea subiectelor, care va fi semnat de catre membrii Comisiei pentru supravegherea desfasurarii concursului si ai Comisiei de examinare, precum si de candidatul care a extras plicul cu subiecte.

Dupa ora stabilita pentru inceperea concursului, accesul candidatilor si al oricaror altor persoane in sala de concurs este interzis. Dupa aceasta ora, candidatul care paraseste sala de concurs va preda lucrarea, neavand posibilitatea sa revina in sala pentru continuarea concursului. In cazuri exceptionale, candidatul poate parasi sala de concurs insotit de un membru al Comisiei pentru supravegherea desfasurarii concursului. In cazul in care, dupa inscrierea subiectelor pe tabla, Comisia pentru supravegherea desfasurarii concursului constata ca pentru un post s-a prezentat un singur candidat, va proceda la incheierea unui proces-verbal, candidatul urmand a parasi sala de concurs.

Dupa intrarea in sala, candidatilor le este interzisa detinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile ori a oricaror altor mijloace de comunicare. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea din concurs. Comisia pentru supravegherea desfasurarii concursului, constatand detinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrarile celorlalti candidati, transmiterea informatiilor de la distanta etc.), va elimina candidatul din sala, va inscrie pe lucrare mentiunea “Anulat” si va consemna cele intamplate in procesul-verbal.

Lucrarile vor fi redactate, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de Institut, purtand pe fiecare fila, in coltul din stanga sus, stampila acestuia aplicata pe semnatura unui reprezentant al Comisiei pentru supravegherea desfasurarii concursului. Prima fila, dupa inscrierea in coltul din dreapta a numelui, prenumelui si a camerei din care provine candidatul, va fi lipita in fata acestuia de catre unul dintre membrii Comisiei pentru supravegherea desfasurarii concursului, astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate, si se va aplica stampila Institutului. Spatiile libere din cuprinsul si de la sfarsitul lucrarii se bareaza la predarea acesteia de catre unul dintre membrii Comisiei pentru supravegherea desfasurarii concursului.

La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are obligatia de a preda lucrarea Comisiei pentru supravegherea desfasurarii concursului, semnand borderoul de predare a lucrarii, in care se va mentiona si numarul paginilor scrise ale lucrarii predate.

Dupa predarea lucrarii, candidatul va parasi sala de concurs. Revenirea acestuia in sala este interzisa pana la incheierea tuturor formalitatilor de concurs. In sala de concurs va ramane cel putin inca un candidat pana la predarea lucrarii de catre ultimul candidat.

Candidatii nemultumiti de nota obtinuta pot face contestatie, in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, la sediul Camerei in a carei circumscriptie se afla postul vacant pentru care au optat, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Termenul de 5 zile incepe sa curga din ziua afisarii rezultatelor si se sfarseste in cea de-a cincea zi, la ora la care se termina programul de lucru al Camerei.

Pe contestatie se mentioneaza numarul, data si ora inregistrarii acesteia.

In termen de 3 zile de la expirarea termenului, Camerele vor comunica Institutului contestatiile depuse.

Ocuparea posturilor de catre candidatii admisi se va face potrivit optiunii exprimate in cererea de inscriere la concurs, prevazuta in anexa nr. 1, in ordinea mediilor obtinute si, dupa caz, a ordinii de prioritate prevazute la alin. (3), si in limita posturilor prevazute in ordinul de actualizare privind schimbarile de sedii. Optiunile candidatilor se vor consemna de catre presedintele concursului intr-un proces-verbal.

La medii egale are prioritate candidatul care:
a) nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani;
b) are vechimea mai mare in functia de notar public;
c) nu si-a schimbat sediul biroului notarial in ultimii 5 ani.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close