Incidența modelului descentralizării asupra organizării administrativ-teritoriale a statelor UE – corelații și efecte directe ale aplicării autonomiei locale

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autori:
Conf. univ. dr. Cezar-Corneliu Manda
Lector univ. dr. Cristina-Elena Nicolescu
Facultatea de Administrație Publică, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative

Articolul va fi susținut în cadrul Axei II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Lucrarea, de tip working progress, dorește să prezinte o analiză calitativă privind incidența modelului organizațional de descentralizare și autonomie locală asupra statelor UE, conform propriile lor specificități naționale. Din punct de vedere metodologic, cercetarea utilizează analiza comparativă, pentru a verifica dacă partajarea actuală a  competențelor administrative și cadrul juridic al autonomiei locale de la nivelul statelor membre UE conduc la o furnizare eficientă a serviciilor publice pentru cetățenii săi. În acest scop, analiza se centrează pe doi itemi, arhitectura competențelor administrative și a autonomiei locale și modul de distribuire a resurselor financiare necesare susținerii autonomiei locale în unele state membre UE. Pentru analiza comparativă, lucrarea a reținut un număr de state membre UE, pe care le-a grupat în patru spații geografice (Nord, Sud, Centru și Sud-Est). Ca o lucrare în desfășurare, cercetarea actuală, bazată pe cei doi itemi, va evidenția anumite diferențe și asemănări care ulterior, vor ajuta autorii să identifice cauzele care le generează, pentru a putea trage concluziile finale despre funcționalitatea modelului organizațional de descentralizare în contextul necesității tot mai acute de impulsionare a calității vieții și de consolidare a afacerilor publice locale la nivelul diferitelor state membre UE.

Cuvinte-cheie: UE, descentralizare administrativă, autonomie locală, competențe administrative, servicii publice locale

Abstract:

The work-in-progress paper aims to present a qualitative analysis of the incidence of the organizational model of decentralization and local autonomy, on the EU member states, according to their own national specificities. In terms of methodology, the research makes use of the comparative analysis, in order to test if the current sharing of administrative skills and the legal framework of local autonomy at the level of the EU member states leads to a effective supply of the public services for its citizens. For this purpose, the analysis focuses on two items, the architecture of administrative powers and local autonomy and the way of distribution of the necessary financial resources to support local self-government in some EU member states. For comparative analysis, the paper noted a number of EU member states, which has grouped them into four geographical areas (North, South, Center and South-East). As a work in progress, current research, based on those two items, it will highlight some differences and similarities which subsequently, will help the authors to identify the causes that generate them, in order to draw final conclusions about the functionality of the organisational model of decentralisation in the context of the need more acute to boost the quality of life and to strengthen the local public affairs in different EU member states.

Key-words: EU, administrative decentralization, local autonomy, administrative powers, local public services

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close