Tematica examenului de primire in profesia de avocat – Avocati stagiari – septembrie 2014

avocatConsiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a publicat Hotararea 962/2014 privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2014 care cuprinde in anexa Tematica pentru examenul de primire in profesia de avocat pentru avocati stagiari.

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT
– AVOCATI STAGIARI –

I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat.
2. Primirea in profesia de avocat.
3. Incompatibilitati, interdictii si nedemnitati privind profesia de avocat.
4. Asistenta judiciara.
5. Activitatea profesionala a avocatului.
6. Drepturile si indatoririle avocatilor in raporturile cu clientii.
7. Raporturile dintre avocati.
8. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
9. Modalitatile de exercitare a profesiei de avocat.
10. Drepturile si indatoririle avocatilor.
11. Regulile de deontologie profesionala ale exercitarii profesiei de avocat.
12. Tabloul anual al avocatilor.
13. Transferul, suspendarea si incetarea calitatii de avocat.
14. Raspunderea disciplinara a avocatilor.
15. Pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatilor.
16. Organele profesiei de avocat.

*
*      *

Pentru pregatirea examenului la disciplina „Organizarea si exercitarea profesiei de avocat” este suficienta analizarea textelor cuprinse in urmatoarele acte:
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 98 din 7.02.2011;
2. Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 898 din 19 decembrie 2011;
3. Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeana (CCBE) in Sesiunea Plenara din 28 octombrie 1998 si modificat in Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 si 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro), aplicat in Romania ca fiind Codul deontologic al avocatului roman conform Hotararii Congresului avocatilor din 19-20 iunie 1999 si Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicata pe site-ul www.unbr.ro.

Se vor avea in vedere si modificarile aduse actelor normative prezentate mai sus, intervenite pana la data de 1.06.2014.

II. DREPT CIVIL

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALA

1. Aplicarea in timp a Codului civil din 2009.
2. Raportul juridic de drept civil. Notiune. Caractere sau trasaturi specifice. Elemente structurale (subiecte, continut, obiect).
3. Actul juridic civil. Notiune si clasificari. Structura actului juridic civil: capacitatea de a incheia acte juridice civile; consimtamantul si viciile sale (eroarea, dolul, violenta si leziunea); obiectul actului juridic civil; cauza actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitatile actului juridic civil (conditia si termenul). Nulitatea actului juridic civil (definitie, reglementare in noul Cod civil, cauzele nulitatii, clasificarea nulitatilor, regimul juridic al nulitatilor absolute si al nulitatilor relative, efectele nulitatii actelor juridice civile).
4. Prescriptia extinctiva. Definitie. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescriptiei extinctive. Termenele de prescriptie extinctiva. Cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen).

B. PERSOANELE

1. Persoana fizica. Reglementare. Capacitatea civila a persoanei fizice (capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu).
2. Persoana juridica. Reglementare. Notiune si elemente constitutive. Infiintarea persoanei juridice. Capacitatea civila a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea si incetarea persoanelor juridice.

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Dreptul de proprietate privata. Definitie. Continut. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata.
2. Dreptul de proprietate publica. Definitie. Caractere juridice. Obiectul dreptului de proprietate publica. Titularii dreptului de proprietate publica. Exercitarea dreptului de proprietate publica (dreptul de administrare, dreptul de concesiune si dreptul real de folosinta gratuita).
3. Proprietatea comuna. Proprietatea pe cote-parti. Proprietatea in devalmasie.
4. Dezmembramintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de servitute. Dreptul de superficie.
5. Apararea dreptului de proprietate. Actiunea in revendicare a dreptului de proprietate.

D. TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR

1. Obligatia civila. Definitie. Reglementare. Izvoarele obligatiilor. Clasificarea obligatiilor dupa obiectul lor.
2. Contractul-izvor de obligatii. Notiune. Incheierea contractului. Reglementarea negocierilor precontractuale in noul Cod civil. Oferta si acceptarea. Efectele contractului intre parti si fata de terti. Consecintele neexecutarii contractului potrivit noului Cod civil (remediile neexecutarii contractului): termenul suplimentar de executare; exceptia de neexecutare a contractului; rezolutiunea si rezilierea contractului; riscurile contractului. Cesiunea contractului.
3. Faptele juridice licite-izvoare de obligatii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorata. Imbogatirea fara justa cauza.
4. Faptele ilicite si celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu-izvoare de obligatii civile (Raspunderea civila delictuala). Notiune. Reglementare. Raspunderea pentru fapta proprie. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general, de animale si de ruina edificiului. Efectele raspunderii civile delictuale (raportul de obligatii civile delictuale; principiile care guverneaza dreptul si indatorirea corelativa de reparare a prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent banesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum si a prejudiciilor prin ricoseu sau reflectare).
5. Efectele obligatiilor. Executarea voluntara in natura a obligatiilor (plata). Executarea silita in natura a obligatiilor. Executarea indirecta sau prin echivalent a obligatiilor (daunele-interese).
6. Dinamica obligatiilor. Cesiunea de creanta. Subrogatia in drepturile creditorului. Preluarea datoriei. Novatia.
7. Compensatia-mod de stingere a obligatiilor.

E. CONTRACTE SPECIALE

1. Contractul de vanzare-cumparare.
2. Contractul de donatie.
3. Contractul de locatiune.
4. Contractul de mandat.
5. Contractul de intretinere.
6. Contractul de tranzactie.

F. SUCCESIUNI

1. Mostenirea legala.
2. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive.

*
*      *

Pentru pregatirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, monografii, tratate, comentarii, studii, articole, note etc.) in care este abordata aceasta tematica, in acord cu reglementarile noului Cod civil si legislatiei conexe aflata in vigoare.

Lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, consultate in vederea pregatirii pentru examen, se vor aduce la zi, in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data de 1.06.2014.

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Principii fundamentale ale procesului civil.
2. Competenta. Competenta materiala. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului. Competenta teritoriala. Delegarea instantei. Stramutarea. Exceptia de necompetenta. Conflictele de competenta. Conexitatea si litispendenta. Dispozitiile speciale privind competenta.
3. Capacitatea procesuala, calitatea procesuala, formularea unei pretentii si interesul-conditii de exercitare a actiunii civile.
4. Clasificarea actiunilor civile.
5. Participantii la procesul civil. Compunerea si constituirea instantei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuala. Interventia voluntara si fortata a tertilor in procesul civil. Reprezentarea judiciara (conventionala) a persoanelor fizice in procesul civil.
6. Forma cererilor. Citarea si comunicarea actelor de procedura. Nulitatea actelor de procedura.
7. Termenele procedurale. Notiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decaderea. Repunerea in termen.
8. Cererea de chemare in judecata. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii si constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare in judecata. Modificarea cererii.
9. Intampinarea si cererea reconventionala.
10. Masurile asiguratorii. Sechestrul asigurator. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
11. Şedinta de judecata. Incheierile. Exceptiile procesuale (fara exceptia de neconstitutionalitate). Probele (subiectul, obiectul si sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea si administrarea probelor. Administrarea probelor de catre avocati. Asigurarea probelor. Proba prin inscrisuri. Proba prin declaratiile martorilor. Marturisirea. Expertiza. Prezumtiile). Suspendarea judecatii. Perimarea. Actele procesuale de dispozitie ale partilor (renuntarea, achiesarea, tranzactia).
12. Hotararea judecatoreasca. Deliberarea si pronuntarea. Clasificarea hotararilor. Termenul de gratie. Cheltuielile de judecata. Efectele hotararii. Executarea vremelnica. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii.
13. Caile extraordinare de atac de retractare. Contestatia in anulare. Revizuirea.
14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasa judiciara. Ordonanta presedintiala. Oferta de plata (oferta reala). Procedura impartelii judiciare (partajul judiciar). Divortul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) si Noului Cod de procedura civila (art. 914-934). Procedura ordonantei de plata. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusa.
15. Executarea silita potrivit Noului Cod de procedura civila. Scopul si obiectul executarii silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanta de executare (art. 650). Competenta executorului judecatoresc (art. 651, art. 653 si art. 654). Cererea de executare silita si incuviintarea executarii silite (art. 663-665). Contestatia la executare (art. 711-719).

*
*      *

Tematica are in vedere noul Cod de procedura civila.

In vederea pregatirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii si orice alta documentatie in care se trateaza tematica mentionata la fiecare materie.

Lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, consultate in vederea pregatirii pentru examen, se vor aduce la zi, in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data de 1.06.2014.

IV. DREPT PENAL

A. PARTEA GENERALA

I. Legea penala si limitele ei de aplicare

1. Principii generale
2. Aplicarea legii penale in timp
3. Aplicarea legii penale in spatiu

II. Infractiunea

1. Dispozitii generale
2. Cauzele justificative
3. Cauzele de neimputabilitate
4. Tentativa
5. Unitatea si pluralitatea de infractiuni
6. Autorul si participantii

III. Pedepsele

1. Categoriile pedepselor
2. Pedepsele principale
3. Pedeapsa accesorie si pedepsele complementare
4. Calculul duratei pedepselor
5. Individualizarea pedepselor
a) dispozitii generale
b) circumstantele atenuante si circumstantele agravante
c) suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere
d) liberarea conditionata

IV. Masurile de siguranta

1. Dispozitii generale (art. 107,108)
2. Confiscarea speciala (art. 112)

V. Minoritatea

VI. Raspunderea penala a persoanei juridice-dispozitii generale (art. 135-137), nu si celelalte dispozitii din titlul VI)

VII. Cauzele care inlatura raspunderea penala

VIII. Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei

IX. Cauzele care inlatura consecintele condamnarii

X. Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala

B. PARTEA SPECIALA

I. Infractiuni contra persoanei

1. Infractiuni contra vietii: art. 188, 189, 191, 192
2. Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii: art. 193, 194, 195, 196.
3. Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.
4. Infractiuni contra libertatii persoanei: art. 205, 206, 207.
5. Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale: art. 218, art. 220.
6. Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private: art. 224, 225.

II. Infractiuni contra patrimoniului

1. Furtul: art. 228-232.
2. Talharia si pirateria: art. 233, 234, 236 si 237.
3. Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii: art. 238, 242, 243, 244 si 248.
4. Distrugerea si tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

III. Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat

1. Infractiuni contra autoritatii: art. 257

IV. Infractiuni contra infaptuirii justitiei

Art. 266-270, art. 273, art. 279-281, art. 284-287.

V. Infractiuni de coruptie si de serviciu

1. Infractiuni de coruptie: art. 289, 290, 291, 292.
2. Infractiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 si art. 308, 309.

VI. Infractiuni de fals

Falsuri in inscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 si 326, 327.

VII. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala

Infractiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

V. DREPT PROCESUAL PENAL

A. PARTEA GENERALA

I. Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale (art. 1-13)

II. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal (art. 14-28)

III. Participantii in procesul penal (art. 29-96)

IV. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii

1. Reguli generale (art. 97-103)
2. Audierea persoanelor (art. 104-124 si art. 131) – fara dispozitiile din sectiunea privind protectia martorilor
3. Perchezitia domiciliara (art. 157-164)
4. Expertiza si constatarea (numai art. 172-181^1)
5. Cercetarea locului faptei si reconstituirea (art. 192-195)

V. Masurile preventive si alte masuri procesuale

1. Masurile preventive (art. 202-244)
2. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii (art. 249-252 si 253-256) – fara dispozitiile art. 252^1-252^4

VI. Acte procesuale si procedurale comune

1. Citarea, comunicarea actelor procedurale si mandatul de aducere (art. 257-267)
2. Termenele (art. 268-271)
3. Nulitatile (art. 280-282)

B. PARTEA SPECIALA

I. Urmarirea penala (art. 285-341)

II. Camera preliminara (art. 342-348)

III. Judecata

1. Dispozitii generale (art. 349-370)
2. Judecata in prima instanta (art. 371-407)
3. Apelul (art. 408-425)
4. Contestatia (art. 425^1)
5. Contestatia in anulare (art. 426-432)

IV. Proceduri speciale

1. Acordul de recunoastere a vinovatiei (art. 478-488)
2. Procedura in cauzele cu infractori minori (art. 504-520)
3. Procedura reabilitarii (art. 527-537)

V. Executarea hotararilor penale

Dispozitii generale: art. 550-554 (fara celelalte dispozitii din Titlul V).

*
*      *

In vederea pregatirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii si orice alta documentatie in care se trateaza tematica mentionata la fiecare materie.

Lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, consultate in vederea pregatirii pentru examen, se vor aduce la zi, in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data de 1.06.2014.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close