Regulamentul de concurs pentru posturile de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor a fost modificat

În Monitorul Oficial nr. 410 din 31 mai 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.495/C/2017 al ministrului Justiţiei privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.473/C/2007.

Principalele modificări ale actului normativ vizează următoarele aspecte:

În cazul în care pentru ocuparea posturilor se solicită în anunţul de concurs cunoaşterea unei limbi străine, candidaţii susţin, anterior celorlalte două probe de concurs prevăzute la alin. (1), şi o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă străină, eliminatorie, la alegere, dintre limbile străine indicate în anunţ.
Data şi locul susţinerii concursului, tematica, bibliografia, limba străină pentru care se va face testarea, numărul posturilor vacante, cerinţele generale şi specifice pentru ocuparea posturilor, prezentarea generală a posturilor, regulamentul şi probele de concurs, datele de contact, termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs şi cuantumul taxei de înscriere se comunică prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina web a instituţiei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea primei probe a concursului.

Data şi locul desfăşurării concursului, modul de desfăşurare a concursului, numărul de posturi vacante, probele de concurs şi indicarea sursei de unde se pot obţine informaţii suplimentare în legătură cu concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi în trei cotidiene centrale.

Formularul-tip pentru cererea de înscriere este pus la dispoziţia candidaţilor de către comisia de organizare a concursului, fiind publicat şi pe pagina web a Ministerului Justiţiei.

În cuprinsul cererii de înscriere la concurs candidatul specifică:

a) ordinea preferinţelor pentru posturile vacante scoase la concurs;

b) opţiunea pentru limba străină la care doreşte să susţină testarea, dintre limbile străine indicate în anunţul de concurs, după caz;

c) lista actelor depuse la dosarul de concurs.

Comisia de organizare a concursului verifică dosarele candidaţilor în cel mult 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora, hotărând admiterea sau respingerea cererii de înscriere la concurs. Cererile de înscriere la concurs sunt respinse dacă nu sunt însoţite de actele prevăzute la art. 2 alin. (1) sau dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea postului.

Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă. Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă.

Verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei se realizează după afişarea rezultatelor probelor de concurs, doar în privinţa candidaţilor declaraţi admişi la acestea.

În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii au obligaţia de a depune la compartimentul de resurse umane, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor probelor de concurs, următoarele documente:

a) caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative;

b) adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anteriori datei susţinerii primei probe de concurs, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;

c) declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anteriori datei susţinerii primei probe de concurs;

d) orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close