Examen de primire în profesia de avocat: 31 august 2018

Examenul de primire în profesie din sesiunea august 2018 se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, strada Vulturilor nr. 23, sector 3.

Data desfășurării examenului este 31 august 2018, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București.

Desemnarea Comisiei naționale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mențiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus și situația în care acesta este “cadru didactic universitar“.

La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 și prevederile Regulamentului de examen susmenționat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute de Regulament.

Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale I.N.P.P.A., care, după confruntarea acestora cu evidențele de care dispun, vor remite I.N.P.P.A., până la data de 08 august 2018, propunerile avizate privind membrii Comisiei naționale de examen, având în vedere și experiența anterioară a celor propuși.

La data de 16 august 2018 I.N.P.P.A. va transmite la U.N.B.R. propunerile centralizate. Până la data de 24 august 2018, la convocarea Președintelui U.N.B.R., va avea loc ședința Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naționale de examen. Desemnarea Comisiei naționale de examen și, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru susținerea examenului de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozițiilor art. 17 alin. (4)  din Lege care reglementează constituirea comisiei “cu precădere – din avocați cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat“. Dispozițiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea “în majoritate” a Comisiei de examen din avocați – cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4)  din Lege în sensul că, în condițiile în care între cei propuși să facă parte din comisia de examen se află și avocați – cadre didactice, aceștia din urmă vor fi desemnați “cu precădere“.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 09 iulie 2018 (ora 8.00) – 03 august 2018 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

În perioada 03 august 2018 – 10 august 2018 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2018 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”.

Sumele încasate cu titlu de “taxă de examen” se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operațiuni care au legătură cu înscrierea candidaților la examen sau cu susținerea acestuia.

I.N.P.P.A. va reflecta distinct în evidențele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestațiilor specifice activităților de secretariat și de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. și sumele rămase la dispoziția sa.

Sumele ce revin barourilor vor fi virate cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului şi soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

 

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE
ÎN PROFESIA DE AVOCAT

– AVOCAŢI STAGIARI –

 

 •  ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
 1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
 2. Primirea în profesia de avocat.
 3. Incompatibilități, interdicții şi nedemnități privind profesia de avocat.
 4. Asistența judiciară.
 5. Activitatea profesională a avocatului.
 6. Drepturile si îndatoririle avocaților în raporturile cu clienții.
 7. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
 8. Modalitățile de exercitare a profesiei de avocat.
 9. Drepturile şi îndatoririle avocaților.
 10. Transferul, suspendarea şi încetarea calității de avocat.
 11. Răspunderea disciplinară a avocaților (abateri disciplinare, sancțiuni disciplinare și procedura de aplicare și de contestare a sancțiunilor).

Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat” este suficientă analizarea textelor cuprinse în următoarele acte:

 1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 24 mai 2018;
 2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;
 3. Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro); Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 privind aprobarea Codului Deontologic al Avocatului Român, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018.

 • DREPT CIVIL. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ
 1. Aplicarea în timp a Noului Cod civil.
 2. Raportul juridic de drept civil. Noțiune. Elemente structurale (subiecte, conținut, obiect).
 3. Actul juridic civil. Noțiune şi clasificări. Structura actului juridic civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile; consimțământul şi viciile sale (eroarea, dolul, violența şi leziunea); obiectul actului juridic civil; cauza actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (condiția şi termenul). Nulitatea actului juridic civil (definiție, reglementare în noul Cod civil, cauzele nulității, clasificarea nulităților, regimul juridic al nulităților absolute şi al nulităților relative, efectele nulității actelor juridice civile).
 4. Prescripția extinctivă. Definiție. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).
 • DREPT CIVIL. PERSOANELE
 1. Persoana fizică. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosință şi capacitatea de exercițiu).
 2. Persoana juridică. Noțiune şi elemente constitutive. Înființarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice.
 • DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE
 1. Dreptul de proprietate privată. Definiție. Conținut. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
 2. Dreptul de proprietate publică. Definiție. Caractere juridice. Obiectul dreptului de proprietate publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Specificul exercitării dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosință gratuită).
 3. Dreptul de proprietatea comună. Dreptul de proprietate pe cote-părți. Dreptul de proprietate în devălmășie.
 4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de servitute. Dreptul de superficie.
 5. Modurile generale de dobândire a drepturilor reale principale. Uzucapiunea.
 6. Apărarea dreptului de proprietate. Acțiunea în revendicare.
 7. Acțiunile posesorii.
 • DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR
 1. Obligația civilă. Definiție. Reglementare. Izvoarele obligațiilor. Clasificarea obligațiilor după obiectul lor.
 2. Contractul – izvor de obligații. Noțiune. Încheierea contractului. Reglementarea negocierilor precontractuale în noul Cod civil. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părți şi față de terți. Consecințele neexecutării contractului potrivit noului Cod civil (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare; excepția de neexecutare a contractului; rezoluțiunea şi rezilierea contractului.
 3. Faptele juridice licite – izvoare de obligații. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogățirea fără justă cauză.
 4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligații civile (Răspunderea civilă delictuală). Noțiune. Reglementare. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul de obligații civile delictuale; principiile care guvernează dreptul şi îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului; repararea prejudiciului prin despăgubiri sau echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor prin ricoşeu sau reflectare); repararea daunelor morale prin mijloace juridice nepatrimoniale şi prin compensații băneşti sau despăgubiri.
 5. Efectele obligațiilor. Executarea voluntară în natură a obligațiilor (plata). Executarea silită în natură a obligațiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent a obligațiilor (daunele-interese), inclusiv clauza penală.
 6. Dinamica obligațiilor. Cesiunea de creanță. Subrogația în drepturile creditorului. Preluarea datoriei. Novația.
 • DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE
 1. Contractul de vânzare.
 2. Contractul de donație.
 3. Contractul de locațiune.
 4. Contractul de mandat.
 5. Contractul de întreținere.
 6. Contractul  de  tranzacție
 • DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
 1. Moştenirea legală.
 2. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducțiunea liberalităților excesive.

Pentru pregătirea examenului pot fi consultate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, monografii, tratate, comentarii, studii, articole, note etc.) în care este abordată această tematică, în acord cu reglementările noului Cod civil şi legislației conexe aflată în vigoare.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere şi deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție în recursuri în interesul legii şi ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum şi deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018.

 • DREPT PROCESUAL CIVIL
 1. Principii fundamentale ale procesului civil.
 2. Competența. Competența materială. Determinarea competenței după valoarea obiectului. Competența teritorială. Strămutarea. Excepția de necompetență. Conflictele de competență. Conexitatea şi litispendența. Dispozițiile speciale privind competența.
 3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenții şi interesul – condiții de exercitare a acțiunii civile.
 4. Clasificarea acțiunilor civile şi importanța lor practică.
 5. Participanții la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanței. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenția voluntară şi forțată a terților în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convențională) a persoanelor fizice în procesul civil.
 6. Forma cererilor. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură: noțiune, clasificare, condiții și efecte.
 7. Termenele procedurale. Noțiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.
 8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii.
 9. Întâmpinarea şi cererea reconvențională.
 10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
 11. Şedința de judecată. Încheierile. Excepțiile procesuale (fără excepția de neconstituționalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Cercetarea procesului prin administrarea probelor de către avocați. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declarațiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumțiile). Suspendarea judecății. Perimarea. Actele procesuale de dispoziție ale părților (renunțarea, achiesarea, tranzacția).
 12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunțarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de grație. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii.
 13. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (art. 519-521).
 14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanța preşedințială. Procedura ordonanței de plată (art. 1014-1025). Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art. 1034-1049).
 15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-643). Instanța de executare (art. 651). Competența executorului judecătoresc (art. 652-657). Sesizarea organului de executare (art. 663-670). Prescripția dreptului de a obține executarea silită (art. 706-712). Contestația la executare (art. 712-720).

Tematica are în vedere noul Cod de procedură civilă.

În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare instituție din tematică.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere şi deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție în recursuri în interesul legii şi ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum şi deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018. 

 • DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

Legea penală şi limitele ei de aplicare

 1. Principii generale
 2. Aplicarea legii penale în timp
 3. Aplicarea legii penale în spațiu

Infracțiunea

 1. Dispoziții generale
 2. Cauzele justificative
 3. Cauzele de neimputabilitate
 4. Tentativa
 5. Unitatea şi pluralitatea de infracțiuni
 6. Autorul şi participanții

Pedepsele

 1. Categoriile pedepselor
 2. Pedepsele principale
 3. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
 4. Calculul duratei pedepselor
 5. Individualizarea pedepselor
  a) dispoziții generale
  b) circumstanțele atenuante şi circumstanțele agravante
  c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
  d) liberarea condiționată

Măsurile de siguranță

 1. Dispoziții generale (art. 107,108)
 2. Confiscarea specială (art. 112)

Minoritatea

Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziții generale (art. 135 – 137), nu şi celelalte dispoziții din titlul VI)

Cauzele care înlătură răspunderea penală

Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

Cauzele care înlătură consecințele condamnării

Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală

 • DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ

Infracțiuni contra persoanei

 1. Infracțiuni contra vieții : art. 188, 189, 191, 192
 2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: art. 193, 194, 195, 196.
 3. Infracțiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.
 4. Infracțiuni contra libertății persoanei: art. 205, 206, 207.
 5. Infracțiuni contra libertății şi integrității sexuale: art. 218, art. 220.
 6. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieții private: art. 224, 225.

Infracțiuni contra patrimoniului

 1. Furtul: art. 228 – 232.
 2. Tâlhăria şi pirateria: art. 233, 234, 236 şi 237.
 3. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 şi 248.
 4. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

Infracțiuni privind autoritatea şi frontiera de stat

 1. Infracțiuni contra autorității: art. 257

Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

 1. Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287.

Infracțiuni de corupție şi de serviciu

 1. Infracțiuni de corupție: art. 289, 290, 291, 292.
 2. Infracțiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 şi art. 308, 309.

Infracțiuni de fals

 1. Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 şi 326, 327.

Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

 1. Infracțiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere şi deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție în recursuri în interesul legii şi ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum şi deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018.

 • DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ

Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)

Acțiunea penală şi acțiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)

Participanții în procesul penal (art. 29 – 96)

Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

 1. Reguli generale (art. 97 – 103)
 2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 şi art. 131) – fără dispozițiile din secțiunea privind protecția martorilor
 3. Percheziția domiciliară ( art.157-164)

Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

 1. Măsurile preventive (art. 202 – 244)
 2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situației anterioare săvârşirii infracțiunii (art. 249 – 252 şi 253 – 256) – fără dispozițiile art. 2521 – 2524

Acte procesuale şi procedurale comune

 1. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257 – 267)
 2. Termenele (art. 268 – 271)
 3. Nulitățile (art. 280 – 282)
 • DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALĂ

Urmărirea penală (art. 285 – 341)

Camera preliminară (art. 342 – 348)

Judecata

 1. Dispoziții generale (art. 349 – 370)
 2. Judecata în primă instanță (art. 371 – 407)
 3. Apelul (art. 408 – 425)
 4. Contestația (art. 4251)

Proceduri speciale

 1. Acordul de recunoaştere a vinovăției (art. 478 – 488)
 2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)
 3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)

Executarea hotărârilor penale

 1. Dispoziții generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziții din Titlul V).

În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare materie.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere şi deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție în recursuri în interesul legii şi ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum şi deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018.


 

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE
ÎN PROFESIA DE AVOCAT

– AVOCAŢI DEFINTIVI –

 

 •  ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.
 1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
 2. Primirea în profesia de avocat.
 3. Incompatibilități, interdicții şi nedemnități privind profesia de avocat.
 4. Activitatea profesională a avocatului.
 5. Asistența judiciară.
 6. Raporturile avocaților cu clienții. Hotărârea CEDO din 23 aprilie 2015 în Cauza Morice/c/Franța, referitoare la libertatea de exprimare în presă a avocatului pentru apărarea clientului său, disponibilă pe www.unbr.ro.
 7. Raporturile dintre avocați.
 8. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
 9. Modalitățile de exercitare a profesiei de avocat.
 10. Drepturile şi îndatoririle avocaților.
 11. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
 12. Tabloul anual al avocaților.
 13. Transferul, suspendarea şi încetarea calității de avocat.
 14. Răspunderea disciplinară a avocaților (abateri disciplinare, sancțiuni disciplinare și procedura de aplicare și de contestare a sancțiunilor).
 15. Răspunderea penală a avocaților.
 16. Pregătirea şi perfecționarea profesională a avocaților.
 17. Sistemul de asigurări sociale al avocaților.
 18. Organele profesiei de avocat (structuri organizatorice, organe de conducere și atribuții).
 19. Interzicerea constituirii de barouri înafara UNBR (Decizie de constituționalitate a CCR nr. 155/2015, publicată în M. Of., p. I, nr. 259 din 17 aprilie 2015).
 20. Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind examinarea recursului în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităților specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare.
 21. Decizia nr.462 din 17 septembrie 2014 a Curții Constituționale referitoare la obligativitatea formulării și susținerii cererii de recurs prin avocat, publicată în M.Of. nr. 775 din 24 octombrie 2014.
 22. Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015 a Curții Constituționale privind constituționalitatea art. 13, 64 și 486 C.proc.civ, publicată în M.Of. nr. 539 din 20 iulie 2015.
 23. Decizia nr. din 4 aprilie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție în M.Of.nr.400 din 26 mai 2016,privind modul de aplicare a art. 84 alin. 1 C.proc.civ.

Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea si exercitarea profesiei de avocat” pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentație în care se tratează tematica menționată, precum şi textele cuprinse în următoare acte:

 1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24.05.2018.
 2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;
 3. Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro); Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 privind aprobarea Codului Deontologic al Avocatului Român, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018.

 

 • DREPT CIVIL. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ
 1. Aplicarea legii civile în timp, spațiu şi asupra persoanelor. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009.
 2. Raportul juridic civil. Noțiune. Structură (subiecte, conținut, obiect).
 3. Actul juridic civil. Noțiune şi clasificări. Condiții de validitate (capacitatea de a încheia acte juridice; consimțământul şi viciile consimțământului; obiectul; cauza actului juridic). Forma actului juridic. Modalitățile actului juridic civil (condiția, termenul şi sarcina). Nulitatea actului juridic civil.
 4. Prescripția extinctivă. Noțiune. Reglementare. Efectul prescripției extinctive. Domeniul de aplicare a prescripției extinctive. Termenele legale de prescripție. Cursul prescripției extinctive (începutul, suspendarea, întreruperea cursului prescripției şi repunerea în termenul de prescripție).
 • DREPT CIVIL. PERSOANELE
 1. Persoana fizică. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Respectul datorat ființei umane şi drepturilor ei inerente. Identificarea persoanei fizice. Ocrotirea persoanei fizice.
 2. Persoana juridică. Noțiune. Reglementare. Elemente constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Înființarea, reorganizarea şi încetarea persoanei juridice.
 • DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE
 1. Posesia ca stare de fapt protejată juridic. Noțiune. Reglementare. Conținut. Calitățile şi viciile posesiei. Intervertirea precarității în posesie. Apărarea posesiei prin acțiuni posesorii. Efectele juridice ale posesiei.
 2. Dreptul de proprietate privată. Definiție, conținut şi caractere juridice. Regimul juridic al terenurilor şi construcțiilor proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
 3. Dreptul de proprietate publică. Definiție. Titulari. Caractere juridice. Obiectele dreptului de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul real de folosință gratuită).
 4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. Uzufructul. Servituțile
 5. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate. Proprietatea comună (pe cote-părți şi în devălmăşie). Sistarea coproprietății prin partaj.
 6. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale. Uzucapiunea. Posesia de bună-credință asupra bunurilor mobile.
 7. Apărarea drepturilor reale principale. Acțiunea în revendicare. Acțiunea în grănițuire. Acțiunea confesorie.
 8. Publicitatea imobiliară. Cărțile funciare. Noțiunea şi cuprinsul cărților funciare. Principiile cărților funciare. Înscrierile în cartea funciară. Acțiunile de carte funciară (acțiunea în rectificarea înscrierilor şi acțiunea în prestație tabulară).
 • DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR
 1. Obligația civilă. Noțiune. Reglementare. Clasificări. Izvoarele obligațiilor conform noului Cod civil.
 2. Contractul – izvor de obligații. Noțiune. Reglementare. Încheierea contractului. Negocierile precontractuale. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părți şi față de terți. (Forța obligatorie a contractului. Relativitatea efectelor obligaționale ale contractului. Opozabilitatea contractului față de terți.) Consecințele sau remediile neexecutării contractului (termenul suplimentar de executare, excepția de neexecutare, rezoluțiunea şi rezilierea contractului). Cesiunea contractului.
 3. Faptele juridice licite – izvoare de obligații. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogățirea fără justă cauză.
 4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligații civile (Răspunderea civilă delictuală). Noțiune. Reglementare. Răspunderea civilă şi răspunderea penală. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animalele ce avem sub pază şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul obligațional delictual; principiile care guvernează repararea prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor cauzate prin ricoşeu altor persoane; repararea daunelor morale).
 5. Efectele obligațiilor. Executarea voluntară în natură a obligațiilor (plata). Executarea silită în natură a obligațiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent bănesc a obligațiilor (daunele-interese sau răspunderea contractuală). Evaluarea convențională a daunelor-interese (clauza penală).
 6. Drepturile creditorului întemeiate pe gajul său general. Acțiunea oblică. Acțiunea pauliană.
 7. Obligațiile cu pluralitate de subiecte. Obligația divizibilă. Obligația indivizibilă. Obligația solidară.
 8. Dinamica obligațiilor. Cesiunea de creanță. Subrogația personală. Preluarea datoriei. Novația.
 9. Stingerea obligațiilor prin compensație.
 10. Garanțiile obligațiilor. Ipoteca. Gajul. Dreptul de retenție.
 •  DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE
 1. Contractul de vânzare.
 2. Contractul de donație.
 3. Contractul de locațiune.
 4. Contractul de mandat.
 5. Contractul de asigurare.
 6. Contractul de rentă viageră.
 7. Contractul de întreținere.
 8. Contractul de tranzacție.
 • DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
 1. Regulile generale ale moştenirii prevăzute în noul Cod civil. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii. Deschiderea moştenirii. Condițiile generale ale dreptului de a moşteni. Nedemnitatea succesorală.
 2. Moştenirea legală. Moştenitorii legali. Principiile devoluțiunii legale a moştenirii. Reprezentarea succesorală. Regulile speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor.
 3. Moştenirea testamentară. Testamentul (noțiune, caractere, condiții de validitate, forme, revocarea voluntară a testamentului). Legatul (clasificare, efectele legatelor, ineficacitatea legatelor). Dezmoştenirea. Execuțiunea testamentară. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducțiunea liberalităților excesive. Raportul donațiilor şi plata datoriilor moştenirii.
 4. Transmisiunea moştenirii. Dreptul de opțiune succesorală. Acceptarea moştenirii. Renunțarea la moştenire. Sezina. Certificatul de moştenitor. Petiția de ereditate.
 5. Indiviziunea succesorală. Partajul succesoral. Partajul de ascendent.

Pentru pregătirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, tratate, monografii, comentarii, studii, articole, note etc.) în care sunt analizate reglementările în materie ale noului Cod civil şi legislației conexe.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere şi deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție în recursuri în interesul legii şi ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum şi deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018.

 • DREPT PROCESUAL CIVIL
 1. Principii fundamentale ale procesului civil. Contestația privind tergiversarea procesului.
 2. Competența. Competența materială. Determinarea competenței după valoarea obiectului. Competența teritorială. Delegarea instanței. Strămutarea. Excepția de necompetență. Conflictele de competență. Conexitatea şi litispendența. Dispozițiile speciale privind competența.
 3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenții şi interesul – condiții de exercitare a acțiunii civile.
 4. Clasificarea acțiunilor civile şi importanța lor practică.
 5. Participanții la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanței. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenția voluntară şi forțată a terților în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convențională) a persoanelor fizice în procesul civil.
 6. Forma cererilor. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură: noțiune, clasificare, condiții și efeccte.
 7. Termenele procedurale. Noțiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.
 8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii.
 9. Întâmpinarea şi cererea reconvențională.
 10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar. Măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate intelectuală.
 11. Şedința de judecată. Încheierile. Excepțiile procesuale (fără excepția de neconstituționalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocați. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declarațiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumțiile). Suspendarea judecății. Perimarea. Actele procesuale de dispoziție ale părților (renunțarea, achiesarea, tranzacția).
 12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunțarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de grație. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii.
 13. Apelul şi căile extraordinare de atac de retractare (Contestația în anulare. Revizuirea).
 14. Recursul și recursul în interesul legii.
 15. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (art. 519-521).
 16. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanța preşedințială. Oferta de plată (oferta reală) şi consemnațiunea. Procedura împărțelii judiciare (partajul judiciar). Divorțul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 915-935). Procedura ordonanței de plată. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă. Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art. 1034-1049). Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art. 1050-1053). Cauțiunea judiciară.
 17. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-643). Instanța de executare (art. 651). Competența executorului judecătoresc. Sesizarea organului de executare (art. 663-670). Prescripția dreptului de a obține executarea silită (art. 706-712). Contestația la executare (art. 712-720). Întoarcerea executării (art. 723-716). Poprirea (art.781-794). Executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori (art.910-914).

Tematica are în vedere noul Cod de procedură civilă.

În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare materie.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere şi deciziile Înaltei Curți de Casație şi Justiție pronunțate în recursuri în interesul legii şi în sesizările privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, deciziile Curții Constituționale şi deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018.

 • DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

Legea penală şi limitele ei de aplicare

 1. Principii generale
 2. Aplicarea legii penale în timp
 3. Aplicarea legii penale în spațiu

Infracțiunea

 1. Dispoziții generale
 2. Cauzele justificative
 3. Cauzele de neimputabilitate
 4. Tentativa
 5. Unitatea şi pluralitatea de infracțiuni
 6. Autorul şi participanții

Pedepsele

 1. Categoriile pedepselor
 2. Pedepsele principale
 3. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
 4. Calculul duratei pedepselor
 5. Individualizarea pedepselor
  a) dispoziții generale
  b) circumstanțele atenuante şi circumstanțele agravante
  c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
  d) liberarea condiționată

Măsurile de siguranță

 1. Dispoziții generale (art. 107,108)
 2. Confiscarea specială (art. 112)

Minoritatea

Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziții generale (art. 135 – 137), nu şi celelalte dispoziții din titlul VI)

Cauzele care înlătură răspunderea penală

Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

Cauzele care înlătură consecințele condamnării

Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală

 • DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ

Infracțiuni contra persoanei

 1. Infracțiuni contra vieții : art. 188, 189, 191, 192
 2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: art. 193, 194, 195, 196.
 3. Infracțiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.
 4. Infracțiuni contra libertății persoanei: art. 205, 206, 207.
 5. Infracțiuni contra libertății şi integrității sexuale: art. 218, art. 220.
 6. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieții private: art. 224, 225.

Infracțiuni contra patrimoniului

 1. Furtul: art. 228 – 232.
 2. Tâlhăria şi pirateria: art. 233, 234, 236 şi 237.
 3. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 şi 248.
 4. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

Infracțiuni privind autoritatea şi frontiera de stat

 1. Infracțiuni contra autorității: art. 257

Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287.

Infracțiuni de corupție şi de serviciu

 1. Infracțiuni de corupție: art. 289, 290, 291, 292.
 2. Infracțiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 şi art. 308, 309.

Infracțiuni de fals

 1. Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 şi 326, 327.

Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

 1. Infracțiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice:

art. 334- Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”;  art. 335 – Conducerea unui vehicul fără permis de conducere; art. 336 – Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”; art. 337 – Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice; art. 338 – Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia; art. 339 – Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice; art. 340 – Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor”; art. 341 “Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public”

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

 1. Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție (art. 6, art. 7)
 2. Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri( cap II:  art 2- 6)
 3. Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului ( Cap IV: art. 27-30)
 4. Infracțiunile prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (art. 5- 10)
 5. Infracțiuni prevăzute în Legea 82/1991 a contabilității (cap VI- art. 41)

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere şi deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție în recursuri în interesul legii şi ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum şi deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018.

 • DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ

Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)

Acțiunea penală şi acțiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)

Participanții în procesul penal (art. 29 – 96)

Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

 1. Reguli generale (art. 97 – 103)
 2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 şi art. 131) – fără dispozițiile din secțiunea privind protecția martorilor
 3. Percheziția domiciliară ( art.157-164)

Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

 1. Măsurile preventive (art. 202 – 244)
 2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situației anterioare săvârşirii infracțiunii (art. 249 – 252 şi 253 – 256) – fără dispozițiile art. 2521 – 2524

Acte procesuale şi procedurale comune

 1. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257 – 267)
 2. Termenele (art. 268 – 271)
 3. Nulitățile (art. 280 – 282)
 • DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALĂ

Urmărirea penală (art. 285 – 341)

Camera preliminară (art. 342 – 348)

Judecata

 1. Dispoziții generale (art. 349 – 370)
 2. Judecata în primă instanță (art. 371 – 407)
 3. Apelul (art. 408 – 425)
 4. Contestația (art. 4251)

Proceduri speciale

 1. Acordul de recunoaştere a vinovăției (art. 478 – 488)
 2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)
 3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)

Executarea hotărârilor penale

 1. Dispoziții generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziții din Titlul V).

În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare materie.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2018.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close