Concurs de admitere in magistratura: 1 iulie – 16 octombrie 2014

judecatoriConcursul de admitere in magistratura se va desfasura in perioada 1 iulie – 16 octombrie 2014, este orrganizat pentru ocuparea a 26 de posturi de judecator la judecatorii si 10 posturi de procuror la parchetele de pe langa judecatorii, iar taxa de inscriere este de 400 lei.

Prin Hotararea Plenului nr. 727/18 iunie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului National al Magistraturii. Ia Bucuresti, in perioada 1 iulie – 16 octombrie 2014. a concursului de admitere in magistratura, in conditiile art. 33 alin. (l) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/5 aprilie 2012, modificata.

Sustinerea probelor de concurs se va desfasura astfel:
31 august 2014 – proba scrisa eliminatorie, tip grila, de verificare a cunostintelor
juridice la urmatoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept
procesual penal;
14 septembrie 2014 – test de verificare a rationamentului logic;
6 – 14 octombrie 2014 – sustinerea interviului

Pentru a fi numit in magistratura orice persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 5 ani.

La concursul de admitere in magistratura se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute ia art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor republicata si a conditiilor privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevazute ia art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, in functiile prevazute de lege, la data sustinerii concursului, respectiv:
a) are cetatenia romana, are domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
d) cunoaste limba romana si are o vechime in specialitate de cel putin 5 ani la data sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv de a fi apt din punct de vedere medical si psihologic, si a conditiei de a se bucura de o buna reputatie prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeasi lege se efectueaza dupa data afisarii rezultatelor finale.

Cererile pentru inscrierea la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, la tribunalele sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea, in ale caror circumscriptii domiciliaza candidatii, pana la data de 22 iulie 2014.

La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
b) actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie. in copie certificata pentru
conformitate de candidat;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere:
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) declaratia pe propria raspundere privind existenta unor eventuale intreruperi in
activitate;
h) curriculum vitae;
i) carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre candidat.

Taxa de inscriere, in cuantum de 400 RON, se plateste la casieria tribunalului sau, dupa caz, a parchetului la care se face inscrierea.

Examinarea candidatilor se va face in doua etape. Prima etapa este eliminatorie si consta in sustinerea urmatoarelor probe scrise eliminatorii:

1. test de verificare a cunostintelor juridice prin sustinerea unei probe, tip grila cu 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare din urmatoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal.

Lucrarile se noteaza cu „admis” sau „respins”. In functie de punctajul obtinut de candidat. La testul grila fiecare raspuns corect valoreaza un punct. Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7,00.

2. test-grila de verificare a rationamentului logic constand in rezolvarea unui test grila care cuprinde 100 de intrebari la care se puncteaza raspunsurile si 20 de intrebari supuse pretestarii in conditii de concurs, ale caror raspunsuri nu se puncteaza.

La testul grila de verificare a rationamentului logic participa numai candidatii declarati admisi la testul grila de verificare a cunostintelor juridice.

Lucrarile se noteaza cu „admis” sau „respins”. In functie de punctajul obtinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa raspunda corect la minimum 30 de intrebari din cele 100 de intrebari ale caror raspunsuri se puncteaza.

Nota obtinuta la prima etapa este suma notelor obtinute la cele doua probe in raport cu urmatoarea pondere: 70% – testul grila de verificare a cunostintelor juridice; 30% – testul – grila de verificare a rationamentului logic. Sunt declarati admisi in etapa a II-a candidatii admisi Ia flecare dintre cele doua probe, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la prima etapa, in limita dublului numarului de locuri scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mare de 100, respectiv in limita triplului numarului de posturi scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mic sau egal cu 100.

Numarul candidatilor admisi in etapa a II-a se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapa consta in sustinerea unui interviu care consta in:
a) elaborarea in scris a unei analize cu privire la subiectul extras de catre
candidat si sustinerea orala a acestuia,
b) analiza orala a unei spete cu elemente de etica specifice profesiei.

Analiza prevazuta la lit. a) se preda comisiei de examinare dupa sustinerea orala a acesteia si va fi avuta in vedere la aprecierea interviului.

Sunt declarati admisi la acesta proba candidatii care au obtinut nota minima 7.

Nota obtinuta la concurs este suma notelor obtinute in cele doua etape, calculata in raport cu urmatoarea pondere: nota de la prima etapa 75%, interviul 25%.

Conform art. 25 alin. (4) din Regulament, clasificarea candidatilor urmeaza a se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concurs.

Departajarea candidatilor cu note egale se face conform dispozitiilor art. 25 alin. (3) din regulament.

Consulta si:

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close