Tematica examenului de primire in profesia de avocat – Avocati definitivi – septembrie 2014

avocatConsiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a publicat Hotararea 962/2014 privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2014 care cuprinde in anexa Tematica pentru examenul de primire in profesia de avocat pentru avocati definitivi.

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT
– AVOCATI DEFINITIVI –

I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat.
2. Primirea in profesia de avocat.
3. Incompatibilitati, interdictii si nedemnitati privind profesia de avocat.
4. Activitatea profesionala a avocatului.
5. Asistenta judiciara.
6. Raporturile avocatilor cu clientii.
7. Raporturile dintre avocati.
8. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
9. Modalitatile de exercitare a profesiei de avocat.
10. Drepturile si indatoririle avocatilor.
11. Regulile de deontologie profesionala ale exercitarii profesiei de avocat.
12. Tabloul anual al avocatilor.
13. Transferul, suspendarea si incetarea calitatii de avocat.
14. Raspunderea disciplinara a avocatilor.
15. Pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatilor.
16. Sistemul de asigurari sociale al avocatilor.
17. Organele profesiei de avocat.

*
*      *

Pentru pregatirea examenului la disciplina „Organizarea si exercitarea profesiei de avocat” pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii si orice alta documentatie in care se trateaza tematica mentionata, precum si textele cuprinse in urmatoare acte:
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 98 din 7.02.2011;
I, Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 898 din 19 decembrie 2011;
2. Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeana (CCBE) in Sesiunea Plenara din 28 octombrie 1998 si modificat in Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 si 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro), aplicat in Romania ca fiind Codul deontologic al avocatului roman conform Hotararii Congresului avocatilor din 19-20 iunie 1999 si Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicata pe site-ul www.unbr.ro.

Se vor avea in vedere si modificarile aduse actelor normative prezentate mai sus, intervenite pana la data de 1.06.2014.

II. DREPT CIVIL

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALA

1. Aplicarea legii civile in timp, spatiu si asupra persoanelor. Aplicarea in timp a Codului civil din 2009.
2. Raportul juridic civil. Notiune. Caractere. Structura (subiecte, continut, obiect).
3. Actul juridic civil. Notiune si clasificari. Conditii de validitate (capacitatea de a incheia acte juridice; consimtamantul; obiectul; cauza actului juridic). Forma actului juridic. Modalitatile actului juridic civil (conditia, termenul si sarcina). Nulitatea actului juridic civil.
4. Prescriptia extinctiva. Notiune. Reglementare. Efectul prescriptiei extinctive. Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive. Termenele legale de prescriptie. Cursul prescriptiei extinctive (inceputul, suspendarea, intreruperea cursului prescriptiei si repunerea in termenul de prescriptie).

B. PERSOANELE

1. Persoana fizica. Reglementare. Capacitatea civila a persoanei fizice. Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente. Identificarea persoanei fizice. Ocrotirea persoanei fizice.
2. Persoana juridica. Notiune. Reglementare. Elemente constitutive. Capacitatea civila a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Infiintarea, reorganizarea si incetarea persoanei juridice.

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Posesia ca stare de fapt protejata juridic. Notiune. Reglementare. Continut. Calitatile si viciile posesiei. Intervertirea precaritatii in posesie. Apararea posesiei prin actiuni posesorii. Efectele juridice ale posesiei.
2. Dreptul de proprietate privata. Definitie, continut si caractere juridice. Regimul juridic al terenurilor si constructiilor proprietate privata. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
3. Dreptul de proprietate publica. Definitie. Titulari. Caractere juridice. Obiectele dreptului de proprietate publica. Exercitarea dreptului de proprietate publica (dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul real de folosinta gratuita). Modurile de dobandire a dreptului de proprietate publica.
4. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata.
5. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate. Proprietatea comuna (pe cote-parti si in devalmasie).
6. Modurile de dobandire a drepturilor reale principale. Accesiunea. Uzucapiunea. Posesia de buna-credinta asupra bunurilor mobile.
7. Apararea drepturilor reale principale. Actiunea in revendicare. Actiunea in granituire. Actiunea confesorie.
8. Publicitatea imobiliara. Cartile funciare.

D. TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR

1. Obligatia civila. Notiune. Reglementare. Structura. Clasificari. Izvoarele obligatiilor conform noului Cod civil.
2. Contractul-izvor de obligatii. Notiune. Reglementare. Incheierea contractului. Negocierile precontractuale. Oferta si acceptarea. Efectele contractului intre parti si fata de terti. (Forta obligatorie a contractului. Relativitatea efectelor obligationale ale contractului. Opozabilitatea contractului fata de terti.) Consecintele neexecutarii contractului (remediile neexecutarii contractului): termenul suplimentar de executare, exceptia de neexecutare, rezolutiunea si rezilierea contractului, riscurile contractului. Cesiunea contractului.
3. Faptele juridice licite-izvoare de obligatii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorata. Imbogatirea fara justa cauza.
4. Faptele ilicite si celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu-izvoare de obligatii civile (Raspunderea civila delictuala). Notiune. Reglementare. Functii. Raspunderea civila si raspunderea penala. Felurile raspunderii civile delictuale. Raspunderea pentru fapta proprie. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altei persoane. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general, de animalele ce avem sub paza si de ruina edificiului. Efectele raspunderii civile delictuale (raportul obligational delictual; principiile care guverneaza repararea prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent banesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum si a prejudiciilor cauzate prin ricoseu altor persoane).
5. Efectele obligatiilor. Executarea voluntara in natura a obligatiilor (plata). Executarea silita in natura a obligatiilor. Executarea indirecta sau prin echivalent banesc a obligatiilor (daunele-interese).
6. Drepturile creditorului intemeiate pe gajul sau general. Actiunea oblica. Actiunea pauliana. Actiunile directe.
7. Modalitatile obligatiilor privitoare la subiectele si obiectul lor.
8. Dinamica obligatiilor. Cesiunea de creanta. Preluarea datoriei sau cesiunea de datorie. Novatia.
9. Stingerea obligatiilor prin compensatie si prin remitere de datorie.
10. Garantiile obligatiilor. Fideiusiunea. Ipoteca. Gajul. Dreptul de retentie.

E. CONTRACTE SPECIALE

1. Contractul de vanzare.
2. Contractul de donatie.
3. Contractul de locatiune.
4. Contractul de mandat.
5. Contractul de imprumut.
6. Contractul de asigurare.
7. Contractul de renta viagera.
8. Contractul de intretinere.
9. Contractul de tranzactie.

F. SUCCESIUNI

1. Regulile generale ale mostenirii prevazute in noul Cod civil. Caracterele juridice ale transmiterii mostenirii. Deschiderea mostenirii. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni. Nedemnitatea succesorala.
2. Mostenirea legala. Mostenitorii legali si principiile devolutiunii legale a mostenirii. Reprezentarea succesorala. Regulile speciale aplicabile diferitelor categorii de mostenitori legali. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.
3. Mostenirea testamentara. Reglementare. Testamentul (notiune, caractere, conditii de validitate, forme, revocarea voluntara a testamentului). Legatul (clasificare, efectele legatului, ineficacitatea legatului). Dezmostenirea. Executiunea testamentara. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive. Raportul donatiilor si plata datoriilor mostenirii.
4. Transmisiunea mostenirii. Dreptul de optiune succesorala. Acceptarea mostenirii. Renuntarea la mostenire. Sezina. Certificatul de mostenitor. Petitia de ereditate.

*
*      *

Pentru pregatirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, tratate, monografii, comentarii, studii, articole, note etc.) in care sunt avute in vedere reglementarile in materie ale noului Cod civil si legislatiei conexe.

Lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, consultate in vederea pregatirii pentru examen, se vor aduce la zi, in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data de 1.06.2014.

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Principii fundamentale ale procesului civil.
2. Competenta. Competenta materiala. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului. Competenta teritoriala. Delegarea instantei. Stramutarea. Exceptia de necompetenta. Conflictele de competenta. Conexitatea si litispendenta. Dispozitiile speciale privind competenta.
3. Capacitatea procesuala, calitatea procesuala, formularea unei pretentii si interesul-conditii de exercitare a actiunii civile.
4. Clasificarea actiunilor civile.
5. Participantii la procesul civil. Compunerea si constituirea instantei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuala. Interventia voluntara si fortata a tertilor in procesul civil. Reprezentarea judiciara (conventionala) a persoanelor fizice in procesul civil.
6. Forma cererilor. Citarea si comunicarea actelor de procedura. Nulitatea actelor de procedura.
7. Termenele procedurale. Notiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decaderea. Repunerea in termen.
8. Cererea de chemare in judecata. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii si constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare in judecata. Modificarea cererii.
9. Intampinarea si cererea reconventionala.
10. Masurile asiguratorii. Sechestrul asigurator. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
11. Şedinta de judecata. Incheierile. Exceptiile procesuale (fara exceptia de neconstitutionalitate). Probele (subiectul, obiectul si sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea si administrarea probelor. Administrarea probelor de catre avocati. Asigurarea probelor. Proba prin inscrisuri. Proba prin declaratiile martorilor. Marturisirea. Expertiza. Prezumtiile). Suspendarea judecatii. Perimarea. Actele procesuale de dispozitie ale partilor (renuntarea, achiesarea, tranzactia).
12. Hotararea judecatoreasca. Deliberarea si pronuntarea. Clasificarea hotararilor. Termenul de gratie. Cheltuielile de judecata. Efectele hotararii. Executarea vremelnica. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii.
13. Caile extraordinare de atac de retractare. Contestatia in anulare. Revizuirea.
14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasa judiciara. Ordonanta presedintiala. Oferta de plata (oferta reala). Procedura impartelii judiciare (partajul judiciar). Divortul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) si Noului Cod de procedura civila (art. 914-934). Procedura ordonantei de plata. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusa.
15. Executarea silita potrivit Noului Cod de procedura civila. Scopul si obiectul executarii silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanta de executare (art. 650). Competenta executorului judecatoresc (art. 651, art. 653 si art. 654). Cererea de executare silita si incuviintarea executarii silite (art. 663-665). Contestatia la executare (art. 711-719).

*
*      *

Tematica are in vedere noul Cod de procedura civila.

In vederea pregatirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii si orice alta documentatie in care se trateaza tematica mentionata la fiecare materie.

Lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, consultate in vederea pregatirii pentru examen, se vor aduce la zi, in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data de 1.06.2014.

IV. DREPT PENAL

A. PARTEA GENERALA

I. Legea penala si limitele ei de aplicare

1. Principii generale
2. Aplicarea legii penale in timp
3. Aplicarea legii penale in spatiu

II. Infractiunea

1. Dispozitii generale
2. Cauzele justificative
3. Cauzele de neimputabilitate
4. Tentativa
5. Unitatea si pluralitatea de infractiuni
6. Autorul si participantii

III. Pedepsele

1. Categoriile pedepselor
2. Pedepsele principale
3. Pedeapsa accesorie si pedepsele complementare
4. Calculul duratei pedepselor
5. Individualizarea pedepselor
a) dispozitii generale
b) circumstantele atenuante si circumstantele agravante
c) suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere
d) liberarea conditionata

IV. Masurile de siguranta

1. Dispozitii generale (art. 107, 108)
2. Confiscarea speciala (art. 112)

V. Minoritatea
 
VI. Raspunderea penala a persoanei juridice-dispozitii generale (art. 135-137), nu si celelalte dispozitii din titlul VI)

VII. Cauzele care inlatura raspunderea penala

VIII. Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei

IX. Cauzele care inlatura consecintele condamnarii

X. Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala

B. PARTEA SPECIALA

I. Infractiuni contra persoanei

1. Infractiuni contra vietii: art. 188, 189, 191, 192
2. Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii: art. 193, 194, 195, 196.
3. Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.
4. Infractiuni contra libertatii persoanei: art. 205, 206, 207.
5. Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale: art. 218, art. 220.
6. Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private: art. 224, 225.

II. Infractiuni contra patrimoniului

1. Furtul: art. 228-232.
2. Talharia si pirateria: art. 233, 234, 236 si 237.
3. Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii: art. 238, 242, 243, 244 si 248.
4. Distrugerea si tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

III. Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat

1. Infractiuni contra autoritatii: art. 257

IV. Infractiuni contra infaptuirii justitiei

Art. 266-270, art. 273, art. 279-281, art. 284-287.

V. Infractiuni de coruptie si de serviciu

1. Infractiuni de coruptie: art. 289, 290, 291, 292.
2. Infractiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 si art. 308, 309.

VI. Infractiuni de fals

Falsuri in inscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 si 326, 327.

VII. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala

Infractiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

V. DREPT PROCESUAL PENAL

A. PARTEA GENERALA

I. Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale (art. 1-13)
 
II. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal (art. 14-28)

III. Participantii in procesul penal (art. 29-96)

IV. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii

1. Reguli generale (art. 97-103)
2. Audierea persoanelor (art. 104-124 si art. 131) – fara dispozitiile din sectiunea privind protectia martorilor
3. Perchezitia domiciliara (art. 157-164)
4. Expertiza si constatarea (numai art. 172-181^1)
5. Cercetarea locului faptei si reconstituirea (art. 192-195)

V. Masurile preventive si alte masuri procesuale

1. Masurile preventive (art. 202-244)
2. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii (art. 249-252 si 253-256) – fara dispozitiile art. 252^1-252^4

VI. Acte procesuale si procedurale comune

1. Citarea, comunicarea actelor procedurale si mandatul de aducere (art. 257-267)
2. Termenele (art. 268-271)
3. Nulitatile (art. 280-282)

B. PARTEA SPECIALA

I. Urmarirea penala (art. 285-341)

II. Camera preliminara (art. 342-348)

III. Judecata

1. Dispozitii generale (art. 349-370)
2. Judecata in prima instanta (art. 371-407)
3. Apelul (art. 408-425)
4. Contestatia (art. 425^1)
5. Contestatia in anulare (art. 426-432)

IV. Proceduri speciale

1. Acordul de recunoastere a vinovatiei (art. 478-488)
2. Procedura in cauzele cu infractori minori (art. 504-520)
3. Procedura reabilitarii (art. 527-537)

V. Executarea hotararilor penale

Dispozitii generale: art. 550-554 (fara celelalte dispozitii din Titlul V).

*
*      *

In vederea pregatirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii si orice alta documentatie in care se trateaza tematica mentionata la fiecare materie.

Lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, consultate in vederea pregatirii pentru examen, se vor aduce la zi, in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data de 1.06.2014.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close