Detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017 a fost publicată H.G. nr.337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României.

În cadrul normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României se arată, printre altele:

Pentru a stabili dacă o întreprindere exercită în mod efectiv activităţi semnificative, altele decât cele interne de gestionare şi/sau administrative, în statul membru de stabilire, altul decât România, sau dacă un salariat este detaşat temporar pe teritoriul României, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, realizează o evaluare a tuturor elementelor faptice caracteristice unei detaşări transnaţionale.

Elementele faptice prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) din Lege, care caracterizează activităţile desfăşurate de către întreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, atât în statul membru în care acestea sunt stabilite, cât şi, după caz, în România, includ în special următoarele:

a) locul în care întreprinderea îşi are sediul social, locul în care deţine birourile, locul în care plăteşte impozite şi contribuţiile de asigurări sociale şi, dacă este cazul, locul în care este autorizată să îşi exercite activitatea sau este înregistrată la camera de comerţ sau organismul profesional al statului membru de stabilire;

b) activitatea de bază pentru care este autorizată întreprinderea şi obiectul contractului de prestări de servicii/contractului de punere la dispoziţie, încheiat între întreprinderea prestatoare/agentul de muncă temporară şi beneficiar/utilizator, în baza căruia se realizează detaşarea transnaţională;

c) locul de recrutare a salariaţilor detaşaţi şi locul din care sunt detaşaţi;

d) legislaţia aplicabilă contractelor încheiate de întreprindere cu lucrătorii acesteia, precum şi contractelor încheiate cu clienţii;

e) contractele de muncă/alte forme de angajare încheiate de întreprindere cu propriii salariaţi, potrivit legislaţiei aplicabile în statul de origine;

f) locul în care întreprinderea îşi exercită activitatea de bază, precum şi locul în care îşi angajează personalul administrativ;

g) numărul de contracte executate şi/sau mărimea cifrei de afaceri realizate în statul membru de stabilire, ţinând seama de activitatea desfăşurată, precum şi, printre altele, de situaţia specifică a întreprinderilor nou-înfiinţate şi a IMM-urilor.

În situaţia în care în cadrul cooperării administrative se transmit cereri prin care sunt solicitate informaţii din domeniul de competenţă al altor instituţii publice din România, Inspecţia Muncii solicită acestor instituţii punerea la dispoziţie a informaţiilor pe care le deţine respectiva instituţie, pentru a fi comunicate autorităţii solicitante.

În cadrul cooperării administrative, ca urmare a primirii unor cereri motivate din alte state membre, prin intermediul sistemului IMI, Inspecţia Muncii furnizează informaţii şi/sau documente referitoare la:

a) salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României;

b) persoanele juridice înregistrate pe teritoriul României;

c) agenţii de muncă temporară autorizaţi pe teritoriul României;

d) statele de plată a drepturilor salariale ale salariaţilor detaşaţi, precum şi dovezile de plată a acestora;

e) foi colective de prezenţă;

f) contracte individuale de muncă.

În cadrul cooperării administrative, în situaţia primirii unor cereri de transmitere de documente către întreprinderile stabilite pe teritoriul României, Inspecţia Muncii realizează această transmitere prin inspectoratele teritoriale de muncă.

Comunicarea documentelor de către inspectoratele teritoriale de muncă se realizează prin poştă, cu confirmare de primire, sau personal la sediul întreprinderii stabilite pe teritoriul României, prin înmânarea acestora reprezentantului legal/persoanei împuternicite de către acesta.

Inspectoratul teritorial de muncă transmite Inspecţiei Muncii dovada comunicării documentelor, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea acestora.

În cazul imposibilităţii realizării comunicării, inspectoratul teritorial de muncă comunică în regim de urgenţă acest fapt Inspecţiei Muncii şi ataşează documentele doveditoare cu privire la demersurile întreprinse în vederea comunicării documentelor respective.

În cazul salariatului detaşat, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Lege, întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România fac dovada tipului de detaşare prin punerea la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, a contractului încheiat în formă scrisă.

Beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România are obligaţia de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, contractul prevăzut la alin. (1).

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close