23 de intrebari si raspunsuri despre politicile salariale

Q and A1. Care a fost cuantumul salariului minim brut pe tara in anul 2014?

Conform art. 1 din H.G. nr. 871/2013, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata era 850 lei lunar, iar incepand cu data de 1 iulie 2014, cuantumul acestuia a devenit 900 lei lunar.

2. Cui se aplica prevederile legale referitoare la salariul minim brut garantat in plata?

Prevederile H.G. nr. 871/2013 se aplica atat in sistemul concurential, cat si in sistemul bugetar la salariile de baza mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara care contin, dupa caz, sporul de vechime in munca.

3. In sistemul bugetar de salarizare salariul minim include sporul de vechime?

Art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 1/2010, prevede ca, incepand cu luna ianuarie 2010, in salariile de baza ale functiilor de executie si ale functiilor de conducere este cuprins in toate cazurile sporul de vechime in munca in cuantumul avut in luna decembrie 2009.

4. Cine poate beneficia de tichete de masa in sistemul bugetar?

In anul 2014, conform art. 5 din Ordonanta nr. 29/2013, in sistemul bugetar pot beneficia de tichete de masa numai salariatii care isi desfasoara activitatea la operatori economici sau, dupa caz, la institutiile finantate integral din venituri proprii si in unitatile prevazute la art. 93 alin (1^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Pot beneficia de tichete de masa salariatii detasati intr-o institutie care nu acorda tichete de masa?

Salariatii detasati intr-o institutie care nu acorda tichete de masa nu primesc tichete de masa in perioada detasarii in aceasta institutie.

6. Care este numarul maxim de tichete de masa care poate fi acordat lunar?

Art. 15 din H.G. nr. 5/1999 stabileste ca numarul de tichete utilizate de un salariat intr-o luna este cel mult egal cu numarul de zile lucratoare in care acesta este prezent la lucru in unitate si nu poate depasi numarul de zile lucrate.

7. Care este perioada din luna cand trebuie acordate tichetele de masa?

Potrivit prevederilor art.5 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare.

8. Pot fi acordate tichete de masa in perioadele in care salariatii isi efectueaza concediul de odihna, beneficiaza de zile libere platite, sunt delegati sau detasati in afara localitatii sau se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca?

Conform art. 11 din H.G. nr. 5/1999, nu se pot acorda tichete de masa in perioadele in care salariatii:

a) isi efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor si, respectiv, potrivit contractelor colective de munca;

b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992, precum si de zile festive si de sarbatoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de munca;

c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie zilnica sau lunara de delegare sau de detasare;

d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

9. Cum se stabilesc beneficiarii tichetelor de masa de catre un operator economic?

Potrivit prevederilor art. 2 din H.G nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz, stabilesc prin contractele colective de munca:

  • numarul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa,
  • valoarea nominala a tichetului de masa, in limita celei prevazute de lege,
  • numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distribuie tichete de masa salariatilor, criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa, tinand seama de conditiile concrete de lucru in care isi desfasoara activitatea unele categorii de salariati, de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitatii.

10. Cum se realizeaza promovarea in grad/treapta profesionala a personalului din sectorul bugetar?

De regula, potrivit art. 26 alin. (5) din Legea – cadru nr. 284/2010, promovarea se face pe un post vacant si, daca statutele si legile speciale nu prevad altfel, poate fi facuta prin transformarea propriului post.

Promovarea in grade sau trepte imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine”, cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.

11. Cum se poate acorda sporul pentru titlul stiintific de doctor?

Incepand din ianuarie 2010 acest spor nu se mai acorda, fiind abrogat pentru personalul contractual prin art.14 lit.l) din O.U.G. nr.1/2010, iar pentru functionarii publici prin art.48 alin.(1) pct.13 din Legea-cadru nr.330/2009.

12.Cum se realizeaza stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare?

Incepand cu anul 2011, se aplica prevederile art. 20 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, persoanele care gestioneaza fonduri comunitare beneficiind de o majorare a salariului de baza cu pana la 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta.

13. Cum se acorda sporul pentru complexitatea muncii de care beneficiaza persoanele desemnate cu controlul financiar preventiv propriu ?

Persoana desemnata conform legii sa exercite controlul financiar preventiv incepand cu 01.01.2011 va beneficia, potrivit art.20 alin.(4) din Legea-cadru nr.284/2010, pe perioada de exercitare a acestuia, de salariul de baza majorat cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare.

14. Cum este salarizat personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare?

Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare beneficiaza de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare proportional cu timpul efectiv alocat realizarii activitatii pentru fiecare proiect, indiferent de numarul de proiecte, fara a depasi durata normala a timpului de lucru, aceasta problematica fiind reglementata de art. 34 din Legea – cadru nr. 284/2010.

15. Se platesc orele suplimentare ?

Art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 103/2013 reglementeaza ca munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza numai cu timp liber corespunzator.

16. Sporul de vechime in munca se acorda persoanelor care in urma pensionarii din sistemul bugetar s-au angajat cu contract individual de munca?

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.

Pe perioada in care, dupa pensionare, o persoana s-a incadrat cu contract individual de munca, are dreptul la sporul de vechime in munca.

17. In ce conditii poate creste castigul salarial mediu brut lunar prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici care intra sub incidenta Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ?

In baza prevederilor art.9 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013, cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depasi 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz.

18. Cum poate fi completata anexa nr. 2 – Lista specializarilor din Ordinul nr. 539/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator cu noi specializari?

Art. 5 al Ordinului nr. 539/2013 prevede posibilitatea actualizarii periodice a anexei nr. 2 – Lista specializarilor in conformitate cu modificarile intervenite in Nomenclatorul domeniilor si al programelor de studii universitare, domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, aprobat prin hotarare a Guvernului elaborata de Ministerul Educatiei Nationale.

19. Ce facilitate fiscala se acorda in baza Ordinului nr. 539/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator?

Facilitatea fiscala consta in scutirea de la plata impozitului pe venit realizat de persoanele care intra sub incidenta ordinului, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si se aplica la salariul brut.

20. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice poate echivala specializarile incluse in anexa nr. 2 a Ordinului nr. 539/2013?

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nu are atributii in domeniul stabilirii specializarilor care corespund specificului Ordinului 539/2013 sau in echivalarea acestora, ordinul neprevazand aceasta posibilitate.

21. Personalul cu studii universitare superioare de licenta de trei ani absolvite cu diploma (ciclul I Bologna) pot fi incadrati pe posturi ce prevad studii superioare?

Potrivit prevederilor art.27 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S).

22. Contractul individual de munca cu norma de timp partial presupune o vechime in munca proportionala cu perioada de timp lucrata sau in raport cu orele de munca prestate?

Potrivit art. 16 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.

In conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile.

Vechimea in munca se raporteaza la totalitatea perioadelor in care o persoana a desfasurat o activitate in temeiul unui contract individual de munca, astfel aceasta se calculeaza in raport de intreaga perioada de timp lucrata ca salariat, si nu in raport de orele de munca prestate efectiv de acesta.

23. Promovarea personalului cu studii superioare pe functii si grade profesionale este obligatorie la finalizarea studiilor universitare?

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Capitolul II lit. L al Anexei nr. I la Legea cadru 284/2010, absolventii invatamantului superior de lunga si scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional imediat superior gradului de debutant numai in masura in care atributiile din fisa postului au fost modificate in mod corespunzator, pastrandu-si gradatia avuta la data promovarii.

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

1 comentariu pentru “23 de intrebari si raspunsuri despre politicile salariale”

  1. Danutz spune:

    Sunt bugetar.
    In prezent (02.07.2015) am salarul de incadrare de 834 lei. La acesta se adauga sporul de vechime (15 ani vechime) si nu mai stiu ce spor si ajunge salariul brut la aproximativ 1100 lei.
    Este corect ca eu, cu 15 ani vechime sa am acelasi salar brut cu a unui debutant cu nici macar un an vechime?

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close