Av. Doru Bajan: Comentarii privind contributia de asigurari sociale de sanatate

1. Contributia de asigurari sociale de sanatate (C.A.S.S.) este reglementata in Titlul VIII „Asigurarile sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, lege speciala.

Prevederi privind CASS au fost introduse si in Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 in care a aparut Titlul IX^2 „Contributii de asigurari sociale” prin OUG nr. 117/2010 publicata in M.Of. nr. 891/30.12.2010, prevederi modificate si completate substantial prin OUG nr. 125/2011 publicata in M. Of. nr. 938/30.12.2011, OG nr. 15/2012 publicata in M. Of. nr. 621/29.08.2012 si OG nr. 8/2013 publicata in M. Of. nr. 54/23.01.2013.

2. CASS, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, are un caracter mixt, obligatoriu si contractual.

Caracterul obligatoriu rezulta din continutul art. 211 alin. (1) din lege care vizeaza toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania.

Privitor la persoanele prevazute la art. 211 alin. 1, legea, la art. 213 alin. (1), stabileste persoanele care beneficiaza de asigurare fara plata contributiei, la alin. (2) persoanele care, aflate in anumite situatii, pe durata acestora, beneficiaza de asigurare cu plata contributiei din alte surse, toti ceilalti avand obligatia sa se asigure si sa plateasca contributia.

Caracterul contractual este dat de contractul pe care asiguratul in incheie in mod direct sau prin angajator cu casa de asigurari de sanatate pe care o poate alege. Aceasta este noutatea adusa de Legea nr. 95/2006 prin prevederile art. 208 alin. (3) lit. a) fata de prevederea anterioara reprezentata de OUG nr. 150/2002 publicata in M.Of. nr. 838/20.11.2002, modificata prin OUG nr. 107/2005 publicata in M.Of. nr. 645/21.06.2005. In legislatia anterioara, initial persoanele care nu erau salariate aveau obligatia de comunicare casei de asigurari in a carei raza teritoriala isi aveau domiciliul veniturile impozabile, dupa modificarea din 2005 comunicarea efectuandu-se pe baza declaratiei de venit, fara a exista insa un contract de asigurare.

Caracterul obligatoriu este accentuat de OUG nr. 117/2010 prin care se modifica art. 2 din Legea nr. 571/2003 (Codul fiscal) in categoria contributiilor sociale obligatorii (art. 2 alin. 2 lit. b) fiind incluse contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (F.N.U.A.S.S.)

încheierea contractului de asigurare poate avea loc la initiativa asiguratului care isi exercita astfel dreptul de a alege casa de asigurari de sanatate.

Fiind actori importanti in sistemul de asigurari sociale de sanatate, casele de asigurari de sanatate, chiar daca prin art. V al OUG nr. 125/2011 au cedat incepand cu data de 1 iulie 2012 catre ANAF si organele sale fiscale colectarea si administrarea CASS, au si ele obligatia de a urmari noile intrari in sistemul asigurarilor de sanatate si, cum procedeaza casele de pensii, sa trimita notificari in vederea incheierii contractelor de asigurare.

Faptul ca pentru persoanele care nu realizeaza venituri din activitati dependente ANAF, prin organele sale fiscale, incepand cu 1 iulie 2012, administreaza in comun impozitul pe venit si CASS, stabileste obligatii de plata prin decizii de impunere privind platile anticipate si prin deciziile de impunere anuale finale si urmareste realizarea lor, nu inlatura obligatia existentei contractului de asigurare.

In absenta contractului de asigurare obligatiile stabilite de ANAF prin organele sale fiscale nu sunt exigibile.

Aceasta rezulta din prevederile art. 259 alin. (7) si (8) din Legea nr. 95/2006, atat in forma initiala cat si in aceea rezultata din modificarile aduse prin Legea nr. 264/2007 publicata In M.Of. nr. 503/27.07.2007.

Legea nr. 95/2006 confera accesul la servicii medicale in calitate de asigurat sub conditia efectuarii dovezii platii contributiei la fond.

Pentru situatia in care persoana fizica nu face dovada platii contributiei la fond si, implicit, a calitatii de asigurat, aceasta, potrivit art. 259 alin. (7) si (8), are obligatia, pentru a detine calitatea de asigurat, sa achite contributia legala lunara pe ultimii 5 ani, incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, calculata la salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, sau de la data ultimei plati a contributiei, respectiv de la data cand plata contributiei era obligatorie daca perioada scursa este mai mica de 5 ani, calculandu-se majorari de intarziere.

Prin modificarile aduse de Legea nr. 264/2007 se pastreaza obligatia de plata pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie ce se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurari de sanatate sau la solicitarea persoanelor in vederea dobandirii calitatii de asigurat, dupa caz.

Prevederile art. 259 alin. (7) si (8) au natura unei conditii suspensive a exigibilitatii CASS.

3. Cotele de contributii pentru asigurarile sociale de sanatate au fost stabilite initial prin Legea nr. 95/2006.

Pentru persoanele juridice si fizice la care isi desfasoara activitatea angajatii, prin art. 258 a fost stabilita o contributie la FNUASS reprezentand o cota de 7% asupra fondului de salarii.

Pentru asigurati, prin art. 257 a fost stabilita o cota de 6%.

Prin OUG nr. 88/2006 publicata in M.Of. nr. 941/21.11.2006, contributia angajatorului a fost redusa la 6% incepand cu anul 2007.

Tot prin acest act normativ este introdus in Legea nr. 95/2006 articolul 258^1 in care, la alin. (1) se prevede posibilitatea modificarii cotelor de contributii prevazute de art. 257 si 258 prin legea bugetului de stat.

Pentru anul 2008, prin Legea bugetului de stat nr. 388/2007 publicata in M.Of. nr. 902/31.12.2008, art. 9 alin. (3), cotele de CASS sunt de 5,5% incepand cu 1 ianuarie 2008 si 5,2% incepand cu 1 decembrie 2008 pentru contributia prevazuta de art. 258 (angajatori) si de 5,5% incepand cu 1 iulie 2008 pentru contributia prevazuta de art. 257 (asigurati).

Pentru anul 2009, procentele sunt stabilite prin OUG nr. 226/2008 publicata in M.Of. nr. 899/31.12.2008, de 5,5% pentru cota datorata de asigurat si de 5,2% pentru cota datorata de angajatori.

Aceste ultime cote au fost aplicate si pentru perioada 2010-2014, ele fiind mentionate in mod expres in legile de aprobare a Bugetului de stat aferente anilor 2010-2014.

4. Privitor la persoanele obligate la plata CASS si la baza de calcul a contributiei, dupa adoptarea Legii nr. 95/2006 a fost creata o reglementare paralela prin modificarea succesiva a Codului fiscal de OUG nr. 117/2010, OUG nr. 125/2011, OG nr. 15/2012 si OG nr. 8/2013.

In prezentele comentarii ma voi referi cu precadere la persoanele fizice care nu realizeaza venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor.

5. Legea nr. 95/2006 la art. 213 prevede categoriile de persoane obligate la asigurare si modul de asigurare cu sau fara plata contributiei.

La art. 215 alin. (3) se stabileau obligatiile virarii contributiei, depunerii declaratiei nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiei pentru persoanele care exercita profesii liberale si pentru persoanele autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente.

Ulterior, alin (3) este modificat prin OUG nr. 117/2010 fiind incluse persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din agricultura si silvicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobanzi, din drepturi de proprietate intelectuala sau alte venituri care se supun impozitului pe venit.

Aceasta reglementare modificata va fi valabila in paralel cu prevederile introduse in Codul fiscal prin OUG nr. 125/2011 (incepand cu 1 iulie 2012), respectiv articolele nr. 296^21-296^32, pana la abrogarea prin OG nr. 2/2014 publicata in M.Of. nr. 104/11.02.2014.

6. Prin OUG nr. 117/2010 sunt introduse in Codul fiscal art. 296^2-296^20 care reglementeaza obligatiile angajatorilor si angajatilor privind contributiile de asigurari sociale, gasind prevederi referitoare si la CASS.

Temporar, pana la adoptarea OUG nr. 125/2011 cand sunt abrogate, sunt reglementate obligatiile persoanelor care realizeaza enituri de natura profesionala, definirea veniturilor profesionale fiind facuta la art. II de OUG nr. 82/2010 publicata in M.Of. nr. 638/10.09.2010.

OUG nr. 117/2010 a fost modificata succesiv prin OUG nr. 30/2011 publicata in M.Of. nr. 627/02.09.2011, OUG nr. 125/2011 publicata in M.Of. nr. 938/30.12.2011, OG nr. 15/2012 publicata in M.Of. nr. 621/29.08.2012 si OG nr. 8/2013 publicata in M.Of. nr. 54/23.01.2013, toate aceste acte normative operand de fapt modificari Codului fiscal.

7. Prin OUG nr. 125/2011 sunt introduse in Codul fiscal, prin art. 296^21-296^32, capitolele 2 si 3 ale Titlului IX^2, fiind reglementate contributiile de asigurari sociale, printre care si CASS, pentru persoanele care nu au calitatea de angajati, pentru angajati obligatiile fiind reglementate de art. 296^2-296^20.

OUG nr. 125/2011 se refera la trei categorii de persoane si anume:
– persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica;
– persoane care realizeaza alte venituri;
– persoane care nu realizeaza venituri.

Detalierea celor trei categorii va fi facuta cand va fi prezentata baza de calcul a contributiei asa cum este stabilita de OUG nr. 125/2011.

8. Baza de calcul a CASS a fost initial stabilita prin Legea nr. 95/2006 pentru ca ulterior, incepand cu 1 iulie 2012, sa se aplice in paralel si, in unele cazuri complementar, prevederile OUG nr. 125/2011.

In Legea nr. 95/2006 baza de calcul este reglementata de art. 257.

In raport de diferitele surse de venituri se stabileste principiul contributiei cumulate pentru situatia in care asiguratul realizeaza mai multe tipuri de venituri impozabile din punctul de vedere al contributiei.

Prevederile art. 257 au fost modificate succesiv de OUG nr. 93/2008 publicata in M.Of. nr. 484/30.06.2008, OUG nr. 107/2010 publicata in M.Of. nr. 830/10.12.2010, OG nr. 15/2012 publicata in M.Of. nr. 306/08.05.2012 si Legea nr. 217/2013 publicata in M.Of. nr. 401/03.07.2013.

Prin OUG nr. 93/2008 se introduce alin. (2^1) la art. 257 care prevede ca „in situatia in care o persoana realizeaza venituri care nu sunt impozabile, contributia se realizeaza asupra veniturilor realizate”.

Aceste venituri sunt incluse prin OUG nr. 107/2010 in categoria celor pentru care se aplica principiul contributiei cumulate (modificarea alin. 3 al art. 257).

Prin modificarile aduse de OUG nr. 93/2008 si OUG 107/2010, CASS se dovedeste mai impovaratoare decat impozitul pe venit, incluzand si acele venituri ce sunt exceptate prin Codul fiscal la stabilirea impozitului pe venit.

Ramane de vazut cum organele fiscale vor aplica atat pentru trecut cat si pentru viitor aceasta prevedere legala ce produce efecte pentru intreaga perioada de valabilitate.

9. In OUG nr. 125/2011 la art. 296^21 alin.(1) sunt detaliate persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica si anume:
a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoane care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
f) persoane care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 25 alin. (1) Cod fiscal si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) Cod fiscal;
g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a)-c) Cod fiscal;
h) persoane care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) Cod fiscal.

Prin OG nr. 8/2013 au fost modificate prevederile lit. g) si h), incluzand persoanele care realizeaza venituri potrivit art. 71 alin. (1), respectiv art. 71 alin. (2) si (5) Cod fiscal.

Baza lunara de calcul a CASS, incepand cu 1 iulie 2012, potrivit art. 296^22 este diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara.

La art. 296^23 sunt prevazute exceptiile de la prevederile art. 296^22.

Prin modificarea de catre OG nr. 8/2013 si Legea nr. 168/2013 a aliniatului (2) al art. 296^21, categoriile de persoane prevazute la acest articol nu datoreaza CASS si pentru venituri ce nu sunt impozabile.

10. In OUG nr. 125/2011 la art. 296^27 sunt detaliate persoanele care realizeaza alte venituri si anume:
a) cedarea folosintei bunurilor;
b) investitii;
c) premii si castiguri din joduri de noroc;
d) operatiuni de fiducie, potrivit titlului III;
e) alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78.

CASS pentru veniturile mentionate mai sus este datorata de persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj ori venituri prevazute la art. 296^21.

In cazul in care intr-un an fiscal sunt realizate mai multe tipuri de venituri dintre cele prevazute la art. 296^27, contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri.

11. Persoanele care nu realizeaza venituri si nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei, au obligatia de plata a contributiei lunare, baza de calcul fiind valoarea salariului minim brut pe tara.

12. Colectarea CASS a fost reglementata initial prin Legea nr. 95/2006, iar de la 1 iulie 2012 prin prevederile art. V din OUG nr. 125/2011.

Potrivit art. 256 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, colectarea contributiilor persoanelor juridice si fizice care au calitatea de angajator se face de MF prin ANAF, in contul unic deschis pe seama CNAS, in conditiile legii, iar colectarea contributiilor persoane fizice, altele decat cele pentru care colectarea se face de catre ANAF, se efectueaza de catre casele de asigurari.

Prin art. V din OUG nr. 125/2011, incepand cu data de 1 iulie 2012 ANAF prin organele sale fiscale a preluat administrarea CASS.

Doar prin OUG nr. 2/2014 publicata in M.Of. nr. 104/11.02.2014 au fost puse de acord prevederile din cele doua acte normative prin modificarea art. 256 alin. (2) fiind prevazuta competenta ANAF.

La organul fiscal competent, incepand cu 1 iulie 2012 se efectueaza declararea, definitivarea si plata CASS (art. 296^25 si art. 296^28) si tot organul fiscal stabileste platile anticipate prin decizie de impunere (art. 296^24).

13. Prevederile privind CASS, stufoase, paralele si cu modificari frecvente, fac dificila aplicarea lor.

Inainte de finalizarea materialului mi-a fost prezentata o speta ce releva aplicarea mecanica doar a Codului fiscal, cu ignorarea Legii nr. 95/2006, de catre organele fiscale ale ANAF.

In Romania detin imobile in proprietate, pe care le inchiriaza, cetateni straini care nu au resedinta in Romania si cetateni romani care au rezidenta sau domiciliul in strainatate.

Potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala acestia sunt obligati sa depuna declaratii pentru emiterea Deciziei de impunere privind platile anticipate privind impozitul pe venit pentru veniturile obtinute din chirii.

La emiterea Deciziilor privind platile anticipate, in acestea au fost prevazute si plati anticipate privind CASS pentru veniturile din chirii.

Or, cele doua categorii mentionate nu se incadreaza in categoriile de persoane prevazute la art. 211 din Legea nr. 95/2006 pentru a fi obligate legal la plata CASS, solutia in aceste cazuri fiind atacarea Deciziei de impunere privind platile anticipate in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 ori ale OG nr. 92/2003, la alegere.

1 comentariu pentru “Av. Doru Bajan: Comentarii privind contributia de asigurari sociale de sanatate”

  1. puiu georgeta spune:

    pensionarii pot lua coasigurat?

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close