Normele de punere în aplicare a Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice au fost publicate în Monitorul Oficial

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017 a fost publicată H.G. nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.

În cadrul actului normativ se arată:

Prezentele norme metodologice au drept obiect stabilirea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, cu privire la modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de conciliere, precum şi modul de comunicare cu debitorul şi creditorii; tipurile onorariilor pentru administratorul procedurii şi lichidator, precum şi cuantumul minim şi maxim al acestor onorarii.

În scopul îndeplinirii prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) din Lege, preşedintele comisiei de insolvenţă la nivel central emite decizie şi dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I şi pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului a criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare şi în procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active.

In vederea determinării criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de insolvenţă la nivel central se va raporta, inclusiv, la următoarele repere:

 • valoarea coşului minim lunar de consum, stabilit în baza informaţiilor primite de la organismele competente, precum Institutul Naţional de Statistică şi/sau Institutul pentru Calitatea Vieţii;
 • particularităţi de ordin financiar, structura pieţei forţei de muncă;
 • valoarea minimă a cheltuielilor profesionale şi/sau de şcolarizare;
 • preţul utilităţilor, al alimentelor şi produselor de bază;
 • componenţa şi structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate în întreţinerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreţinere şi a persoanelor care convieţuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreţinerii;
 • existenţa unor situaţii speciale de sănătate, integritate fizică, a unor dizabilităţi, în cazul debitorului ori persoanelor cărora le prestează întreţinere sau în cazul persoanei cu care convieţuieşte;
 • cheltuielile minime legate de funcţionarea şi întreţinerea unui vehicul indispensabil, prin raportare la criteriile prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. с) din Lege, dar şi la disponibilitatea şi costurile folosirii sistemului de transport public sau a unui mijloc de transport alternativ şi a costurilor asociate;
 • cheltuielile minime determinate de creşterea, îngrijirea şi educarea copilului aflat în întreţinerea debitorului sau cu privire la care debitorul prestează întreţinere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia;
 • exigenţe minimale ale unei locuinţe convenabile, inclusiv cele prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisiile de insolvenţă la nivel teritorial, administratorii procedurii şi lichidatorii pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice urmăresc în stabilirea, în concret, a cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil pentru debitorul aflat în procedura insolvenţei criteriile generale aprobate de comisia de insolvenţă la nivel central.

Reguli privind procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor – Primele măsuri

În perioada de 30 de zile dintre notificarea creditorilor, în conformitate cu art. 13 alin. (4) din Lege, şi data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei potrivit art. 20 din Lege sau, după caz, data la care respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei rămâne definitivă, creditorii:

 • transmit debitorului, la cererea acestuia, toate informaţiile necesare pentru ca acesta să poată completa cererea de deschidere a procedurii;
 • depun diligenţe în vederea ajungerii la un acord cu debitorul de reeşalonare/restructurare a datoriilor, prin oferirea unor soluţii adecvate circumstanţelor individuale ale acestuia.

În vederea deschiderii procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, debitorul depune formularul tipizat reprezentând cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, în formă scrisă, semnată şi datată, în original, împreună cu înscrisurile de care acesta înţelege să se folosească în copie, semnate de debitor pentru conformitate.

La cererea comisiei de insolvenţă, debitorul prezintă originalul înscrisurilor.

Cererea, însoţită de înscrisurile în susţinerea acesteia sau înscrisurile prevăzute de lege, poate fi depusă personal, la comisia de insolvenţă la nivel teritorial din judeţul în care îşi are domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită de cel puţin 6 luni, sau prin poştă, utilizând mijloace care să asigure confirmarea primirii sau pe e-mail cu semnătură electronică certificată.

Cererile anonime sau nesemnate, transmise prin orice mijloc, se clasează.

În cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, debitorul menţionează regimul matrimonial aplicabil.

Dacă are un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale de bunuri, debitorul anexează la cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă şi un extras din Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale.

Pentru soluţionarea cu celeritate a cererii, şedinţa de ascultare a debitorului se desfăşoară în termen de 5 zile de la data primirii cererii.

Comisia de insolvenţă comunică debitorului, prin orice mijloace de comunicare care asigură confirmarea primirii, data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei.

În aplicarea dispoziţiilor art. 14 alin. (3) şi (5) din Lege, în caz de neprezentare a debitorului în vederea ascultării prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, precum şi în caz de nefurnizare a datelor şi/sau actelor ori informaţiilor solicitate sau neactualizarea formularului de cerere, comisia de insolvenţă stabileşte, în cazuri justificate, o nouă şedinţă de ascultare şi/sau un nou termen pentru transmiterea informaţiilor.

În cazul în care comisia de insolvenţă consideră necesar, se pot organiza mai multe şedinţe de ascultare a debitorului, cu respectarea termenului de soluţionare a cererii de deschidere a procedurii, prevăzut la art. 14 alin. (1) din Lege.

Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile ori de câte ori comisia de insolvenţă dispune ascultarea debitorului.

În situaţiile în care debitorul este persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, ascultarea se realizează cu asigurarea unui interpret în limbaj mimicogestual.

În vederea elaborării tabelului preliminar de creanţe, potrivit art. 23 alin. (1) din Lege, administratorul procedurii efectuează verificarea creanţelor, în baza informărilor transmise atât de creditori, cât şi de debitori, verificând inclusiv corectitudinea sumelor datorate de debitor, putând în acest scop să solicite, după caz, sprijinul experţilor sau al autorităţilor publice competente sau entităţilor de drept privat relevante, care vor transmite aceste informaţii administratorului procedurii de îndată, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei, cu excepţia cazului în care legislaţia specială cuprinde prevederi diferite.

Planul de rambursare trebuie să fie fezabil, având în vedere perspectivele reale de redresare în raport cu posibilităţile şi circumstanţele aplicabile debitorului şi cu mijloacele financiare disponibile sau a căror realizare este rezonabil posibilă.

În planul de rambursare a datoriilor se stabilesc măsurile privind locuinţa familiei debitorului, ţinând cont de criteriile emise de comisia de insolvenţă la nivel central şi de situaţia concretă a debitorului.

În cazul în care prin planul de rambursare se stabileşte că imobilul locuinţă al familiei urmează să fie valorificat pentru acoperirea pasivului, prin dare în plată sau vânzare, iar debitorul doreşte să rămână în locuinţă, comisia de insolvenţă stabileşte cuantumul chiriei, ţinând cont de disponibilităţile financiare ale debitorului, luându-se în considerare şi valoarea chiriei pentru locuinţele sociale din localitatea respectivă.

În planul de rambursare se stabileşte suma ce se propune a se plăti fiecărui creditor din suma totală datorată defalcată pe lună, stabilită în funcţie de procentul din valoarea totală a datoriilor, tranşele de plăţi, precum şi, dacă este cazul, măsuri de restructurare a datoriei sau alte măsuri care să conducă la redresarea financiară a debitorului şi ajungerea la un acord cu creditorii săi.

Planul de rambursare se transmite comisiei de insolvenţă, de către administratorul procedurii, în vederea efectuării evaluării fezabilităţii acestuia.

Comisia de insolvenţă verifică fezabilitatea planului de rambursare în termen de 15 zile de la primirea acestuia şi transmite raportul de evaluare administratorului procedurii.

Pentru a evalua fezabilitatea planului de rambursare, comisia de insolvenţă verifică cel puţin:

 • capacitatea debitorului de a respecta planul de rambursare raportat la bunurile şi veniturile urmăribile şi cuantumul datoriilor;
 • cuantumul sumelor pe care debitorul consideră că le va putea plăti creditorilor săi.

Administratorul procedurii, primind raportul de evaluare întocmit de comisia de insolvenţă, notifică, de îndată, planul de rambursare şi evaluarea comisiei de insolvenţă creditorilor cunoscuţi, conform art. 25 alin. (6) din Lege, prin poştă sau prin alt mijloc de comunicare, care asigură confirmarea primirii.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close