Curierul Judiciar nr. 6/2015

Numărul din luna iunie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de dr. Ioan Chelaru, Președintele Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru redactarea Proiectului de lege privind Revizuirea Constituției României, care face o analiză a procesului de revizuire a Constituției, din perspectiva raportului susținut în fața Comisiei de la Veneția. Acesta, alături de membrii Comisiei de revizuire, a apreciat că este nevoie de o activitate suplimentară și noi redactări (inclusiv prin amendamente), atât în ceea ce privește fondul, cât și în ceea ce privește formularea prevederilor constituționale, pentru ca proiectul să fie pregătit pentru adoptare, manifestându-și speranța ca decidenții politici și reprezentanții acestora în Comisia de revizuire să acţioneze cu responsabilitate şi bună-credinţă pentru finalizarea acestui ambiţios proiect de anvergură.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna iunie 2015, printre care menționăm Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fizice și modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii mai 2015 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecătorul Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr este analizat modul de reconstituire a vechimii în muncă și stabilirea cadrului procesual în situaţia în care fostul angajator nu mai există.

Dreptul afacerilor

Articolul Unele aspecte privind administrarea specială a societăţilor de asigurare, semnat de drd. Răducu Marian Petrescu, realizează o trecere în revistă a măsurilor de redresare financiară ce pot fi instituite în privința companiilor de asigurare, prin care se urmăreşte restabilirea situaţiei patrimoniale a societăţilor aflate în dificultate financiară şi implicit evitarea falimentului acestora, ținând cont de obiectul specific de activitate şi de impactul pe care îl produc în raporturile sociale.

Drept privat

Articolul Hotărârea de partaj şi efectele partajului. Căile de atac, semnat de asist. univ. dr. Doru Trăilă, tratează problema efectului translativ al partajului atât din perspectiva dreptului intern, cât și străin, urmărind evoluția acestuia de la dispozițiile vechilor legiuiri autohtone, la normele cuprinse în noul Cod civil și de procedură civilă. Autorul s-a aplecat, de asemenea, și asupra unor teme precum: obligaţia de garanţie între comoştenitori, desfiinţarea partajului succesoral, drepturile creditorilor, opoziţia la partaj şi căile de atac.

Articolul Acordarea taxei judiciare de timbru în cadrul cheltuielilor de judecată stabilite în soluţionarea unei contestaţii la executare admise, semnat de judecător Gabriel Sandu Lefter, evidențiază faptul că taxa de timbru aferentă contestaţiei la executare admise definitiv poate fi recuperată de reclamant doar pe calea restituirii prevăzută de art. 45 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, cererea formulată în timpul judecării contestaţiei şi întemeiată pe dispoziţiile art. 453 C.proc.civ. fiind neîntemeiată.

Articolul Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Radiografie asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie civilă, semnat de drd. Georgeana Viorel, concluzionează că eliminarea procedurii de exequatur a fost necesară imperativ, reprezentând o definitivare a obiectivelor care au fost fixate de Convenţia de la Bruxelles, în condițiile principiului încrederii reciproce între statele membre, diminuării costurilor litigiilor transfrontaliere, existenţei unei limite temporale rezonabile care să delimiteze momentul obţinerii unei hotărâri judecătoreşti de momentul recunoaşterii şi al punerii acesteia în executare într-un alt stat membru. Cu toate acestea, rămâne de văzut în ce măsură se va reuşi înlăturarea tuturor obstacolelor în calea recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti, având în vedere că Regulamentul ce face obiectul analizei este unul perfectibil.

Drept public

Articolul 5 acţiuni/inacţiuni ale autorităţilor contractante ce duc la întârzierea atribuirii contractelor de achiziţie publică, semnat de expert achiziţii publice Ana-Maria Radu, relevă faptul că implementarea unor soluţii legislative ce au drept unic scop diminuarea numărului de contestaţii, limitând astfel accesul la justiţie al operatorilor economici fără forţă financiară, lucru realizat de fapt prin apariţia mecanismului garanţiei de bună conduită, reprezintă în fond o măsură superficială, ce nu abordează problemele reale ale sistemului, şi anume lipsa de pregătire temeinică a personalului autorităţilor contractante implicat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi deturnarea sau denaturarea intenţionată a sensului principalilor piloni ai construcţiei legislative în materie de achiziţii publice.

Drept penal

Articolul Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator, semnat de procuror Cristian-Valentin Ștefan, își propune să trateze problematica acesteia utilizând metoda comparației între vechea și noua reglementare a materiei. Autorul subliniază că dacă în privinţa condiţiilor, deosebirile sunt numai de formă, nu şi de conţinut, în ceea ce privește tratamentul sancționator există diferențe decurgând din diferența de tratament al concursului, atât cu referire la pedeapsa principală, cât și la pedepsele complementare și accesorii și la măsurile de siguranță.

Articolul Considerații teoretice și practice privind regimul sancționator al minorilor în noul Cod penal, semnat de procuror Georgiana Sitiavu și judecător Cătălin Jigău, apreciază că dispoziţiile art. 129 C.pen. reprezintă dreptul comun în materia tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni, iar art. 124 alin. (3) C.pen. şi art. 125 alin. (3) C.pen. reprezintă dreptul special al sancţionării pluralităţii de infracţiuni comise de către un minor, în noul Cod penal fiind prevăzut un sistem special de sancţionare al infractorilor minori, sistem inovativ în legislaţia penală română prin aceea că minorilor le pot fi aplicate doar măsuri educative, acestea din urmă fiind adaptate nevoilor speciale ale acestora.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CJUE – aprilie 2015.

În cadrul rubricii Instrumente, dr. Răzvan Horaţiu Radu, agentul Guvernului pentru CJUE, atrage atenţia asupra efectelor schimbării regulilor privind competenţa instanţelor şi a compunerii completelor de judecată și a fluctuaţiile de personal care au cauzat întârzieri în desfăşurarea procedurii de judecată şi au determinat plângeri la CEDO privind încălcarea dreptului la un proces echitabil pentru lipsa de continuitate a completului de judecată. Autorul prezintă această problemă din perspectiva cauzelorBeraru și Cutean, precum și a altor cauze asemănătoare privind Finlanda (cauzele PKşi Pitkanen), concluzionând că judecătorului îi revine o responsabilitate esenţială în a duce procedura la capăt în asemenea măsură încât să nu impieteze asupra desfăşurării unei proceduri echitabile nici sub aspectul lipsei de continuitate a completului de judecată şi nici al lipsei de celeritate.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close