Recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat pentru cei care au obţinut calitatea în una dintre ţările UE

InfolegalÎn Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3191/2015 al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii.

În cadrul Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii se arată:

Prezenta metodologie se aplică persoanelor care au obţinut dreptul legal de a conduce doctorate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi într-o instituţie de învăţământ superior care se regăseşte în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012.

În sensul prezentei metodologii, recunoaşterea automată presupune îndeplinirea procedurii şi a condiţiilor prevăzute de aceasta.

Calitatea de conducător de doctorat se recunoaşte în unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat aprobate conform prevederilor legale în vigoare.

Dosarul pentru recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat include:

  • cerere-tip completată şi semnată de solicitant, în original, conform anexei nr. 2 la ordin;
  • diploma de doctor obţinută în România sau atestatul de echivalare/recunoaştere a diplomei de doctor obţinute în străinătate – în copie legalizată;
  • adeverinţă/diplomă care să ateste calitatea de conducător de doctorat, emisă de autoritatea guvernamentală ori de conducerea instituţiei de învăţământ superior/cercetare-dezvoltare din străinătate, în copie şi traducere legalizată;
  • adeverinţă emisă de autoritatea guvernamentală ori de conducerea instituţiei de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare recunoscută legal în statul de origine – în original şi traducere legalizată, în care este necesar să se precizeze că solicitantul şi-a exercitat calitatea de conducător de doctorat prin conducerea a cel puţin două persoane care au obţinut titlul ştiinţific de doctor;
  • curriculum vitae al solicitantului;
  • lista de lucrări ale solicitantului;
  • actul de identitate, în copie. În cazul în care solicitantul şi-a schimbat numele se depune documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui) – în copie şi traducere legalizată;
  • dovada achitării taxei pentru evaluarea dosarului, în valoare de 50 de lei.

Dosarele candidaţilor din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, care au obţinut calitatea de conducător de doctorat la o instituţie de învăţământ superior care se regăseşte în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, educaţiei, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012, se depun numai de către instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat din România în cadrul căreia candidatul urmează să îşi exercite calitatea de conducător de doctorat.

Dosarele se depun la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice(MECS), direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat.

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) verifică existenţa în fiecare dosar a documentelor prevăzute de prezenta metodologie şi înştiinţează solicitantul în cazul în care se constată că dosarul nu este complet.

În cazul unor suspiciuni cu privire la existenţa unor documente false în dosar, CNRED informează Direcţia generală juridic pentru a sesiza organele abilitate.

Dacă, în urma verificărilor, se constată că instituţia nu este recunoscută legal în statul de origine, dosarul este respins şi CNRED informează solicitantul.

Sursa: Infolegal.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close