Elemente ale procesului decizional în cadrul Cooperării Structurate Permanente în domeniul apărării

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Drd. Dragoş-Adrian Bantaș
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Articolul va fi susținut în cadrul Axei II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Procesul decizional în Uniunea Europeană reprezintă un fenomen complex și, adeseori, dificil de redat cu claritate și concizie, atât din cauza numeroaselor etape și instituții implicate, cât și din cauza variațiilor importante pe care le comportă, în funcție de situația concretă în care este aplicat. Astfel, fără a dori să intrăm, cu ocazia acestui abstract, în amănunte cărora le-am rezervat un loc distinct în cuprinsul studiului nostru, putem afirma, în linii generale, că acest proces decizional prezintă o regulă, aplicabilă adoptării actelor cu caracter legislativ și reprezentată de procedura legislativă ordinară, numeroase excepții reprezentate de procedurile legislative speciale, dar și alte configurații reprezentate de procedurile de adoptare a actelor nelegislative, actelor de punere în aplicare, actelor proprii fiecărei instituții în parte, emise în exercitarea atribuțiilor cu care acestea sunt învestite, actelor interinstituționale, acordurilor încheiate de Uniune cu terții (procedură reglementată, în final, în mod expres, în Tratate) și, nu în ultimul rând, cooperărilor consolidate. Cooperările în cauză reprezintă o arie de cercetare aparte, întrucât ele nu doar că permit statelor care doresc să aprofundeze integrarea, într-un anumit domeniu, la un nivel superior celui general, dar conferă și posibilitatea edificării unor mecanisme decizionale proprii. Un caz aparte, care la rândul său prezintă atât elemente de similitudine, cât și diferențe fașă de situația cooperărilor consolidate este reprezentat de Cooperarea Structurată Permanentă, reglementată la nivelul dreptului primar al UE și transformată în realitate, relativ recent, de 25 state membre, inclusiv România. Având în vedere actualitatea acestui subiect, în studiul de față supunem atenției dumneavoastră elementele principale ale procesului decizional specific acestei Cooperări care vizează domeniul apărării.

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, proces decizional, procedură legislativă, ordinară, specială, cooperare consolidată, PESCO, apărare comună

Abstract:

Decision-making in the European Union is a complex phenomenon and often difficult to articulate with clarity and conciseness, both because of the numerous stages and institutions involved, and because of the important variations it carries, depending on the concrete situation in which it is applied. Thus, without wishing to enter into this issue in this abstract, for which we have reserved a distinct place in our study, we can generally state that this decision-making process presents a rule applicable to the adoption of legislative acts and represented by the ordinary legislative procedure, numerous exceptions represented by special legislative procedures, but also other configurations represented by the procedures for the adoption of non-legislative acts, implementing acts, acts of each institution, issued in the exercise of their attributions, inter institutional documents, agreements concluded by the Union with third parties (a procedure finally governed by the Treaties) and, last but not least, enhanced cooperation. The cooperation in question is a special area of ​​research, as they not only allow states wishing to deepen integration in a certain area to a higher level than the general one but also give the possibility of building their own decision-making mechanisms. A special case, which in turn presents both similarities and differences in the situation of enhanced cooperation, is the Permanent Structured Co-operation, regulated in the EU primary law and translated into reality, relatively recently, by 25 Member States, including Romania. Taking into account the actuality of this subject, in this study we bring to your attention the main elements of the specific decision-making process of this Co-operation that addresses the field of defense.

Key-words: European Union, decision-making process, legislative procedure, ordinary, special, enhanced cooperation, PESCO, common defense

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close