Regulamentul examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public a suferit modificări

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 484 din 27 iunie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1619/C/2017 al ministrului Justiţiei privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.494/C/2014.

În cadrul actului normativ se arată, printre altele:

Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul Uniunii, examenul de definitivat pentru notarii stagiari care au finalizat perioada de stagiu şi au obţinut certificatul de absolvire eliberat de INR.

Notarii stagiari susţin examenul de definitivat pentru posturile destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat din circumscripţia Camerei Notarilor Publici, denumită în continuare Camera, pentru care au susţinut examenul de dobândire a calităţii de notar stagiar, prevăzute în ordinul ministrului justiţiei de actualizare, emis în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (3) lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare preşedintele Uniunii, stabileşte, prin dispoziţie, data desfăşurării examenului de definitivat, pe care o comunică directorului INR.

Data susţinerii examenului şi lista posturilor destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat se comunică de către directorul INR Camerelor şi Ministerului Justiţiei. Cu cel puţin 45 de zile înainte de data susţinerii examenului, aceste informaţii se publică pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, a INR, a fiecărei Camere şi a Ministerului Justiţiei, în vederea înştiinţării candidaţilor. În acelaşi termen, lista posturilor destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat şi data susţinerii examenului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Cu cel puţin 15 zile înainte de data examenului, directorul INR stabileşte, prin dispoziţie, ora şi locul desfăşurării acestuia, care sunt comunicate Camerelor. Aceste informaţii se afişează, de îndată, la sediul Camerelor şi se publică pe paginile de internet ale acestora şi a INR.

În termenul prevăzut la alin. (2), tematica şi bibliografia sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin publicare pe paginile de internet ale INR şi Uniunii.

După finalizarea perioadei de stagiu, confirmată prin certificatul de absolvire eliberat de INR, notarul stagiar are dreptul de a se prezenta la cel mult 2 sesiuni ale examenului de definitivat. Calitatea de notar stagiar încetează de drept la data numirii în funcţia de notar public, prin ordin al ministrului justiţiei.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului, notarul stagiar depune la Camera în a cărei circumscripţie se află postul pentru care a susţinut examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar dosarul de înscriere la examenul de definitivat, care cuprinde următoarele documente, ce atestă îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de notar public:

 • cerere-tip de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 1;
 • copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de identitate eliberate de autorităţile române competente din care să rezulte şi cetăţenia candidatului;
 • declaraţie pe propria răspundere din cuprinsul căreia să rezulte că:

– nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu, în condiţiile legii;

– a luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare, ale Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu completările ulterioare, ale prezentului regulament, precum şi de tematica şi de bibliografia de examen;

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române;
 • certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
 • certificatul medical şi avizul psihologic, care atestă faptul că este apt pentru exercitarea funcţiei de notar public, prevăzute în anexa nr. 14 şi anexa nr. 15, emise de către unităţile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate potrivit legii şi cu care Uniunea sau Camerele au încheiat protocoale de colaborare;
 • certificatul de promovare a examenului sau concursului de dobândire a calităţii de notar stagiar, eliberat de INR, însoţit de Hotărârea Consiliului Uniunii de validare a rezultatelor;
 • scrisoare de recomandare de la INR şi de la notarul public coordonator;
 • certificatul de absolvire a stagiului, eliberat de INR;
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen;
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române, eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate, pentru examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română;
 • certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este.

Pentru obţinerea certificatului medical şi a avizului psihologic, candidatul are obligaţia de a se prezenta la unităţile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Uniunea sau, după caz, Camerele au încheiat protocoale de colaborare, sub sancţiunea respingerii cererii de înscriere. Entităţile care au încheiat protocoale comunică INR lista cu unităţile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate, potrivit legii. Detalii cu privire la unităţile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate se pun la dispoziţia candidaţilor de către Uniune sau, după caz, de către Camere, prin publicare pe paginile de internet ale acestora şi a INR.

În situaţii temeinic motivate, candidaţii pot completa dosarul de înscriere la examen cu acte doveditoare, până la data transmiterii dosarelor către INR.

În termen de 2 zile de la finalizarea perioadei de înscriere la examen, preşedintele Colegiului director al Camerei înaintează INR dosarele depuse de candidaţi, care le va pune la dispoziţia comisiei pentru verificarea condiţiilor de înscriere la examen.

Împotriva avizului negativ al comisiei candidatul poate depune contestaţie la Camera în a cărei circumscripţie se află postul pentru care a susţinut examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar, în termen de 48 de ore de la afişarea situaţiei centralizate. În 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor, acestea sunt înaintate comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi la înscrierea la examen, prevăzută la art. 7 lit. b). În acelaşi termen de 24 de ore, comisia pentru verificarea condiţiilor de înscriere la examen înaintează comisiei prevăzute la art. 7 lit. b) dosarele candidaţilor care au formulat contestaţie.

În cazul în care se respinge cererea de înscriere la examen, la solicitarea notarului stagiar, Consiliul director al INR aprobă prelungirea contractului de pregătire încheiat cu notarul stagiar, cu încă un an, pe cheltuiala acestuia din urmă, caz în care notarul stagiar efectuează 6 luni pregătire teoretică şi 6 luni pregătire practică.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close