Justiția și globalizarea – considerente generale

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Conf. univ. dr. Emilian Ciongaru
Universitatea „Bioterra” din Bucureşti
Cercetător știinţific asociat la Academia Română –
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”

Articolul va fi susținut în cadrul Axei I. Politici, strategii şi norme europene și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Justiția socială trebuie să asigure exercitarea nerestricționată a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, obținând astfel legalitatea și legitimitatea procesului judiciar. Stabilitatea normativă și aplicarea consecventă a normelor juridice într-o societate sunt doar premisa necesară, dar nu suficientă pentru realizarea justiției sociale deoarece, la un anumit moment, deși regula normală poate fi corectă sau adecvată de la o și perspectiva legislativă, este capabilă să genereze o multitudine de inegalități și nedreptăți cauzate de modul în care este executat de instanțele judecătorești sau de organele de drept, și în special de judecători. În virtutea acestor principii și a evaluării caracteristicilor instrumentale și moralizatoare ale legislației, ar fi tentat să considerăm legea drept echivalentul justiției sociale, reprezentând o formă generală de adaptare a justiției morale la diferitele cerințe și circumstanțe sociale, o astfel de adaptare care implică, totuși, utilizarea constrângerii publice ca parte a procesului judiciar. Orice sistem bazat pe justiția socială nu se bazează pe favorizarea fiecărui membru al societății, deoarece interacțiunea socială configurată în jurul acestui principiu ar deveni lipsită de sens.

Cuvinte-cheie: globalizare, justiție, drept, stat de drept, proces judiciar, societate

Abstract:

The social justice needs to ensure the unrestricted exercising of the fundamental rights and freedoms of persons, thereby obtaining the legality and legitimacy of the judicial process. The normative stability and the consistent application of the legal rules in a society are both only the premise that is necessary but not sufficient for achieving social justice because, at a certain point in time, although the legal rule may be fair or appropriate from a legal and legislative perspective, it is the one able to generate a multitude of inequities and injustices caused by the manner in which it is enforced by the courts of law or by law enforcers, and judges in particular. By virtue of these principles and assessing the instrumental and moralising characteristics of the legislation, one might be tempted to consider the law as an equivalent of social justice, representing a general form for moral justice adaptation to the various requirements and social circumstances, such adaptation involving, however, the use of public coercion as part of the judicial process. Any system built upon social justice is not based on the favouring of each member of the society, because the social interaction configured around this principle would become meaningless.

Key-words: globalization, justice, law, rule of law, judicial process, society

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close