Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Legea nr. 85/2014. Sucursale. Exceptii procesuale

Practica instanteTribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a civila

Sentinta civila nr. 9392 din 6 noiembrie  2014

Dosar nr. 24664/3/2014

Pe rolul instantei se afla solutionarea cauzei civile de fata formulata de creditoarea SM-in insolventa prin administrator judiciar MIT impotriva debitoarei ESA cu sediul in sector 1, Bucuresti, intemeiata pe dispozitiile Legii 85/2006 privind procedura insolventei.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns debitoarea prin consilier juridic, lipsa fiind creditoarea.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta, care invedereaza instantei ca prin Serviciul Registratura s-a depus la data de 1 august 2014 contestatie si la data de 6 august 2014 intampinare si la dat de 6  noiembrie 2014 cerere de amanare a cauzei de catre creditoare, dupa care

Instanta pune in discutie cererea de amanare a cauzei, depusa de catre creditoare, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila.

Debitoarea, prin consilier juridic, depune inscrisuri privind achitarea primelor doua transe din acordul de mediere si extrase de cont si arata ca prezenta cerere de insolventa este formulata cu rea-credinta, avand in vedere ca sustine creditoarea ca nu s-au facut plati, desi exista un acord de mediere incheiat intre parti, fiind achitate primele doua  rate, celelalte rate neputand fi achitate, deoarece asociatul nu a manifestat o disponibilitate in acest sens. Mentioneaza, ca acordul de mediere incheiat este inca in vigoare si se opune cererii de amanare a cauzei, avand in vedere ca prezenta cerere cauzeaza prejudicii debitoarei si clientilor.

Instanta, considera ca nu este justificata cererea de amanare a cauzei formulata de catre creditoare, care a aratat ca debitoarea a achitat o parte din debitul datorat, iar cu privire la exceptia invocata solicita depunerea statutului debitoarei, atat timp cat la dosarul cauzei este depus certificat emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Debitoarea, prin consilier juridic, invedereaza instantei ca Sucursala nu are nici un statut.

Instanta acorda cuvantul pe exceptii.

Debitoarea, prin consilier juridic, solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, indicand ca dispozitiile Legii nr. 85/2006 nu se aplica si dezmembramintelor. In art. 3 pct. 5 din Legea nr. 85/2006 se defineste calitatea de debitor, considerand ca o Sucursala nu reprezinta un alt profesionist fata de societatea mama, nefiind diferita de aceasta. Sucursala se supune inregistrarii in Registrului Comertului, avand caracter de sediu secundar al societatii mama si desi are organe de conducere, nu detine patrimoniu propriu. Solicita admiterea exceptiilor si respingerea cererii de deschidere a procedurii insolventei.

Instanta retine cauza spre solutionare.

TRIBUNALUL

Deliberand asupra cererii de fata, retine urmatoarele:

La data de 16.07.2014, creditoarea SM – societate in insolventa reprezentata prin administratorul judiciar Mit a formulat o cerere pentru deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei ESA – sucursala Bucuresti,  in vederea recuperarii creantei pe care o detine in cuantum de 2.763.970,84 lei.

In motivare arata:

„In fapt, intre subscrisa si debitoare a fost incheiat contractul de prestari nr.9/27.05.2014 avand ca obiect prestatii cu excavatorul, contract de prestari servicii nr.36/20.07.2011, avand ca obiect executarea de lucrari si prestarea de servicii in cadrul obiectivului “Lucrari la cheie LES 110 kV CET Sud Filaret si “913/50655 Lucrari la cheie LES 110 kV Chitila Laromet cu anexele aferente si actul aditional nr. I la acesta, precum si contractul de subscontractare nr.36.1/31614/20.07.2011 in baza carora au fost emise facturile : Fact nr. 00157/25.04.2012, fact.nr. 00167/25.07.2012, fact. nr.00173/23.08.2012, fact 00177/24.09.2012 fact. nr. 00187/22.10.2012, fact. nr. 00195/21.11.2012, fact. nr. 00217/29.04.2013, fact. nr. 00218/29.05.2013, fact nr. 00227/30.08.2013, fact. nr. 00226/30.08.2013, fact nr. 00228/30.09.2013, fact nr. 00231/23.10.2013, fact nr. 00235/27.11.2013, fact nr. 00236/18.12.2013, fact.nr. 00243/31.01.2014, facturi ce au fost acceptate la plata.

Desi termenul de plata a devenit scadent, debitoarea nu si-a indeplinit obligatia de plata, astfel ca, detinem impotriva acesteia o creanta certa, lichida si exigibila ce depaseste valoarea prag prevazuta de lege.

Fata de imprejurarea ca de la data scadentei debitului datorat au trecut mai mult de 60 zile si avand in vedere dispozitiile art. 5 pct 29 din Legea 85/2014, insolventa debitorului nostru este prezumata ca fiind vadita.

Sunt intrunite si conditiile prevazute de art. 5 pct.20 din Legea 85/2014, pentru a putea solicita deschiderea procedurii insolventei debitorului. Astfel, avem o creanta certa, lichida si exigibila de mai mult de 60 de zile, iar valoarea creantei depaseste pragul minim de 40.000,00 lei potrivit dispozitiilor art.5 pct.72.

Avand in vedere argumentele expuse, va solicitam sa constatati ca in cauza sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru deschiderea procedurii insolventei si pe cale de consecinta, va solicitam sa admiteti cererea si sa dispuneti deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitorului ESA SB, cu sediul social in Bucuresti, ,inregistrata la Registrul Comertului sub nr., avand C.U.I RO 566 si DESEMNAREA IN CALITATE DE Administrator judiciar a MIT.

In dovedirea sustinerilor noastre intelegem sa ne folosim de proba cu inscrisuri.”

Cererea creditorului a fost comunicata debitorului, care  a formulat contestatie la data de 01.08.2014.

„Avand in vedere faptul ca nu exista o stare de insolventa asupra starii patrimoniului sucursalei, iar cererea introductiva nu respecta prevederile legale, va solicitam respingerea acesteia.

Intelegem sa invocam pe cale de exceptie:

  1. exceptia inadmisibilitatii cererii de deschidere a procedurii deoarece nu sint indeplinite conditii prevazute de catre lege pentru a se putea introduce o cerere de deschidere a procedurii. Prin urmare, potrivit legii creditorul trebuie sa detina o creanta certa, lichida si exigibila. In cazul dedus judecatii nu sint indeplinite toate conditiile, deoarece intre parti s-a incheiat in data de 07.04.2014 un acord de mediere, prin care partile de comun acord au stabilit un grafic de esalonare a platilor. Astfel incit nu este indeplinita conditia exigibilitatii platii sumelor. Depunem anexat, acordul de mediere impreuna cu contractul de mediere. Totodata se cere din punct de vedere al legii 85/2014 sa existe min. 60 de zile de incetare de plati catre creditor. Potrivit acordului de mediere, prima plata trebuie sa se efectueze in data de 31.08.2014, astfel incit nu s-au indeplinit 60 de zile de la data de 31.08.2014. Restul cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca in vederea formularii cererii sint aratate in cuprinsul contestatiei.
  2. exceptia lipsei calitatii procesual pasive a sucursalei noastre avind in vedere dispozitiile legii 85/2014. Conform dispozitiilor legale, legea 85/20014 se aplica persoanelor juridice care au calitatea de debitor( art. 5 pct. 26). Prin urmare, sucursala nu este o persoana juridica. Potrivit legii 31/1990- legea societatilor comerciale, sucursala este un dezmembramint al persoanei juridice. Totodata sucursala desi are o organizare si conducere proprie nu are patrimoniu, astfel incit nu se poate realiza scopul legii 85/2014. Prin admiterea acestei exceptii va solicitam sa dispuneti respingerea cererii de deschidere a procedurii insolventei.
  3. exceptia lipsei de interes a creditoarei, avind in vedere existenta acordului de mediere dintre parti, acord semnat in data de 07.04.2014 in fata mediatorului SVI. Prin urmare, nu exista un interes in nerespectarea acordului de mediere, acord care este valabil, nefiind anulat de o instanta judecatoreasca. Recuperarea debitelor se face in baza acordului de mediere, astfel incit nefiind intr-o stare de insolventa prezumata sau iminenta, creditoarea nu are nici un interes in promovarea unei cereri de deschidere a procedurii. In cazul in care nu s-ar respecta acordul de mediere, atunci s-ar putea pune in discutie un interes al creditoarei.”

In probatiune debitoarea a prezentat acordul de mediere incheiat la 07.04.2014, grafic privind esalonarea datoriilor, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, certificat de atestare fiscala.

In conformitate cu prevederile art.248 Noul C.pr.civ., instanta a pus in discutie mai intai exceptiile invocate de catre debitoare, privind inadmisibilitatea cererii de deschidere a procedurii, a lipsei calitatii procesuale pasive a sucursalei si a lipsei de interes a creditorului.

In ceea ce priveste exceptia invocata de debitor privind inadmisibilitatea formularii cererii, instanta constata ca aceasta este in stransa legatura cu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, astfel ca le va analiza deopotriva.

Debitorul este o sucursala a societatii ESA   care are un sediu distinct de cel al societatii mama, are  persoane imputernicite in calitate de director si administrator, cu puteri depline, astfel ca debitoarea poate sta  in judecata, ca parata, i potrivit articolului 56 alin.2 Noul Cod procedura civila, societatile care nu au personalitate juridica, asa cum este si cazul in speta, pot sta in judecata, ca parate, daca sunt constituite potrivit legii.

In cauza, instanta constata ca cele doua contracte de prestari sunt semnate de reprezentantul sucursalei, ca debitoarea este inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti (fila 7) si conform articolului 56 alin.2 Noul Cod procedura civila, are capacitatea si folosinta drepturilor sale civile, astfel ca, poate sa fie parte in judecata, astfel ca, sub acest aspect, exceptia invocata de catre debitoare privind lipsa calitatii procesuale pasive nu este intemeiata.

Pe de alta parte insa, suntem in fata unei legi speciale, cea a insolventei, iar cererea pentru deschiderea procedurii de insolventa este indreptata impotriva unui debitor – sucursala a societatii mama, astfel ca se pune o alta problema,  daca impotriva unei sucursale, lipsita de personalitate juridica poate fi deschisa procedura de insolventa,  raportat la prevederile art.43  din Legea nr.31/1990.

Art.3 alin.1 din Legea nr.85/2014 prevede ca legea se aplica profesionistilor, astfel cum sunt definiti la art.3 alin.2 din Codul civil, insa o sucursala reprezinta un dezmembramant al unei persoane juridice, care nu are personalitate juridica si nu are un patrimoniu propriu.

Neavand personalitate juridica proprie, nici patrimoniu si fiind dependente economic total de societatea-mama, sucursalele nu pot face obiectul unei proceduri de insolventa, care are ca principiu maximizarea gradului de valorificare a activelor si de recuperare a creantelor.

Sucursala face parte din structura organica a societatii primare fondatoare, singura care detine calitatea de subiect de drept. Altfel spus, sucursala se analizeaza ca un dezmembramant, o modalitate de descentralizare a activitatii societatii mame care o patroneaza.

Avand in vedere toate aceste dispozitii legale mentionate, judecatorul sindic considera ca sucursala  fiind lipsita de personalitate juridica si de capacitate de exercitiu nu poate fi supusa procedurii insolventei, astfel ca va admite contestatia debitorului, precum si exceptia de inadmisibilitate a cererii de deschidere a procedurii, cu consecinta respingerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite contestatia debitorului.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a debitorului.

Admite exceptia inadmisibilitatii cererii de deschidere a procedurii.

Respinge cererea formulata de creditorul SM– societate in insolventa, reprezentata de administratorul judiciar MIT, impotriva debitorului ESA – sucursala Bucuresti cu sediul in sector 1, avand ca obiect deschiderea procedurii de insolventa.

Executorie. Cu apel ce va fi depus la Tribunalul Bucuresti, sectia a VII-a civila, in  termen de 7 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 06.11.2014.

Sursa: Portal.just

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close