Instrucțiuni și reguli pentru candidații la examenul de admitere la BAROU din 31 august 2018

În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat
din data de 31 august 2018:

– Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 31.08.2018;
– Candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 07.45 cu actul de identitate;
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverință provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;
– Candidaților le este interzis accesul în sala de examen cu genți, poșete, tipărituri, telefoane mobile și orice fel de alte aparate electronice;
– Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

Desfăşurarea examenului
de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul
I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) conform Hotărârii nr. 367/ 22.06.2018 a Consiliului UNBR .

Art. 16. Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unui test grilă pentru verificarea
cunoştinţelor teoretice şi aptitudinilor de a aplica aceste cunoştinţe în cazuri practice.

Art. 17. (1) Testul grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice cuprinde 100 de întrebări la
materiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a).
(2) Grilele de examen cuprind aceleaşi întrebări, care vor fi amplasate într-o ordine
diferită, astfel încât să se evite distribuirea grilelor cu cuprins identic candidaţilor alăturaţi.
(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din grile este cel stabilit
de Comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore socotite din momentul în care
s-a încheiat distribuirea grilelor pentru toţi candidaţii.
(4) Fiecare răspuns corect primeşte un punct.
(5) Evaluarea lucrărilor se realizează prin procesare (scanare) electronică.
(6) Evaluarea lucrărilor se poate efectua într-un singur centru de examen, conform
hotărârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Art. 18. Se interzice candidaţilor ca, pe timpul desfăşurării examenului, să comunice între ei
sau să deţină asupra lor orice surse de informare şi mijloace de comunicare, de orice fel, cu
excepţia celor specific autorizate de comisia de examen, sub sancţiunea eliminării din examen
pentru fraudă.

Art. 19. (1) Accesul candidaţilor în sălile de examen pentru susţinerea probei este permis
numai pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de examen cel mai
târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află grilele de examen.
(2) Întrucât evaluarea lucrărilor se face electronic, în vederea rezolvării grilelor candidaţii
folosesc numai pix cu pastă de culoare neagră, distribuit la intrarea în sala de examen.
(3) Candidaţii ocupă locurile în sălile de examen în ordine alfabetică, conform listelor
afişate. Fiecare candidat primeşte o grilă, cu ştampila comisiei de examen, pe care îşi scrie
cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul lucrării de
examen va fi lipit şi ştampilat la momentul predării acesteia, numai după ce persoanele care
supraveghează sala de examinare au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă
a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii
care urmează a fi sigilată. Grilele vor fi redactate şi distribuite astfel încât în raport de
aşezarea în sală a candidaţilor să se excludă posibilitatea ca grilele candidaţilor alăturaţi să
fie identice.
(4) Din momentul deschiderii plicului în care se află grilele niciun candidat nu mai poate
intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează
de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd
dreptul de a mai susţine examenul.
(5) Pe toată durata desfăşurării examenului este interzisă părăsirea sălii de examen de
către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat este nevoit să părăsească temporar
sala, el trebuie să fie însoţit de un supraveghetor până la înapoierea în sala de examen;
comisia de examen poate stabili reguli speciale în acest sens.
(6) Niciun membru al comisiei de examen nu poate părăsi localul de examen şi nu poate
comunica în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea timpului afectat
examenului.

Art. 20. (1) Pe parcursul desfăşurării examenului membrii comisiei de examen şi
supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii sau informaţii referitoare la rezolvarea
subiectelor şi nu pot aduce modificări acestora şi baremului de evaluare. Orice nelămurire
legată de subiecte se soluţionează numai de Comisia de elaborare a subiectelor.
(2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească
timpul stabilit, primesc altă grilă, care va avea același număr cu cea primită inițial de
candidat. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predareprimire
a lucrărilor. Grilele folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori,
menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în
condiţiile stabilite de comisia de examen.
(3) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care
se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la
predarea ultimei lucrări.
(4) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de
predare-primire a acestora.
(5) Vicepreşedintele Comisiei de examen sau alt membru al Comisiei desemnat de
Preşedintele Comisiei de examen preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori, după
care le predă pe bază de proces-verbal pers
(6) Frauda atrage eliminarea imediată din examen. Se va considera ca fiind fraudă oricare
dintre următoarele:
– înscrierea numelui candidatului pe lucrarea de examen în afara rubricii care
se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea
lucrării;
– copierea de la alţi candidaţi;
– comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate în afara sau în
interiorul sălii de examinare;
– deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de informare
privind materiile de examen, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate
în timpul examenului;
– deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care
permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora
(telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri, ceasuri etc.) şi indiferent dacă
acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;
– substituirea de persoană.
(7) În cazurile prevăzute la alin. (6) de mai sus, frauda şi modul de realizare a acesteia vor
fi consemnate într-un proces-verbal ce se va întocmi pe loc de către responsabilul de sală iar
lucrarea se va anula cu menţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat Comisiei de
organizare a examenului, care va elibera candidatului o copie, la cererea acestuia.
(71) Candidatul eliminat din examen pentru motiv de fraudă nu se va putea înscrie în
următorii 5 ani în vederea susţinerii unui nou examen de primire în profesia de avocat.
(8) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal, semnat de
responsabilul de sală şi de supraveghetori, cuprinzând numărul candidaţilor înscrişi şi
prezenţi precum şi numele responsabilului de sală şi al supraveghetorilor.
Secţiunea 5. Barem. Procesare electronică. Contestaţii. Rezultate finale

Art. 21. (1) Baremul de evaluare stabilit de membrii Comisiei de elaborare a subiectelor
desemnaţi pentru fiecare materie de examen, se afişează la localul de examen şi se publică
pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A., după încheierea probei.
(2) În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se
depun la sediul I.N.P.P.A. sau, după caz, la centrul unde se desfăşoară examenul.
(3) Contestaţiile se soluţionează de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult 48
de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul definitiv stabilit în urma soluţionării
contestaţiilor se publică de îndată pe pagina web a I.N.P.P.A. şi la sediul acesteia. Soluţiile
se motivează în termen de 3 zile, calculate începând de la termenul prevăzut pentru
finalizarea soluţionării contestaţiilor. Motivarea este pusă la dispoziția Comisiei Permanente.
(4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că
răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul
corespunzător întrebării se acordă numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit
prin baremul definitiv.
(5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că
răspunsul corect indicat în baremul iniţial nu este singurul corect, punctajul corespunzător
întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca
fiind corecte prin baremul definitiv.
(6) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai
multe întrebări, punctajul corespunzător întrebării/întrebărilor anulate se acordă tuturor
candidaţilor.

Art. 22. (1) Pe timpul corectării prin procesare eletronică, colţul lucrării nu se desigilează.
(2) După ce toate lucrările au fost procesate, iar punctajul a fost înscris pe lucrări, acestea
se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de examen, iar punctajele se înregistrează
imediat în documentele de examen.

Art. 23. Rezultatele se publică simultan pe paginile de web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se
transmit în vederea afişării la centrul de desfăşurare a examenului.

Art. 24. (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut.
(2) Contestaţiile se depun în 24 de ore de la afişarea rezultatelor la centrul unde se
desfăşoară examenul.
(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările se renumerotează şi se resigilează.
(4) Lucrările se predau comisiei de soluţionare a contestaţiilor la punctaj, însoţite de un
borderou de predare – primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.
(5) Punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj este definitiv.
(6) După primirea rezultatelor de la comisia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj,
comisia de organizare a examenului întocmeşte lista finală cu punctajul obţinut de candidaţi,
care se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se afişează la centrul de examen.

Art. 25. (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică simultan la
centrul/centrele de desfăşurare a examenului şi paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.
(2) Pentru primirea în profesia de avocat candidatul trebuie să obţină cel puţin 70
(şaptezeci) de puncte, cu condiţia ca la fiecare disciplină să fi obținut cel puţin 10 (zece)
puncte.

Sursa: http://www.unbr.ro/examene/examen-primire-in-profesie/

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close