Statutul Studentului: drepturi şi obligaţii

Statutul Studentului – proiect de ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Art. 1 Prezentul Statut cuprinde totalitatea drepturilor şi obligaţiilor studenților ce învaţă în instituţiile de învăţământ universitar românesc.

Art. 2 (1) Studentul, ca membru al comunității academice, beneficiază de drepturi și obligații care respectă următoarele principii:

a) principiul echității în educație;

b) principiul participării studenților la viața academică prin structurile de reprezentare;

c) principiul libertăților academice;

d) principiul angajabilității;

principiul învățământului centrat pe student.

(2) Principiul echității în educație presupune următoarele:

a) Statul garantează un învățământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea cât și finalizarea studiilor pentru toți studenții înmatriculați;

b) Cetățenii români precum și cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au dreptul la educaţie subvenţionată în totalitate de către stat, în limita locurilor disponibile și a reglementărilor Legii educației naționale nr. 1/2011. Etnicii români de pretutindeni beneficiază de locuri subvenționate în conformitate cu legislația în vigoare;

c) Taxele de scolarizare la locurile nebugetate reprezintă costurile efective ale actului educațional;

d) Candidații proveniți din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social – absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori – pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii. Universitățile vor asigura acestor studenți servicii gratuite aferente integrării lor academice, sociale și culturale în comunitate și vor urmări permanent traseul lor educațional;

e) În cadrul Instituţiilor de Învăţământ Superior funcţionează principiul egalităţii de șanse pentru toţi studenţii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă;

f) Statul alocă anual un fond de burse și protecție socială a studenților.

(3) Principiul participării studenților la viața academică prin structurile de reprezentare presupune următoarele drepturi ale studenților:

a) Studenţii, în calitate de membri cu drepturi depline ai comunității universitare și parteneri în procesul educațional, sunt reprezentaţi în toate forurile consultative, deliberative și executive din cadrul universităților;

b) Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatele Universitare sunt aleși prin votul direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultății, respectiv universității. Organizațiile studențești legal constituite la nivel de facultate/universitate își pot delega reprezentanți de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanților delegați de organizații studențești în aceste structuri se realizează în baza autonomiei universitare. Procesul de desemnare a studenților membri în orice alte structuri consultative, deliberative și executive se realizează în baza autonomiei universitare și se stabilește de către studenți, prin reprezentanții aleși precum și prin organizațiile studențești legal constituite;

c) Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011;

(4) Principiul libertăților academice presupune următoarele drepturi și libertăți pentru studenți:

a) Libertatea de exprimare a opiniilor este garantată în cadrul instituţiei de învăţământ în care studiază.

b) Dreptul studenților de a se asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti cu caracter social, sindical, profesional, cultural sau sportiv.

c) Studenții nu pot fi sancționați sau discriminați pentru critica privată sau publică adusă argumentat instituției de învățământ superior sau pentru exprimarea opiniei personale în acest sens, atunci când aceștia respectă prevederile legislației în vigoare.

d) Propaganda politică, religioasă ca şi orice formă de discriminare individuală sau în masă sunt interzise în cadrul Instituţiilor de Învăţământ Superior.

(5) Principiul angajabilității presupune următoarele:

a) Procesul educaţional este centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de a se angaja, a-și păstra locul de muncă și de a fi mobil pe piața muncii.

b) Conţinutul teoretic şi practic al studiilor din învăţământul superior trebuie să fie de o natură relevantă pentru domeniul studiat şi cu aplicabilitate în viaţa socială şi economică. Membrii consiliului de administrație ai universității și șefii departamentelor se vor implica activ în identificarea de locuri de desfășurare a practicii de specialitate de către studenți, încheierea de protocoale inter-instituționale în acest sens și distribuirea locurilor de practică în baza unor proceduri elaborate de reprezentanții studenților din organizații, Consilii si Senat și aprobate de Consiliul facultății respectiv Senatul universitar.

c) Rezultatele învățării trebuie să fie în strânsă corelare cu competențele, aptitudinile si atitudinile date de către programele de studii, și cu Cadrul Național al Calificărilor.

(6) Învăţământul Universitar din România este un învăţământ centrat pe student şi pe nevoile acestuia, studentul fiind partener în procesul de educaţie, drepturile studenților care rezultă din principiul învățământului centrat pe student fiind următoarele:

a) dreptul la o evaluare care să urmărească în mod clar obiectivele de învățare ale cursului, cu relevarea aspectelor teoretice și practice aferente acestora;

b) dreptul studenților de a beneficia de trasee de învățare individualizate. În acest sens, studenților le este asigurat dreptul la libera alegere a cursurilor și specializărilor, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu planurile de învățământ;

c) dreptul de a lua parte la stagii de mobilitate internă sau externă, cu recunoașterea creditelor obținute în acest fel;

d) dreptul de a le fi recunoscute competențele obținute prin mijloace non formale sau formale, dobandite anterior sau în timpul programului de studii urmat;

Art. 3 (1) În calitate de membru al comunităţii academice, studentul are următoarele drepturi generale:

a) învățământ gratuit în universităţile publice, în limita locurilor alocate anual de guvern;

b) dreptul la învăţământ de calitate;

c) durata studiilor prevăzută de lege este recunoscută ca vechime în muncă;

d) studenții au acces la programe de mobilitate, internă și externă. După acceptarea cererilor de mobilitate internă, universitățile au obligația de a depune diligențele necesare pentru ca acest lucru să fie asigurat, în limita unor locuri minime disponibile;

e) studenții se pot transfera de la o universitate la alta doar pe baza acordului universității unde dorește să studieze. În acest context, studentul își păstrează locul bugetat;

f) studenţii beneficiază de o reducere de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice;

g) studenții au dreptul la protecția datelor personale;

h) studenții pot participa la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite ce va fi consemnat în suplimentul la diploma de studii.

(2) În relația cu universitatea studenții au următoarele drepturi:

a) dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic, precum şi la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit;

b) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, în legătură cu programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a elementelor menționate anterior, poate fi făcută doar cu acordul studenților;

c) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice. Organizațiile studențești pot iniția activități de evaluare a aspectelor menționate mai sus, cu respectarea legilor în vigoare;

d) evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie, conform legii. Universitatea va publica rezultatele evaluării pe site-ul propriu. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte;

e) dreptul să primească la începutul primului an de studiu un “Ghid al studentului” cu informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile studentului, la detaliile legate de materii și servicii puse la dispoziție de universitate, modalitatea de evaluare, modalitatea de stabilire a taxelor, baza materială a universitaţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse și alte mijloace de finanțare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate;

f) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară studiile;

g) studenții beneficiază de dreptul la proprietate intelectuală care se partajează cu echipa și universitatea în care lucrează, conform legislației în vigoare;

h) dreptul de a solicita și de a primi accesul la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiază;

i) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universității;

j) dreptul de a fi reprezentați în structurile decizionale ale Instituţiei de Învăţământ Superior într-o proporţie de minim 25%, în condițiile legii;

k) studenții sunt reprezentați în decizia modalității de desemnare a Rectorului precum și în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de alegere, în condițiile legii;

l) dreptul de a sesiza sub protecţia identităţii, abuzurile şi neregulile, precum şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare;

m) studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces în totalitatea spaţiilor universitare şi locuri special amenajate pentru desfăşurarea normală atât a activităţilor academice, cât şi a celor sociale şi culturale;

n) studenții au dreptul să se organizeze în asociații cu statut de reprezentare și asociaţii profesionale în condiţiile legii. Instituţiile de Învăţământ Superior au obligaţia de a se consulta permanent cu organizațiile studențești legal constituite;

o) organizațiile studențești au dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite. Modalitatea de colaborare între universități și organizații este prevăzută în Carta Universitară;

p) dreptul de a studia în limba maternă, în condiţiile stabilite de lege;

q) studenții au dreptul să fie informaţi de către organele de conducere ale universităţii despre hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei;

r) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise sau online și de a primi răspuns scris, respectiv online la aceste cereri, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare;

s) studenții au dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități.

(3) În organizarea proceselor de învățare/predare studenții au următoarele drepturi:

a) dreptul de a beneficia de servicii de informare și consiliere academică, profesională, psihologică şi socială. Accesul la aceste servicii conexe activităţii de învăţământ, este gratuit pentru toţi studenţii;

b) dreptul la o evaluare obiectivă a activităţii lor academice, precum şi dreptul de a cunoaşte baremul după care au fost evaluați;

c) dreptul la contestarea notelor din examenele scrise, rezolvarea contestaţiei fiind făcută de către un alt profesor decât cel/cei care a/au evaluat anterior studentul;

d) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programei precum şi dreptul la baza materială,  transport și  masă asigurate;

e) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu aria curriculară şcolară;

f) dreptul de a amâna şi relua studiile conform legislaţiei în vigoare;

g) dreptul de a studia într-o limbă străină de circulaţie internaţională atâta timp cât există această posibilitate în universitatea respectivă, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de curriculă;

h) studenții pot decide să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminarii;

i) dreptul să propună analizarea aspectelor pe care le consideră nesatisfăcătoare în activitatea universitară sau a oricărui cadru didactic al cărui curs l-au urmat;

j) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, iar metoda alternativă identificată să nu limiteze standardele examinării;

k) dreptul de a alege în cadrul programului de studiu un număr de cursuri opționale si/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate;

l) dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, indiferent de prezența la cursuri;

m) dreptul să obțină o copie a lucrării de licență/disertație, împreună cu punctajul acordat pentru fiecare punct din barem. Aceștia au dreptul să publice această lucrare, cu respectarea prevederilor art. 143 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

(4)  Din punct de vedere social studenții beneficiază de:

a) Numărul total de studenţi admişi într-o instituţie de învăţământ superior trebuie să fie în concordanţă cu infrastructura şi resursele umane de care dispune aceasta (săli de curs, săli de seminar, laboratoare dotate corespunzător, calculatoare cu acces la Internet, numărul de carţi din biblioteci, numărul de locuri în cămine, numărul de cadre didactice).

b) burse pentru stimularea excelenţei şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. În cazul burselor sociale, alocația bugetară trebuie să acopere un minim de masă și cazare iar acestea pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse. Cuantumul minim al burselor sociale va fi propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare. În cazul burselor pentru stimularea performanței, acestea se distribuie conform regulamentelor interne ale universităților și pot fi împărțite în burse de merit, de studiu, de excelență etc.

c) asistenţă medicală gratuită;

d) Pentru studenții proveniți din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social, absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, universitățile asigura servicii gratuite de orientare și consiliere educațională și profesională, oferă servicii de tutoriat, urmăresc traseele lor educaționale și se asigura ca aceștia să se integreze în mediul academic;

e) transport în comun subvenţionat;

f) tarif redus cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului calendaristic;

g) studenţii orfani de unul sau ambii părinți sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport prevăzute la lit. f);

h) cazare/subvenție de cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii;

i) studenții au dreptul la condiţii care să asigure desfăşurarea normală a activităţii de învăţământ;

j) studenții au dreptul la subvenţie pentru regia de cămin, ce se va aloca individual, cu excepția cazului în care aceștia studiază în localitatea de domiciliu. Aceste subvenţii vor fi acordate şi studenţilor care aleg altă formă de cazare decât căminele instituţiilor de învăţământ superior, în condițiile legii;

k) studenții și candidații la acest statut au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către universități precum și destinația banilor plătiți;

l) toate actele de studii eliberate de universitate (inclusiv foaia matricolă și diplomele de licență, inginer, urbanist, master și doctor și suplimentele la diplomă), precum şi cele care atestã statutul de student (adeverinţe, carnete, legitimaţii inclusiv cele pentru accesul la biblioteca) se elibereazã în mod gratuit;

m) studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum și alte taxe percepute de universitate studenților;

n) contractele de studii nu se pot modifica pe perioada anului universitar;

o) studenții au dreptul să obțină împrumuturi pentru cheltuieli din timpul efectuării studiilor universitare;

p) studenţii pot beneficia de burse pe baza de contract încheiat cu agenţi economici ori cu alte persoane juridice sau fizice;

q) studenții au dreptul de a beneficia de burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, suma bugetară trebuie să acopere un minim de masă și cazare;

r) studenţii au dreptul la acces gratuit la toate spaţiile, aparţinând universităţii, care permit desfăşurarea de activităţi sociale, sportive şi culturale, în afara orelor în care există alte activități programate. Accesul gratuit peste programul stabilit de universitate se poate facilita organizaţiilor studenteşti, grupurilor informale de studenţi, care prin activităţile desfăşurate permit crearea unui cadru propice implicării active, dezvoltării pe plan social, cultural şi sportiv al studenţilor din universitate;

s) studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de tabere în vacanțele de iarnă și vară. În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenții pot primi un număr de credite de ECVET/ECTS;

t) Taberele tematice sunt organizate bianual de MECTS prin organismele sale, cu consultarea federațiilor naționale studențești legal constituite.

Art. 4 Ca membru al comunităţii academice, studentul are următoarele obligații:

a) de a respecta legislaţia în vigoare;

b) de a respecta carta, regulamentele și deciziile Universităţii;

c) să respecte corpul profesoral și personalul auxiliar;

d) să respecte standardele de calitate impuse de către universități;

e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate;

f) de a semnala orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe;

g) să nu participe la activităţi academice sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise;

h) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvat mediului universitar.

i) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite;

j) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;

k) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale pusă la dispoziţia lor de către instituţiile de Învăţământ Superior;

l) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;

m) să îşi îndeplinească angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, in condițiile stabilite în contractul de studiu.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close