Viitoarea relație dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit

Conform Rezoluţiei Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană publicată în Jurnalul Oficial C 298 din 23 august 2018, acesta este un eveniment regretabil și fără precedent, pentru că niciun stat membru nu s-a retras vreodată din Uniunea Europeană.

În consecință, prin notificarea Consiliului European de către guvernul Regatului Unit, se începe procesul prin care Regatul Unit va înceta să fie un stat membru al Uniunii Europene, iar tratatele nu i se vor mai aplica. Totodată, această retragere trebuie să se desfășoare în mod ordonat, astfel încât să nu afecteze în mod negativ Uniunea Europeană, cetățenii ei și procesul de integrare europeană.

În ceea ce privește viitoarea relație dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, Parlamentul European:

  • ia act de notificarea din 29 martie 2017 și de Cartea albă a guvernului Regatului Unit din 2 februarie 2017 privind „Ieșirea Regatului Unit și noi forme de parteneriat cu Uniunea Europeană”;
  • consideră că viitoarele relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit ar trebui să fie echilibrate și cuprinzătoare și să servească interesele cetățenilor ambelor părți și că, prin urmare, va fi nevoie de timp suficient pentru a fi negociate; subliniază că viitoarea relație ar trebui să acopere domeniile de interes comun, respectând în același timp integritatea ordinii juridice a Uniunii, precum și principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, inclusiv integritatea pieței interne și capacitatea decizională și autonomia Uniunii Europene; observă că articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și articolul 217 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede să se creeze „o asociere caracterizată de drepturi și obligații reciproce, de acțiuni comune și proceduri speciale”, ar putea conferi un cadru adecvat pentru o astfel de relație viitoare;
  • consideră că, indiferent de rezultatul negocierilor cu privire la viitorul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, ele nu pot implica niciun compromis între securitatea internă și externă, inclusiv cooperarea în domeniul apărării, pe de o parte, și viitoarele relații economice, pe de altă parte;
  • subliniază că orice viitor acord între Uniunea Europeană și Regatul Unit este condiționat de continuarea respectării de către Regatul Unit a standardelor prevăzute de obligațiile internaționale, inclusiv în domeniul drepturilor omului, precum și a legislației și politicilor Uniunii, în domenii cum ar fi mediul, schimbările climatice, lupta împotriva evaziunii și a fraudei fiscale, concurența loială, comerțul și drepturile sociale, în special garanțiile împotriva dumpingului social;
  • se opune oricărui viitor acord între Uniunea Europeană și Regatul Unit care conține dispoziții fragmentare sau sectoriale, inclusiv în ceea ce privește serviciile financiare, care ar oferi întreprinderilor cu sediul în Regatul Unit un acces preferențial la piața internă și/sau la uniunea vamală; subliniază că, după retragere, Regatul Unit va intra sub incidența regimului aplicabil țărilor terțe prevăzut de legislația Uniunii;
  • observă că, dacă Regatul Unit va cere să participe la o serie de programe ale Uniunii Europene, va face acest lucru ca țară terță, ceea ce comportă contribuții bugetare adecvate și un control din partea jurisdicției existente; ar saluta pozitiv, în acest context, ca Regatul Unit să continue să participe la o serie de programe, cum ar fi programul Erasmus;
  • ia act de faptul că mulți cetățeni din Regatul Unit și-au exprimat vehement opoziția față de pierderea drepturilor de care beneficiază în prezent în temeiul articolul 20 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene; propune ca UE-27 să examineze o modalitate de atenuare a acestei pierderi în limitele dreptului primar al Uniunii, respectând pe deplin principiile reciprocității, echității, simetriei și nediscriminării;

De asemenea, vor exista și o serie de dispoziții tranzitorii care să asigure certitudinea juridică și continuitatea. Acestea vor putea fi convenite între Uniunea Europeană și Regatul Unit numai dacă reflectă echilibrul just între drepturile și obligațiile ambelor părți și păstrează integritatea ordinii juridice a Uniunii Europene, iar Curtea de Justiție a Uniunii Europene este responsabilă de soluționarea tuturor controverselor de natură juridică. Totodată, toate aceste dispoziții tranzitorii trebuie să fie strict limitate, atât ca durată (nu mai mult de trei ani), cât și ca domeniu de aplicare, deoarece ele nu pot niciodată substitui apartenența la Uniunea Europeană.

Trebuie menționat că guvernul Regatului Unit a luat decizia de a nu participa la piața internă, la Spațiul Economic European sau la uniunea vamală. În acest sens, Parlamentul European consideră că un stat care se retrage din Uniune nu poate beneficia de aceleași avantaje ca un stat membru al Uniunii Europene și, prin urmare, declară că nu va fi de acord cu niciun acord care ar contrazice acest lucru

Apartenența la piața internă și la uniunea vamală implică acceptarea celor patru libertăți și a jurisdicției Curții de Justiție a Uniunii Europene, contribuții la bugetul general și respectarea politicii comerciale comune a Uniunii Europene.

Regatul Unit trebuie să își onoreze toate obligațiile juridice, financiare și bugetare, inclusiv angajamentele din actualul cadru financiar multianual, care sunt scadente până la data retragerii și după această dată.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0024.01.RON&toc=OJ:C:2018:298:TOC

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close