UNBR face apel la avocaţii senatori şi deputaţi privind amendarea proiectului Codului de procedură fiscală

feature photo

Către,

AVOCAȚII SENATORI ȘI AVOCAȚII DEPUTAȚI din PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR cu sediul în București, Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr.5, Sector 5, vă adresează prezentul

APEL

prin care vă roagă să luați măsurile permise de reglementările în vigoare pentru a amenda proiectul Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația avocaților de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.

Corpul de avocați solicită eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretul profesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc un anumit plafon valoric transformă avocații în agenți administrativi și știrbește grav independența profesională a avocatului.

Prevederile art. 67 din proiectul sus-menționat precizează că legea fiscală recunoaște dreptul avocatului de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datele de care a luat cunoștință în exercitarea activității sale profesionale.

În mod contradictoriu, art. 62 din același proiect impune avocaților obligația de a raporta operațiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care au luat cunoștință, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe și „par a avea o legătură între ele”. Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce afectează grav crezul profesional al avocatului – singurul criteriu care garantează, prin conștiința profesională, confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință avocatul, confidențialitate ce constituie temeiul încrederii în avocat. Securitatea juridică și securitatea profesională – garanții ale profesiei legale de avocat – sunt grav afectate.

Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informații în legătură cu operațiunile și soldurile aferente conturilor bancare, precum și procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

Aceste dispoziții excedează chiar și sfera informațiilor pe care avocații sunt obligați să le raporteze Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit procedurii prevăzute în PROTOCOLUL încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România și Oficiu cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicării procedurii aplicării de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare (publicat pe site-ul www.unbr.ro la rubrica Legislație > 2005 ).

Corpul profesional al avocaților nu acceptă să raporteze zilnic informații organelor fiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va stabili Președintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competență într-un domeniu ce vizează activități care țin de domeniul vieții private a clienților ori de secretul comercial al afacerilor, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind secretul profesional. Apelul Corpului de avocați vizează atât protecția profesiei cât și protecția, pe bază de lege, a cetățeanului și a entităților care apelează la avocat.

Reamintim că în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și al secretului profesional avocatului este recunoscut ca având un rol fundamental în garantarea dreptului cetățeanului și al entităților legal organizate de a beneficia de siguranța privind accesul la drept prin avocat, mai ales în ceea ce privește securitatea procedurii de realizare a actului de justiție prin asistența legală calificată, principiu care este reafirmat în toate demersurile legislative moderne, inclusiv în corpul prezentului Proiect al Codului de procedură fiscală. Menționăm că CCBE (Consiliul Barourilor Europene) a publicat recent o informare în legătură cu Decizia Curții Constituționale din Canada care a declarat parțial neconstituțională legea împotriva spălării banilor deoarece încalcă principiul confidențialității avocat – client iar Curtea Constituțională din Belgia a dat o interpretare restrictivă în ceea ce privește obligația avocaților de a raporta tranzacțiile clienților lor. La aceasta se adaugă orientările contemporane ale legislațiilor din țări cu tradiție democratică, în care se refuză asocierea avocaților în activități specifice agenților administrativi, ce impun ca Apelul Corpului de avocați să fie avut în vedere cu prioritate la examinarea în procedura parlamentară a dispozițiilor ce fac obiectul prezentului Apel. În consecință, este imperios necesară eliminarea din categoria celor obligați de a face astfel de raportări a avocaților, care altfel sunt puși în situația de a furniza informații în privința clienților cu privire la date despre care au luat cunoștință în exercitarea activității lor.

P R E Ș E D I N T E     U.N.B.R.,

Av. dr. Gheorghe FLOREA

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close